Κέρδη πνευματικής (διανοητικής) ιδιοκτησίας στην Κύπρο ειδικό καθεστώς – φορολογία κερδών με χαμηλή φορολογία μέχρι και 2,5%.

Το ειδικό καθεστώς διανοητικής ιδιοκτησίας της Κύπρου προβλέπει απαλλαγή 80% στα κέρδη που αποκτώνται από τη χρήση άυλων περιουσιακών στοιχείων αφήνοντας ως φορολογητέο εισόδημα μόνο το 20% του εισοδήματος. Με σαφείς όρους, ο συντελεστής φορολογίας μπορεί να είναι έως και 2,5% στα κέρδη που προέρχονται από τη χρήση άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Η Κύπρος έχει υιοθετήσει τη Δράση 5 του ΟΟΣΑ στη δράση κατά της «Διάβρωσης Βάσεων και Μετατόπισης Κέρδους». Αυτό απαιτεί μια σαφή σύνδεση μεταξύ των δικαιωμάτων που δημιουργούν εισόδημα και των δραστηριοτήτων που συμβάλλουν σε τέτοιο εισόδημα (τροποποιημένη προσέγγιση Nexus).

Κύπρος: Φορολογικά πλεονεκτήματα κυπριακής εταιρείας υπό καθεστώς πνευματικής (διανοητικής) ιδιοκτησίας, επιλέξιμα άυλα περιουσιακά στοιχεία και επιλέξιμα κέρδη.

Άυλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο αποκτήθηκε, αναπτύχθηκε ή αξιοποιήθηκε από πρόσωπο στα πλαίσια άσκησης επιχείρησης και το οποίο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, εξαιρουμένης πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζεται με μάρκετινγκ, και το οποίο είναι αποτέλεσμα δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, και συμπεριλαμβάνει άυλο περιουσιακό στοιχείο για το οποίο υπάρχει μόνο οικονομική ιδιοκτησία, εμπίπτει στις πρόνοιες του καθεστώτος.

Επιλέξιμα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν- 

 1. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, όπως ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμου
 2. Λογισμικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και
 3. Λοιπά άυλα περιουσιακά τα οποία αναφέρονται πιο κάτω και τα οποία προστατεύονται νομικά.
  1. πρότυπα χρήσεων (utility models), περιουσιακά στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία παρέχουν προστασία σε φυτά και γενετικό υλικό, χαρακτηρισμούς φαρμάκων ως ορφανά (orphan drug designations) και επεκτάσεις προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
  2. που είναι μη προφανή, χρήσιμα και καινοφανή, όπου το πρόσωπο που τα αξιοποιεί στα πλαίσια άσκησης επιχείρησης δεν αποκομίζει μεικτό εισόδημα πέραν των επτά εκατομμυρίων πεντακόσιων χιλιάδων ευρώ (€7.500.000) ανά έτος από όλα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και στην περίπτωση συγκροτήματος τέτοιων προσώπων, το συγκρότημα δεν αποκομίζει πέραν των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€50.000.000) σε κύκλο εργασιών σε παγκόσμιο επίπεδο, χρησιμοποιώντας ένα μέσο όρο πέντε (5) ετών και για τους δύο υπολογισμούς των προαναφερθέντων ποσών, αλλά δεν είναι οι εμπορικές επωνυμίες, περιλαμβανομένων μαρκών (brands), τα εμπορικά σήματα, τα δικαιώματα επί της εικόνας και/ή της δημόσιας παρουσίας / διασημότητας προσώπου (image rights) και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που χρησιμοποιούνται για την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών. Τα επιλέξιμα άυλα περιουσιακά στοιχεία της παρούσας παραγράφου πρέπει να πιστοποιούνται ως τέτοια από αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού.

Για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου κέρδους, από το κέρδος που πηγάζει από την εκμετάλλευση των άυλων περιουσιακών στοιχείων, λογίζεται ως εκπιπτόμενη δαπάνη το 80% του επιλέξιμου κέρδους, το οποίο υπολογίζεται με βάση συγκεκριμένο τύπο που σχετίζεται με τη δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης του φορολογούμενου.

Για τον υπολογισμό του επιλέξιμου κέρδους θα πρέπει να αποδεικνύεται σύνδεση μεταξύ του εισοδήματος πνευματικής ιδιοκτησίας με το κόστος που σχετίζεται με την πνευματική ιδιοκτησία (προσέγγιση Nexus). Η προσέγγιση Nexus ακολουθεί μια σταδιακή προσέγγιση. Ο υπολογισμός για τον υπολογισμό των επιλέξιμων κερδών απαιτεί οι επιλέξιμες δαπάνες να περιλαμβάνουν όλες τις επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τον φορολογούμενο κατά τη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου και ότι το σύνολο των δαπανών  περιλαμβάνει όλα τα συνολικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ζωής του στοιχείου. Ο σχετικός τύπος μπορεί να οριστεί ως:

“Επιλέξιμα κέρδη” (qualifying profits) σημαίνει το ποσό που προκύπτει εφαρμόζοντας
τον ακόλουθο τύπο:

