Η Κύπρος έχει υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη Στρατηγική με φορολογικά πλεονεκτήματα τα οποία έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2022. Τα νέα φορολογικά πλεονεκτήματα στην Κύπρο σχεδιάστηκαν με πολύ καλό και μελετημένο τρόπο, και λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με αυτό τον τρόπο η Κύπρος φιλοδοξεί να παραμείνει ως ένα Αειφόρο Επιχειρηματικό και Εμπορικό Κέντρο της ευρύτερης περιοχής, αλλά βεβαίως και της Ευρώπης. Μερικά από τα φορολογικά πλεονεκτήματα της Κύπρου που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2021 είναι τα ακόλουθα:

Ψηφιακή Βίζα – Digital Nomad Visa  (με ανώτατο αρχικό  όριο τους 100 δικαιούχους) 

Η δράση αυτή αφορά άδεια παραμονής στη Κύπρο και όχι άδεια εργασίας. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει η στροφή για εξ αποστάσεως  εργασία. Το σχέδιο αποσκοπεί να προσελκύσει άτομα που θα διαμένουν στην Κύπρο αλλά θα εργάζονται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.  Το πρόγραμμα αφορά πολίτες τρίτων χωρών αυτοαπασχολούμενοι/ ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικών και επικοινωνιών με εργοδότες/ πελάτες εκτός Κύπρου για χρονική διάρκεια 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα δύο χρόνια.συνοδευόμενοι από τα μέλη της οικογένειας τους. Εάν διαμένουν στη Κύπρο για μια ή περισσότερες περιόδους που στο σύνολο τους υπερβαίνουν τις 183 ημέρες εντός του ίδιου φορολογικού έτους τότε θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου νοουμένου δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι σε οποιονδήποτε άλλο Κράτος. Το ελάχιστο ύψος των επαρκών πόρων από την εργασία καθορίζεται στα τρεισήμισι χιλιάδες (3.500) ευρώ μηνιαίως προσαυξημένο αναλόγως εξαρτώμενων. 

Πολιτογράφηση και έκδοση κυπριακού διαβατηρίου

Δικαίωμα στην υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση μετά από 5 χρόνια παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία ή μετά από 4 χρόνια  εάν πληρούν το κριτήριο της κατοχής αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εισαγωγής ρυθμίσεων έτσι ώστε όταν κάποιος απουσιάζει αιτιολογημένα εκτός Κύπρου για σκοπούς εργασίας να συνυπολογίζεται στον υπολογισμό του χρόνου παραμονής στη Κύπρο. 

Διεύρυνση της φοροαπαλλαγής που ισχύει για εργαζόμενους στη Κύπρο 

Διεύρυνση της φοροαπαλλαγής που ισχύει για εργαζόμενους στη Κύπρο νοουμένου ότι ήταν μη – κάτοικοι Κύπρου πριν την έναρξη εργοδότησης τους για περίοδο 17 ετών. 

Διεύρυνση της υφιστάμενης φορολογικής απαλλαγής  ώστε να καλύψει και νέους κατοίκους – εργαζόμενους με αμοιβή από εργοδότηση ύψους €55,000 και άνω με φοροαπαλλαγή ύψους 50%.  Οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν το ωφέλημα από 10 σε 17 έτη. Δυνητικοί δικαιούχοι του ωφελήματος άτομα με εισοδήματα (€55Κ-€100Κ) για την εναπομένουσα περίοδο των 17 ετών.  

Επέκταση φοροαπαλλαγής για επένδυση σε καινοτόμες επιχειρήσεις 

Επέκτασης της φοροαπαλλαγής 50% για επένδυση σε πιστοποιημένες καινοτόμες επιχειρήσεις και από εταιρικούς επενδυτές. Το καθεστώς το οποίο ίσχυε μέχρι τέλος Ιουνίου 2021 επέτρεπε την φοροαπαλλαγή μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Για την δράση αυτή αναμένεται έγκριση

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.