Υπήρξε μια θετική εξέλιξη σχετικά με την Λογιζόμενη Εκπτωση Τόκου (ΛΕΤ). Η Ομάδα Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΕ (Φορολογία Επιχειρήσεων) εξέδωσε μια έκθεση σχετικά με την Λογιζόμενη Εκπτωση Τόκου (ΛΕΤ) της Κύπρου. Στις 27 Νοεμβρίου 2020, το καθεστώς της Λογιζόμενης Εκπτωσης Τόκου (ΛΕΤ) της Κύπρου εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων (Ecofin) της Ευρωπαικής Ενωσης ως “μη επιβλαβές”

Η παραχώρηση ΛΕΤ – Λογιζόμενη Έκπτωση Τόκου εισήχθη το 2015 στην Κύπρο για την παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων σε όλες τις κυπριακές εταιρείες και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ίδια κεφάλαια και όχι χρέη, για τη χρηματοδότηση των επενδυσεων τους.
Η έκπτωση ΛΕΤ – Λογιζόμενη Έκπτωση Τόκου παρέχεται σε κυπριακές εταιρείες φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και σε μόνιμες εγκαταστάσεις στην Κύπρο δηλαδή οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο.

Το ΛΕΤ – Λογιζόμενη Έκπτωση Τόκου είναι μια ετήσια αφαίρεση από τα φορολογητέα κέρδη μιας κυπριακής εταιρείας η οποία υπολογίζεται βάσει του επιτοκίου όπως αναφέρεται πιο πάνω πολλαπλασιασμένο επί νέου κεφαλαίου που εισαγάγεται, ανήκει και χρησιμοποιείται για σκοπούς δραστηριοτήτων της κυπριακής εταιρείας. Η Λογιζόμενη έκπτωση τόκου – ΛΕΤ περιορίζεται στο 80% του φορολογητέου εισοδήματος μιας κυπριακής εταιρείας. Η Λογιζόμενη Έκπτωση Τόκου – ΛΕΤ επιτρέπει στις κυπριακές εταιρείες να μειώσουν τον φορολογικό τους συντελεστή στην Κύπρο από 12,5% σε 2,5% αποκτώντας με αυτό τον τρόπο σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημα.

Με βάση τις νέες φορολογικές νομοθεσίες στην Κύπρο, Κυπριακές εταιρείες που χρηματοδοτούνται από ίδια κεφάλαια λαμβάνουν Λογιζόμενη  Έκπτωση Τόκου (ΛΕΤ) κατά την αναμόρφωση της φορολογίας.  Αυτό σημαίνει την μείωση του συνολικού πραγματικού φορολογικού συντελεστή της Κυπριακής Εταιρείας, ανάλογα με το επίπεδο της κεφαλαιοποίησης της το οποίο μπορεί να ανέλθει μέχρι 80%. Η Λογιζόμενη Έκπτωση Τόκου (ΛΕΤ) παραχωρείται ετησίως, όσο χρησιμοποιούνται τα νεοεισχθέντα κεφάλαια για σκοπούς  δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Ο Κυπριακός Φορολογικός Νόμος αναφορικά με την Λογιζόμενη Έκπτωση Τόκου

Ίδια Κεφάλαια. Νέα ιδία κεφάλαια μπορούν να εισαχθούν είτε με τη μορφή μετρητών είτε με την μορφή περιουσιακών στοιχείων (σε είδος). Στην περίπτωση που τα νέα ίδια κεφάλαια που θα εισαχθούν είναι με την μορφή περιουσιακών στοιχείων (σε είδος), το άθροισμα αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει την αγοραία τους αξία. Τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως. Η Λογιζόμενη Έκπτωση Τόκου (ΛΕΤ) θα δίδεται στα νέα κεφάλαια (μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιο κατά το μέτρο που έχουν καταβληθεί) που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά.

Τόκοι. Λογιζόμενη Έκπτωση Τόκου (ΛΕΤ) υπολογιζόταν επί του ποσού του νέου κεφαλαίου / διαφορά υπέρ το άρτιο με τον ίδιο τρόπο όπως με τους τόκους των δανείων. Το ποσοστό Λογιζόμενης Έκπτωσης Τόκου (ΛΕΤ) ορίζεται ως η απόδοση  των δεκαετών κρατικών ομολόγων (στις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του φορολογικού έτους) της χώρας στην οποία το νέο μετοχικό κεφάλαιο επενδύεται, αυξημένο κατά 3% και έχοντας ως κατώτερο περιορισμό τα δεκαετές Κυπριακά κρατικά ομόλογα αυξημένα κατά 3%.