Επιλέξιμες δαπάνες + Πρόσθετη δαπάνη x Συνολικό εισόδημα

Συνολικό εισόδημα

Οπου:

 1. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν μισθούς, άμεσες δαπάνες και σχετικές δαπάνες που ανατίθενται σε τρίτους σε μη συνδεδεμένα μέρη που σχετίζονται άμεσα με το Ειδικό Περιουσιακό στοιχείο (Διανοητική ιδιοκτησία)
 2. Η πρόσθετη δαπάνη είναι η χαμηλότερη από:
  1. 30% της επιλέξιμης Δαπάνης και
  2. Το συνολικό κόστος κτήσης του επιλέξιμου άϋλου περιουσιακού στοιχείου και τυχόν έξοδα έρευνας και ανάπτυξης τα οποία ανατίθενται σε συνδεδεμένα μέρη.
 3. Το συνολικό εισόδημα υπολογίζεται ως το ακαθάριστο εισόδημα μείον τυχόν άμεσες δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιακών εκπτώσεων) του σχετικού περιουσιακού στοιχείου.

Ως Συνολική Δαπάνη νοείται το σύνολο των κεφαλαιουχικών δαπανών που πληρούν τις προϋποθέσεις ή όχι, που σχετίζονται με τη δημιουργία του επιλέξιμου άϋλου περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή το κόστος απόκτησης του επιλέξιμου άϋλου περιουσιακού στοιχείου συν το κόστος της εξωτερικής ανάθεσης σε συνδεδεμένα μέρη κ.λπ.

Το ολικό εισόδημα περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στα ακόλουθα–

 1. Δικαιώματα εκμετάλλευσης ή άλλα ποσά σε σχέση με τη χρήση του επιλέξιμου άυλου περιουσιακού στοιχείου
 2. Οποιοδήποτε ποσό για τη χορήγηση άδειας για την εκμετάλλευση του επιλέξιμου άυλου περιουσιακού στοιχείου
 3. Οποιοδήποτε ποσό που προέρχεται από ασφάλεια ή αποζημίωση σε σχέση με το επιλέξιμο άυλο περιουσιακό στοιχείο
 4. Έσοδα από την πώληση του επιλέξιμου άυλου περιουσιακού στοιχείου, εξαιρουμένων κερδών κεφαλαιουχικής φύσεως
 5. Ενσωματωμένο εισόδημα (embedded income) του επιλέξιμου άυλου περιουσιακού στοιχείου που απορρέει από την πώληση προϊόντων, υπηρεσιών ή από τη χρήση διαδικασιών που σχετίζονται άμεσα με το εν λόγω στοιχείο. (Στις περιπτώσεις ενδοομιλικών συναλλαγών θα πρέπει να υποστηρίζεται με μελέτη τιμολόγησης ενδοομιλικών συναλλαγών η οποία να υποστηρίζει το επίπεδο του ενσωματωμένου εισοδήματος).

Τα κεφαλαιουχικά κέρδη που προκύπτουν από τη διάθεση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου δεν περιλαμβάνονται στα κέρδη και απαλλάσσονται πλήρως από το φόρο εισοδήματος.

Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό των επιλέξιμων κερδών προκύψει ζημιά, το ποσό της εν λόγω ζημιάς που μπορεί να συμψηφιστεί με άλλα κέρδη ή/και να μεταφερθεί στα επόμενα έτη, περιορίζεται στο 20% της ζημιάς.

Πρόσωπο δύναται για κάθε φορολογικό έτος να αποποιείται ολόκληρη ή μέρους της έκπτωσης που χορηγείται.

Το κόστος κάθε άυλου περιουσιακού στοιχείου εκπίπτει ως ετήσια φθορά

Τα πιο πάνω είναι εφαρμόσιμα σε κάτοικους της Δημοκρατίας ή σε όσους έχουν μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία και που δεν είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία ή σε μόνιμη εγκατάσταση που βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας που υπόκειται σε φόρο στη Δημοκρατία

Άλλα Κυπριακά Φορολογικά πλεονεκτήματα Κυπριακής εταιρείας υπό το καθεστώς Κυπριακής Διανοητικής Ιδιοκτησίας

 1. Καμία παρακράτηση φόρου επί των καταβολών δικαιωμάτων από εταιρείες της ΕΕ σε Κυπριακές Εταιρείες Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Οδηγία ΕΕ – υπό προϋποθέσεις)
 2. Τα κέρδη που προκύπτουν από τη διάθεση των μετοχών της κυπριακής εταιρείας πνευματικής ιδιοκτησίας απαλλάσσονται από όλους τους φόρους στην Κύπρο.
 3. Η έκπτωση των δικαιωμάτων κατά την πληρωμή της εταιρείας (υπόκειται σε προϋποθέσεις)
 4. Καμία παρακράτηση φόρου στα μερίσματα που καταβάλλονται από Κυπριακή Εταιρεία που κατέχει πνευματική (διανοητική) Ιδιοκτησία.

