Υποκατάστημα στην Κύπρο – Διαδικασία ίδρυσης / εγγραφής

Η δημιουργία ενός Κυπριακού υποκαταστήματος μπορεί να επιτευχθεί με την υποβολή αίτησης στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου. Η αίτηση για την ίδρυση ενός Κυπριακού Υποκαταστήματος υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρείας (Ελληνικής Εταιρείας) μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου.

Απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα για την υποβολή αίτησης για εγγραφή υποκαταστήματος στην Κύπρο:

 • Πιστοποιητικό σύστασης της αλλοδαπής εταιρείας (Ελληνικής Εταιρείας)
 • Ιδρυτικό και Καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας (Ελληνικής Εταιρείας)
 • Λεπτομέρειες διευθυντών και γραμματέων, δηλ. Πιστοποιητικών κ.λπ. της αλλοδαπής εταιρείας (Ελληνικής Εταιρείας)
 • Λεπτομέρειες ατόμου / φυσικού προσώπου πληρεξουσίου αντιπροσώπου που διαμένει στην Κύπρο για να εκπροσωπεί το Κυπριακό Υποκατάστημα

Σημείωση: Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι πιστοποιημένα και νομιμοποιημένα με την σφραγίδα της Χάγης

Υποκατάστημα στην Κύπρο – Φορολογία

 • Το υποκατάστημα στην Κύπρο φορολογείται στην Κύπρο μόνο εάν η διαχείριση και ο έλεγχος ασκούνται στην Κύπρο, δηλαδή με τον ίδιο τρόπο όπως οι κυπριακές εταιρείες φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου,
 • Το Κυπριακό Υποκατάστημα τουλάχιστον απολαμβάνει τα ίδια φορολογικά οφέλη με αυτά μιας Κυπριακής Εταιρείας.
 • Η Κύπρος δεν επιβάλλει επιπρόσθετους φόρους στα κέρδη του Υποκαταστήματος της Κύπρου τα οποία λογίζονται στην αλλοδαπή εταιρεία.
 • Εάν το Κυπριακό Υποκατάστημα αναμένεται να πραγματοποιήσει ζημίες στην αρχή της λειτουργίας του, η αλλοδαπή εταιρεία μπορεί να αντισταθμίσει τέτοιες ζημίες με τα φορολογητέα κέρδη της, ωστόσο, υπόκειται στη φορολογική μεταχείριση που ισχύει στη δικαιοδοσία της αλλοδαπής εταιρείας.

Υποκατάστημα στην Κύπρο – Υποχρεωτική χρηματοοικονομική αναφορά

 • Απαιτούνται από το υποκατάστημα στην Κύπρου ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες απαιτούνται από τον περί Εταιρειών Νόμο 113 της Κύπρου (εάν είναι σε ξένη γλώσσα απαιτείται πιστοποιημένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα)
 • Φορολογική δήλωση πρέπει να κατατεθεί στο Φορολογικό τμήμα της Κύπρου
 • Το Κυπριακό Υποκατάστημα πρέπει να έχει το ίδιο όνομα και τις ίδιες δραστηριότητες με εκείνο της αλλοδαπής εταιρείας (Ελληνικής Εταιρείας)
 • Η νομική ευθύνη των συναλλαγών του Κυπριακού Υποκαταστήματος ανήκει στην αλλοδαπή εταιρεία (Ελληνική Εταιρεία)
 • Συστήνεται επίσης και η διατήρησης σφραγίδας της αλλοδαπής εταιρείας (Ελληνικής Εταιρείας) στο υποκαταστήματα στην Κύπρο

Λήψη αριθμού ΦΠΑ του υποκαταστήματος Κύπρου – Εγγραφή για εξασφάλιση αριθμού ΦΠΑ στην Κύπρο

Για απόκτηση αριθμού ΦΠΑ στην Κύπρο απαιτούνται τα σχετικά πιστοποιητικά της οντότητας και η υποβολή αίτησης για απόκτηση αριθμού ΦΠΑ τα οποία υποβάλλονται στο τμήμα Φορολογίας της Κύπρου

Μαζί με την αίτηση για απόκτηση αριθμού ΦΠΑ το τμήμα φορολογίας της Κύπρου απαιτεί τα ακόλουθα αποδεικτικά :

 • Πιστοποιητικά, ιδρυτικό και καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας (Ελληνικής Εταιρείας) και του κυπριακού υποκαταστήματος
 • Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου διευθυντών ή σε περίπτωση του κυπριακού υποκαταστήματος, ο αντιπρόσωπος του κυπριακού υποκαταστήματος
 • Αποδεικτικά στοιχεία για φορολογητέες συναλλαγές ( π.χ. προτιμολόγιο, επιχειρηματική σύμβαση κ.λπ.) ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αποδεικτικών στοιχείων που αποδεικνύουν ότι το υποκατάστημα στην Κύπρο άρχισε να λειτουργεί και να εμπορεύεται.