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, το ετήσιο επιτόκιο για σκοπούς Λογιζόμενης Εκπτωσης Τόκου – ΛΕΤ θα είναι το δεκαετές κρατικό ομόλογο της χώρας στο οποίο τα κεφάλαια επενδύονται στις δραστηριότητες μιας επιχείρισης συν 5% αντί για 3% (η οποία ισχύει έως τις 31/12/2019). Δεν υπάρχει η ελάχιστη χρήση του κυπριακού επιτοκίου,  επομένως, στην περίπτωση χωρών που έχουν χαμηλότερο συντελεστή από τον κυπριακό τότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται αυτό το χαμηλότερο ποσοστό. Το κυπριακό επιτόκιο θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που:

  • η επένδυση πραγματοποιείται στην Κύπρο και
  • η χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η επένδυση δεν έχει εκδώσει κρατικό ομόλογο.

Το σχέδιο Κυπριακής Εταιρείας (Σ’ αυτή την περίπτωση Κυπριακής Χρηματοδοτικής Εταιρείας)

– Νέα ίδια κεφάλαια εισάγονται στην Κυπριακή Εταιρεία σε μορφή κεφαλαίου

– Τα νέα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση άλλων συνδεδεμένων αλλοδαπών εταιρειών δηλαδή με τη χορήγηση έντοκου δανείου στην αλλοδαπή εταιρεία

– Η συνδεδεμένη αλλοδαπή εταιρεία χρησιμοποιεί τα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές της

– Η Κυπριακή Εταιρεία λαμβάνει εισόδημα σε μορφή τόκων από την αλλοδαπή Εταιρεία

– Η Κυπριακή Εταιρεία καταβάλλει μερίσματα στον ξένο επενδυτή

Επεξηγηματικό Παράδειγμα 1 Κυπριακής Εταιρείας (Σ’ αυτή την περίπτωση χρηματοδοτικής Κυπριακής Εταιρείας)

– Το έτος 2020 νέα κεφάλαια εισάγονται στην Κυπριακή Εταιρεία σε μορφή κεφαλαίου € 10εκ. Τα ίδια κεφάλαια αποτελούν ένα μίγμα του μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο το οποίο είναι πλήρως καταβεβλημένο.

– Η Κυπριακή Εταιρεία παρέχει έντοκο δάνειο σε αλλοδαπή εταιρεία. Τα δεκαετές ομολόγα στην χώρα της αλλοδαπής εταιρείας είναι 3,5% και τα Κυπριακά δεκαετές ομόλογα είναι για παράδειγμα 2%.

– Η Κυπριακή Εταιρεία εισπράττει εισόδημα με τη μορφή τόκων από την αλλοδαπή εταιρεία με ποσοστό 10%

Κυριακή Εταιρεία (Κυπριακή Χρηματοδοτική Εταιρεία)

Κατάσταση οικονομικής θέσης
Περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια εισπρακτέα

10.000.000

Κεφάλαια
Εκδοθέν κεφάλαιο

10.000.000

Κατάσταση εισοδημάτων
Τόκοι εισπρακτέοι (10εκ x 10%)

1.000,000

Φορολογητέο εισόδημα πριν Λογιζόμενη Έκπτωση Τόκου

1.000.000

Λογιζόμενη Έκπτωση Τόκου για Κυπριακές Εταιρείες:
Το κατώτερο από:
8.5% (Αλλοδαπή κυβερνητικά ομόλογα 3.5 + 5%) X 10εκ

850.000

80% του φορολογητέου εισοδήματος δηλ. X 1.000.000

800.000

800.000

Καθαρό εισόδημα τόκων μετά την Λογιζόμενη Έκπτωση Τόκου

200.000

Κυπριακή φορολογία 12.5%

25.000

Τελική φορολογία σε τόκους εισπρακτέους  

2.50%

Επεξηγηματικό Παράδειγμα 2

– Νέα κεφάλαια εισάγονται στην Κυπριακή Εταιρεία σε μορφή κεφαλαίου € 10εκ. Τα ίδια κεφάλαια αποτελούν ένα μίγμα του μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο το οποίο είναι πλήρως καταβεβλημένο.

