Διαδικασία διαγραφής Κυπριακής Εταιρείας

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαγραφή μιας κυπριακής εταιρείας, η Κυπριακή Εταιρεία:

1) Αρχικά πληρώνει τους πιστωτές της.

2) Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα / οφειλόμενα από συνδεδεμένα μέρη εισπράττονται / εξοφλούνται.

3) Ο ισολογισμός της Κυπριακής Εταιρείας καταλήγει τελικά σε παρακρατούμενα κέρδη / μετοχικό κεφάλαιο και τραπεζικά ή μετρητά. Οποιοδήποτε ποσό μετρητών ή οφειλετών που εκπροσωπείται από το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο συνήθως δεν δημιουργεί προβλήματα.

4) Διανομή των κερδών εις νέον στους μετόχους της.

5) Εάν η Κυπριακή Εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών, τα υπόλοιπα συνδεδεμένων μερών μπορούν να μεταφερθούν μέσω εγγραφών σε άλλες εταιρείες μέσω αναδιοργάνωσης χωρίς την ανάγκη μετατροπής οτιδήποτε σε μετρητά ή μετρητά στην τράπεζα. Απαιτείται επίσης προσοχή σε περίπτωση απόφασης για διαγραφή τυχόν υπολοίπων που οφείλονται από ή προς την Κυπριακή Εταιρεία, καθώς αυτό μπορεί να δημιουργήσει φορολογικές συνέπειες στην Κύπρο.

6) Εάν η Κυπριακή Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη για σκοπούς ΦΠΑ, θα πρέπει να διαγραφεί.

7) Εάν η Κυπριακή Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κύπρου, θα πρέπει να διαγραφεί.

8) Η Κυπριακή Εταιρεία πρέπει να κλείσει όλους τους τραπεζικούς της λογαριασμούς. Ένας τραπεζικός λογαριασμός μπορεί να παραμείνει ανοιχτός εάν αναμένεται επιστροφή χρημάτων από το Τμήμα Φορολογίας κατά την εξέταση των φορολογικών δηλώσεων της Εταιρείας (Ανατρέξτε στην παράγραφο 13 παρακάτω).

9) Η Κυπριακή Εταιρεία ετοιμάζει όλες τις οικονομικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων μέχρι την ημερομηνία της απόφασης για διαγραφή (Deregister) της Κυπριακής Εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών Κύπρου.

10) Η Κυπριακή Εταιρεία θα πρέπει στη συνέχεια να υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών δηλώσεων που σχετίζονται με τις οικονομικές καταστάσεις μέχρι την ημερομηνία της απόφασης για διαγραφή.

11) Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για απόφαση της εταιρείας να διαγράφει

12) Η Κυπριακή Εταιρεία στην συνέχεια ετοιμάσει επιστολή που απευθύνεται στο τμήμα φορολογίας ζητώντας εξέταση όλων των σχετικών οικονομικών καταστάσεων και για την έκδοση τελικού φορολογικού εκκαθαριστικού που να δηλώνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εξεταστεί και ότι η Κυπριακή Εταιρεία δεν έχει φορολογική υποχρέωση. Η επιστολή θα πρέπει να συνοδεύεται με αντίγραφο των σχετικών πρακτικών για διαγραφή της κυπριακής εταιρείας. Για να βοηθήσει το Τμήμα Φορολογίας να επιταχύνει τη διαδικασία, συνιστάται η επισύναψης αντίγραφων των οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων έξη ετών.

13) Το Τμήμα Φορολογίας εξετάζει και συμφωνεί ότι δεν υπάρχει φορολογική υποχρέωση ή εάν υπάρχει φορολογική υποχρέωση διευθετήται πλήρως. Στη συνέχεια, το Τμήμα Φορολογίας εκδίδει το τελικό φορολογικό εκκαθαριστικό.

14) Όλοι οι διευθυντές της Κυπριακής Εταιρείας υπογράφουν ένορκη δήλωση φερεγγυότητας. Η ένορκη δήλωση αναφέρει ότι η Κυπριακή εταιρεία δεν έχει περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, δεν έχει πλέον δραστηριότητες και δεν προτίθεται να πραγματοποιήσει καμία δραστηριότητα στο μέλλον.

15) Ειδοποίηση για διαγραφή της Κυπριακής Εταιρείας η οποία υπογράφεται από τους διευθυντές υποβάλλεται στον Έφορο Εταιρειών της Κύπρου η οποία δηλώνει ότι η Κυπριακή Εταιρεία έπαψε να λειτουργεί και δεν έχει περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. Αντίγραφο του τελικού εκκαθαριστικού που εκδίδεται από το Τμήμα Φορολογίας υποβάλλεται επίσης στον Έφορο Εταιρειών. Οι κυπριακές εταιρείες που υποβάλλουν αίτημα στο Φορολογικό Τμήμα για έκδοση εκκαθαριστικού και κλείσιμο των φορολογικών δηλώσεων μπορούν επίσης να υποβάλουν ταυτόχρονα στον Έφορο Εταιρειών αίτημα διαγραφής της εταιρείας τους, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης προς το Τμήμα Φορολογίας. Η ετήσια έκθεση της Κυπριακής Εταιρείας (HE32) του επόμενου έτους μαζί με το τελικό εκκαθαριστικό το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Φορολογίας υποβάλλονται χωρίς να επισυναφθούν οι σχετικές προηγούμενες οικονομικές καταστάσεις

16) Ο Εφόρος Εταιρειών της Κύπρου εντός ενός μηνός δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας ότι η εταιρεία θα διαγραφεί (Διαγράφεται) και ότι το όνομα της Κυπριακής Εταιρείας θα αφαιρεθεί από το Μητρώο Εταιρειών της Κύπρου εντός τριών μηνών.

17) Μετά την πάροδο των τριών μηνών και υπό την προϋπόθεση ότι κανένα πρόσωπο ή οντότητα δεν έχει προβάλει ένσταση κατά της Κυπριακής εταιρείας, ο Έφορος δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας την διαγραφή της Εταιρείας.

Επιπρόσθετες σημειώσεις:

1) Η όλη διαδικασία διαρκεί συνήθως 6-9 μήνες.

2) Οποιαδήποτε Κυπριακή Αρχή μπορεί να παρέμβει στη διαδικασία εάν δεν ακολουθηθεί κάποια από τις παραπάνω διαδικασίες.

3) Πριν από την πάροδο είκοσι ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το όνομα της Κυπριακής Εταιρείας μπορεί να αποκατασταθεί με απόφαση του Δικαστηρίου κατόπιν αιτήματος της Κυπριακής Εταιρείας, μέλους ή πιστωτή.

4) Σε περίπτωση που διορίζονται Κύπριοι διευθυντές από εμάς, είναι πολιτική της εταιρείας μας να παραιτούνται οι διευθυντές πριν από την αίτηση διαγραφής της εταιρείας. Θα πρέπει να διορίζονται από τους μετόχους της κυπριακής εταιρείας νέοι διευθυντές οι οποίοι θα υπογράψουν τα σχετικά έγγραφα.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.