Συγκεντροποίηση της Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Κύπρο και τα σχετικά πλεονεκτήματά της

 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μιας εταιρείας
 2. Ουσιαστικές λειτουργικές συνέργειες
 3. Παγκόσμια διαχείριση επωνυμίας
 4. Συγκεντρωτική τεχνολογία
 5. Εξοικονόμηση κόστους
 6. Καλύτερος συνολικός έλεγχος των επιχειρηματικών κινδύνων
 7. Ενισχύει την οικονομική ουσία ενός συγκροτήματος
 8. Η Κύπρος με τα χρόνια αναγνωρίζεται ως διεθνής επιχειρηματικός κόμβος
 9. Ευνοϊκό νομικό πλαίσιο
 10. Επαρκείς υποδομές
 11. Γεωγραφική θέση
 12. Καλή ζώνη ώρας
 13. Επαγγελματικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
 14. Το εργατικό δυναμικό της Κύπρου το 80% είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου
 15. Ευρύ κυπριακό δίκτυο συμβάσεων διπλής φορολογίας
 16. Τα αγγλικά χρησιμοποιούνται ως επιχειρηματική γλώσσα
 17. Η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ ευθυγράμμισε τη φορολογική νομοθεσία της Κύπρου με τη νομοθεσία της ΕΕ και τον ΟΟΣΑ

Κυπριακό Δίκαιο και Πνευματική Ιδιοκτησία

 1. Κυπριακό νομικό σύστημα: Ευέλικτο και φιλικό προς τις επιχειρήσεις. Με βάση το αγγλικό νομικό σύστημα και το κοινό δίκαιο.
 2. Κυπριακό Δίκαιο: Πλήρως εναρμονισμένο με τη νομοθεσία της Ε.Ε. Ο νόμος διανοητικής ιδιοκτησίας της Κύπρου καλύπτει και προστατεύει όλα τα αναγνωρισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως 1) εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών, 2) διπλώματα ευρεσιτεχνίας και 3) βιομηχανικά σχέδια και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Παραδείγματα είναι επιστημονικές εργασίες, προγράμματα λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογοτεχνικό έργο, μυστικές φόρμουλες, μουσικό έργο, καλλιτεχνικό έργο, ταινίες, βάσεις δεδομένων, ηχογραφήσεις, εκπομπές, δημοσιεύσεις κ.λπ.
 3. Οδηγίες και κανονισμοί ΕΕ: Όλες οι σχετικές οδηγίες και κανονισμοί της ΕΕ για διανοητική ιδιοκτησία ισχύουν και έχουν εισαχθεί στην Κυπριακή Νομοθεσία.
 4. Διεθνείς Συνθήκες και Πρωτόκολλα Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Η Κύπρος είναι μέλος και έχει επικυρώσει όλες τις σημαντικές σχετικές διεθνείς συνθήκες και πρωτόκολλα διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας της Μαδρίτης, της Συμφωνίας TRIPS, της Σύμβασης για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, της Συνθήκης Συνεργασίας για Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, της Σύμβασης της Βέρνης, της Σύμβασης της Ρώμης , και τη Συνθήκη για τα πνευματικά δικαιώματα του WIPO.

Προστασία

 1. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας: (i) εθνική καταχώριση (ii) Έκδοση πιστοποιητικού από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (iii) Διεθνές Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης Συνεργασίας Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
 2. Εμπορικά σήματα: (i) Σύμφωνα με το Κυπριακό Δίκαιο και συνεπώς σε όλη την επικράτεια της ΕΕ (ii) υπογράφοντες στη Συνθήκη των Παρισίων (iii) ως συμβαλλόμενο μέρος στο Πρωτόκολλο της Μαδρίτης
 3. Πνευματικά δικαιώματα: (i) Από το Κυπριακό Δίκαιο και συνεπώς σε όλη την επικράτεια της ΕΕ (ii) ως υπογράφοντες στη Σύμβαση της Βέρνης
 4. Εφαρμογή: Πολύ αυστηροί νόμοι της Κύπρου. Η αστυνομία και οι τελωνειακές αρχές και οι αρχές ειδικών φόρων κατανάλωσης έχουν ευρείες εξουσίες βάσει της ισχύουσας κυπριακής νομοθεσίας για την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τη δίωξη εγκληματικών πράξεων που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των εξουσιών εισόδου σε χώρους και κατάσχεσης παραποιημένων προϊόντων.
 5. Κυπριακά δικαστήρια: Τα κυπριακά δικαστήρια έχουν την εξουσία να χορηγούν απόφαση που λαμβάνεται χωρίς την παρουσία ή την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών (ex parte), προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα και περιοριστικά μέτρα καθώς και τελεσίδικες αποφάσεις και διατάγματα.
 6. Διατάγματα και δικαστικές αποφάσεις: Τα διατάγματα και οι αποφάσεις του κυπριακού δικαστηρίου είναι εκτελεστές (i) αυτόματα σε κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό της ΕΕ και (ii) σε πολλές άλλες χώρες εκτός Ευρώπης δυνάμει Διμερών ή Διεθνών Συνθηκών που έχει υπογράψει η Κύπρος.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.