– Η Κυπριακή Εταιρεία παρέχει έντοκο δάνειο σε αλλοδαπή εταιρεία. Τα δεκαετές ομολόγα στην χώρα της αλλοδαπής εταιρείας είναι 2,5% και τα Κυπριακά δεκαετές ομόλογα είναι για παράδειγμα 2%.

– Η Κυπριακή Εταιρεία εισπράττει εισόδημα με τη μορφή τόκων από την αλλοδαπή εταιρεία με ποσοστό 10%

Κυριακή Εταιρεία  (Κυπριακή Χρηματοδοτική Εταιρεία)

Κατάσταση οικονομικής θέσης
Περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια εισπρακτέα

10.000.000

Κεφάλαια
Εκδοθέν κεφάλαιο

10.000.000

Κατάσταση εισοδημάτων
Τόκοι εισπρακτέοι (10εκ x 10%)

1.000,000

Φορολογητέο εισόδημα πριν Λογιζόμενη Έκπτωση Τόκου

1.000.000

Λογιζόμενη Έκπτωση Τόκου για Κυπριακές Εταιρείες:
Το κατώτερο από:
7.5% (Αλλοδαπή κυβερνητικά ομόλογα 2.5% + 5%) X 10εκ

750.000

80% του φορολογητέου εισοδήματος δηλ. X 1.000.000

800.000

750.000

Καθαρό εισόδημα τόκων μετά την Λογιζόμενη Έκπτωση Τόκου

250.000

Κυπριακή φορολογία 12.5%

31.250

Τελική φορολογία σε τόκους εισπρακτέους  

3.13%

Κυπριακές φορολογικές εκτιμήσεις

–     Χαμηλή ή καθόλου παρακράτηση φόρου επί των τόκων λόγω του κυπριακού δικτύου διπλής φορολόγησης ή λόγω των οδηγιών της ΕΕ

–      Δυνατότητα εκπτώσεως του τόκου στην αλλοδαπή δανειζόμενη εταιρεία υπό προυποθέσεις

–      Υπό την προϋπόθεση ότι μια από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες της Κυπριακής Εταιρείας είναι οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες, η Κυπριακή Εταιρεία θα φορολογείται με συντελεστή φορολογίας που εφαρμόζεται σε Κυπριακές Εταιρείες 12,5%

–    Η Λογιζόμενη Έκπτωσης Τόκου (ΛΕΤ) αφαιρείται από τους εισπρακτέους τόκους συνεπώς, το εισόδημα από τόκους υπόκειται σε φορολογία στην Κύπρο με τελικό φορολογικό συντελεστή 2,5%, δηλαδή (20% Χ 12,5% – 80% δίνεται ως Λογιζόμενη Έκπτωση Τόκου)

–    Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου στις πληρωμές μερισμάτων από την Κύπρο  σε άλλες χώρες

Συμπέρασμα και οι απόψεις μας

Ο νέος νόμος αποσκοπεί στην εναρμόνιση της φορολογικής μεταχείρισης της χρηματοδότησης μέσω ιδίων κεφαλαίων και της φορολογικής μεταχείρησης της χρηματοδότησης μέσω δανεισμού (ίση μεταχείριση). Αποσκοπεί επίσης στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών εταιρειών. Οι επενδυτές θα μπορούν να χρηματοδοτούν πλέον τις επιχειρήσεις τους μέσω των ιδίων κεφαλαίων, αντί δανεισμού χωρίς να μπαίνουν στην διαδικασία δημιουργίας πολύπλοκων εταιρικών δομών για ‘back to back’ δανεισμό.

Δεν υπάρχουν αντιφάσεις δικαίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κύπρου αφού η Λογιζόμενη Έκπτωση Τόκου έχει ήδη εφαρμοστεί σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεδομένου ότι τώρα οι κυπριακές εταιρείες δεν θα έχουν την ανάγκη να αναδιανέμουν τόκους υπό την μορφή των ‘back to back loans’, θα απολαμβάνουν τόκους που εισπράτουν ως πραγματικοί δικαιούχοι έτσι θα ενισχύεται περαιτέρω η φυσική υπόσταση της κυπριακής εταιρείας. Αυτό ισχυροποιεί την θέση της Κύπρου μέσα από τις συμβάσεις για αποφυγή διπλής φορολόγησης που έχει συνάψει.

Παρόμια φορολογικά πλεονεκτήματα απολαμβάνουν και τα Κυπριακά Εναλακτικά Επενδυτικά Ταμεία

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.