Η Κύπρος αποτελεί μία από τις προτιμημένες επιλογές για φορολογικό σχεδιασμό και επενδύσεις λόγω του φορολογικού της πλαισίου, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα σε επενδυτές που αναζητούν διεθνή φορολογικά κίνητρα. Ειδικότερα, η δημιουργία Κυπριακής Εταιρείας ως Holding μπορεί να αποτελέσει στρατηγική επιλογή για επενδύσεις σε ελληνικές εταιρείες από αυτούς που έχουν ενδιαφέρον για τη φορολογική βελτίωση των εσόδων τους.

Σχεδιάζοντας τον Φορολογικό Σχεδιασμό

Η εκμετάλλευση της φορολογικής δομής μέσω Κυπριακής Εταιρείας μπορεί να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε αυτούς που επιθυμούν να εκμεταλευτούν το φορολογικό πλαίσιο της Κύπρου. Ένα σχέδιο που αξίζει προσοχής είναι η δημιουργία Κυπριακής Εταιρείας- Holding, η οποία θα διαχειρίζεται μετοχές σε ελληνικές εταιρείες, με μετόχους που είναι πολίτες ή κάτοικοι της Ελλάδας.

Φορολογικά Πλεονεκτήματα

Ο φορολογικός σχεδιασμός αυτού του μοντέλου επιφέρει αρκετά πλεονεκτήματα στη φορολογία των εσόδων από τις επενδύσεις σε ελληνικές εταιρείες. Συγκεκριμένα, τα μερίσματα που πληρώνονται από τις ελληνικές εταιρείες στην Κυπριακή Εταιρεία υπόκεινται σε συγκεκριμένη φορολόγηση, ενώ τα εισοδήματα από αυτά τα μερίσματα εξαιρούνται από φόρους στην Κύπρο.

Φορολόγηση των εσόδων στην Ελλάδα συγκεκριμένα

Τα έσοδα  από σύνηθες εμπορικές δραστηριότητες στην Ελλάδα  φορολογούνται κάτω από τους εταιρικούς συντελεστές φορολογίας που ορίζει κατά καιρούς η Ελλάδα.

Παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα για τις πληρωμές μερισμάτων που λαμβάνονται στην Κύπρο.

Τα μερίσματα που καταβάλλονται από την Ελληνική Εταιρεία στην Κυπριακή Εταιρεία υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα, με τους ακόλουθους συντελεστές:

  • Μηδενική παρακράτηση φόρου (ελάχιστη συμμετοχή 10% για συνεχές χρονικό διάστημα 2 ετών) – οδηγία για τις μητρικές / θυγατρικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • 5% παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία ή 25% βάσει της σύμβασής για αποφυγή διπλής φορολόγισης Κύπρου Ελλάδας. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται το 5% αφού είναι πιο συμφέρον.

Φορολόγηση των εισοδημάτων από μερίσματα στη Κύπρο

Τα έσοδα από μερίσματα που λαμβάνει η Κυπριακή Εταιρεία από την Ελληνική Εταιρεία απαλλάσσονται από τη φορολογία στην Κύπρο.

Φορολόγηση των κερδών από την πώληση των μετοχών ελληνικής εταιρείας

  • Σύμφωνα με τη Συμφωνία για την Αποφυγή της Διπλής Φορολόγησης μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, δεν υπάρχει φορολόγηση σχετικά με τα κέρδη από την πώληση μετοχών μιας ελληνικής εταιρείας που κατέχει ακίνητα στην Ελλάδα. Αυτό διότι τα κέρδη από την πώληση των μετοχών της Ελληνικής Εταιρείας υπόκεινται σε φορολόγηση στη χώρα διαμονής του πωλητή (π.χ. Κύπρος), σύμφωνα με τη Συμφωνία για την αποφυγή διπλής φορολόγησης μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας.
  • Σύμφωνα με το φορολογικό καθεστώς της Κύπρου, τα κέρδη που προέρχονται από τη διάθεση μετοχών ελληνικής εταιρείας απαλλάσσονται από οποιουσδήποτε φόρους στην Κύπρο.