Ο κυπριακός αριθμός ΦΠΑ του κυπριακού υποκαταστήματος εκδίδεται σε 2 έως 3 ημέρες μετά την αίτηση.

Λήψη αριθμού EORI – Σύστημα εγγραφής και αναγνώρισης Οικονομικών Φορέων (EORI) – Διαδικασία στην Κύπρο για εγγραφή και απόκτηση αριθμού EORI στο όνομα του κυπριακού υποκαταστήματος

Απαιτείται αριθμός EORI κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορικών αγαθών σε χώρες εκτός της ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων από το ένα μέρος στο άλλο. Πρόκειται για μια μέθοδο παρακολούθησης προϊόντων που διακινούνται από και προς την ΕΕ, ώστε οι αποστολές και η καταγωγή τους να μπορούν να αναγνωρίζονται εύκολα από τα τελωνεία.

Ο αριθμός EORI λειτουργεί ως μέσο παροχής ασφάλειας και στατιστικών στο διεθνές εμπόριο και χρησιμοποιείται από τις τελωνειακές αρχές κατά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους και με κυβερνητικές υπηρεσίες.

Διαδικασία λήψης αριθμού EORI του υποκαταστήματος στην Κύπρο – Σύστημα εγγραφής και αναγνώρισης Οικονομικών Φορέων (EORI) – Διαδικασία στην Κύπρο για εγγραφή και απόκτηση αριθμού EORI

 • Προκειμένου να εγγραφεί ένας οικονομικός φορέας (υποκατάστημα στην Κύπρο) από τρίτη χώρα στη βάση δεδομένων EORI, πρέπει να συσταθεί ο οικονομικός φορέας στην ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας (υποκατάστημα στην Κύπρο) είναι εγγεγραμμένος από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος. Για εγγραφή στο Τελωνειακό Μητρώο Κύπρου και στη Βάση Δεδομένων EORI απαιτείται η εγκατάστασή σας στην Κύπρο με εγγραφή στην περίπτωση υποκαταστήματος στην Κύπρο, στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις και οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην τελωνειακή επικράτεια της ΕΕ μπορούν να εγγραφούν από τις τελωνειακές αρχές που είναι υπεύθυνες για τον τόπο όπου υποβάλλουν για πρώτη φορά δήλωση ή υποβάλλουν αίτηση για απόφαση. Σε αυτήν την περίπτωση ένας οικονομικός φορέας από τρίτη χώρα που υποβάλλει δήλωση στην Κύπρο, ο αριθμός EORI θα δοθεί από τα Κυπριακά Τελωνεία συμπληρώνοντας τα σχετικά έντυπα αίτησης. Πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κυπριακή Δημοκρατία εξουσιοδοτείται να ενεργεί ως έμμεσος εκπρόσωπος για την παραλαβή οποιωνδήποτε υποχρεώσεων που ενδέχεται να προκύψουν σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία.
 • Ο οικονομικός φορέας (υποκατάστημα στην Κύπρο) πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά έντυπα αίτησης για τη λήψη του αριθμού EORI στην Κύπρο. Τα σχετικά έντυπα πρέπει να συνοδεύονται από:
  • Αντίγραφα σχετικών νομικών εγγράφων τόσο για το υποκατάστημα στην Κύπρο όσο και για την αλλοδαπή οντότητα (π.χ. Ελληνική Εταιρεία).
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής ΦΠΑ
 • Ο οικονομικός φορέας (πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του υποκαταστήματος στην Κύπρο) πρέπει να παρουσιαστεί στο τελωνείο στην Κύπρο μαζί με το διαβατήριο ή την ταυτότητά του και μαζί με τη σφραγίδα της αλλοδαπής εταιρείας.
 • Στην αίτηση εγγραφής EORI, συνιστούμε να εξετάσετε και το θέμα για δήλωση τοπικού εκτελωνιστή. Ως προς αυτό, απαιτούνται το όνομα του εκτελωνιστή, ο αριθμός μητρώου ΦΠΑ του εκτελωνιστή και ο αριθμός άδειας τελωνείου του.
 • Οι δραστηριότητες της οντότητας (Εταιρεία, υποκατάστημα κ.λπ.) στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρέπει να είναι ξεκάθαρα δηλωμένες.
 • Πρέπει επίσης να αναφερθούν λεπτομέρειες για την πρώτη δραστηριότητα στην ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί μετά την εγγραφή.
 • Στη συνέχεια εκδίδεται το πιστοποιητικό εγγραφής EORI.

Οι αιτούντες (το υποκατάστημα στην Κύπρο) μπορούν να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια των αριθμών EORI τους μέσω της βάσης δεδομένων της ΕΕ, στην ακόλουθη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_home.jsp?Lang=en&Screen=0

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του EORI στην Κύπρο εκτιμάται σε μία έως πέντε εργάσιμες ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα υποβληθέντα έγγραφα έχουν συμπληρωθεί με ακρίβεια.

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου

Ανατρέξτε στη δημοσίευσή μας σχετικά με οδηγίες για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του υποκαταστήματος στην Κύπρο ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.