Κυπριακή φορολογία σε διάφορους τρόπους αναδιοργάνωσης

1.  Τύποι αναδιοργάνωσης

Η ευρωπαϊκή οδηγία για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις που εκδόθηκε το 2005 αποσκοπεί στη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων συγχωνεύσεων και εξαγορών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων μεταξύ εταιρειών μπορούν, υπό όρους, να επηρεαστούν με φορολογικά ουδέτερο τρόπο στο πλαίσιο ειδικής αναδιοργάνωσης,

Οι αναδιοργανώσεις περιλαμβάνουν:

 • Συγχωνεύσεις
 • Διασπάσεις
 • Διαιρέσεις και μερικές διαιρέσεις
 • Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων
 • Ανταλλαγή μετοχών
 • Μεταβίβαση καταστατικής έδρας ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) ή ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (SCE)

2.  Πιθανές ευνοϊκές εκτιμήσεις και συνέπειες ως αποτέλεσμα μιας αναδιοργάνωσης

 • Οι φορολογικές ζημίες μπορούν να μεταφερθούν από τον παραλήπτη.
 • Φορολογική απαλλαγή με τη μορφή απαλλαγής από τους κυπριακούς φόρους, δηλαδή των φορολογιών εισοδήματος, του φόρου υπεραξίας και του τέλους χαρτοσήμου. Ομοίως, απαλλαγή από την έκτακτη αμυντική εισφορά, καθώς αυτό θα ίσχυε διαφορετικά σε περιπτώσεις εκκαθάρισης εταιρειών καθώς και από τέλη μεταβίβασης γης που επιβάλλονται σε μεταβιβάσεις γης.
 • Οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις εξαιρούνται από την Κυπριακή νομοθεσία περί ΦΠΑ.
 • Αποφυγή πιθανής δημοσιότητας, καθυστέρησης και εξόδων σε περίπτωση εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένων νομικών διαδικασιών. Η μεταβιβάζουσα εταιρεία διαλύεται αυτόματα, επιπλέον, δεν χρειάζεται να υποβληθεί σε ξεχωριστή διαδικασία εκκαθάρισης, και ως εκ τούτου το κόστος και ο χρόνος μειώνονται.

3.  Μεταφορά έδρας εταιρίας στην Κύπρο – Μεταφορά έδρας κυπριακής εταιρείας στο εξωτερικό

Η Κύπρος μπορεί ακόμη και να επεκτείνει την έννοια των Διασυνοριακών Συγχωνεύσεων σε χώρες εκτός της ΕΕ υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

4.  Πιθανές ευνοϊκές εκτιμήσεις και συνέπειες ως αποτέλεσμα της μεταφοράς έδρας

 • Σε γενικές γραμμές, διατηρείται η υπάρχουσα εταιρική ταυτότητα της μεταναστευτικής εταιρείας.
 • Εταιρείες εντός ομίλου εγγεγραμμένων σε χώρες εκτός ΕΕ μπορούν να μεταφέρουν την έδρα τους στην Κύπρο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Η μεταφορά μπορεί να αποδειχθεί πιο επωφελής, ιδίως σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης που επιδιώκουν μεγαλύτερη διαφάνεια.
 • Οι συμβάσεις εργασίας, οι συμβάσεις με προμηθευτές και άλλες συμβάσεις ή συμφωνίες μεταβιβάζονται στην επιζών εταιρεία.
 • Για έναν μεγάλο όμιλο με πολύπλοκα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, το καθεστώς διασυνοριακής συγχώνευσης αποτελεί έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο συγχώνευσης.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.