Σημαντική σημείωση σχετικά με τη μεταβίβαση ακινήτων από Ελλάδα προς Κυπριακή εταιρεία.

Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων από Ελλάδα σε Κυπριακή εταιρεία, και ειδικότερα σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών Ελληνικής εταιρείας η οποία κατέχει ακίνητα στην Ελλάδα σε Κυπριακή εταιρεία, υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που απαιτείται να ληφθούν υπόψη:

  • Απαιτείται η απόκτηση ΑΦΜ από την αρμόδια ΔΟΥ στην Κυπριακή εταιρεία, με υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων από εκπρόσωπο της εν λόγω εταιρείας. Επιπλέον, απαιτείται η υποβολή δήλωσης αλλαγής εργασιών της κυπριακής εταιρείας, όταν κρίνεται απαραίτητο.
  • Όλοι οι φόροι που σχετίζονται με το ακίνητο, μαζί με τους φόρους μεταβίβασης, πρέπει να έχουν καταβληθεί πλήρως.
  • Υπάρχει η πιθανότητα εφαρμογής ειδικού φόρου 15% επί της αξίας του ακινήτου, όταν μεταβιβάζονται μετοχές μιας Ελληνικής εταιρείας που κατέχει ακίνητα στην Ελλάδα σε Κυπριακή εταιρεία. Αυτή η εξαίρεση ισχύει για ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και προσωπικές εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές και τα μερίδιά τους και με την προϋπόθεση ότι αυτά τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα. Συνίσταται η επικοινωνία με φοροτεχνικό σύμβουλο στην Ελλάδα για να διερευνηθεί η πιθανή εφαρμογή του ειδικού φόρου 15% επί της αξίας του ακινήτου.

Καταληκτικά, η πώληση των μετοχών της Ελληνικής Εταιρείας από την Κυπριακή Εταιρεία απαλλάσσεται από τη φορολογία στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Επαναπατρισμός κερδών και μερισμάτων από την Κύπρο προς την Ελλάδα.

Οι πληρωμές μερισμάτων που πραγματοποιούνται από την Κυπριακή Εταιρεία σε μη μόνιμους κατοίκους μετόχους της δεν υπόκεινται σε καμία παρακράτηση φόρου στην Κύπρο.

Αλλα σχετικά με φορολογικά θέματα

Στην Κύπρο δεν υπάρχουν φόροι κατά την πώληση ή κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Κυπριακής Εταιρείας.

Εν κατακλείδι, ο φορολογικός σχεδιασμός μέσω Κυπριακής Εταιρείας ανοίγει νέους ορίζοντες για επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε ελληνικές εταιρείες, αξιοποιώντας τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος. Η δημιουργία μίας Κυπριακής εταιρείας- Holding, σε συνδυασμό με την επένδυση σε ελληνικές εταιρείες, επιτρέπει την αποδοτική διαχείριση των φορολογικών υποχρεώσεων και τη διασφάλιση οφελιμών στον φορολογικό προσανατολισμό.

Οι διαδικασίες επαναπατρισμού κερδών, οι εκπτώσεις στη φορολογία μερισμάτων, και οι φορολογικές διευκολύνσεις που προσφέρονται από την Κύπρο ενισχύουν την οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων σε ελληνικές εταιρείες. Αυτή η στρατηγική παρέχει ένα πλαίσιο που ενθαρρύνει τη διαχείριση των φορολογικών υποχρεώσεων με έμφαση στην αποδοτικότητα και τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων, προσφέροντας ένα ελκυστικό περιβάλλον για επενδυτικές αποφάσεις.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε

Ανακαλύψτε τις φορολογικές επιλογές σας σήμερα! Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες με την Rightax και βελτιώστε τη φορολογική σας στρατηγική.

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email:[email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.
Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.