1. Αντίστροφη χρέωση ΦΠΑ στις υπηρεσίες B2B

Οι διασυνοριακές υπηρεσίες κατά γενικό κανόνα στην Κύπο υπόκεινται σε αντίστροφη χρέωση ΦΠΑ. Ο πελάτης θεωρείται υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο για όλες τις υπηρεσίες που λαμβάνονται, εκτός εάν το άτομο δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή εταιρεία χαρτοφυλακίου (Holding).

Προσδιορισμός αντίστροφης χρέωσης ΦΠΑ στην Κύπρο στις συναλλαγές ΦΠΑ

Κατά τον προσδιορισμό της αντιστροφής χρέωσης ΦΠΑ, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη:

  • Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα (B2B),
  • Το είδος της συναλλαγής είτε πρόκειται για παράδοση αγαθών είτε για παροχή υπηρεσιών, είτε πρόκειται για ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, είτε πρόκειται για εισαγωγή αγαθών
  • Προσδιορισμός του τόπου παράδοσης και του τόπου της συναλλαγής που φορολογείται
  • Πιθανές εξαιρέσεις
  • Το βάρος της υποχρέωσης απαλλαγής του προμηθευτή ή του λήπτη από τον μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης.

Συναλλαγές αντίστροφης χρέωσης ΦΠΑ

  • Ο ΦΠΑ καταβάλλεται από τον κυπριακό αποδέκτη για συναλλαγές (B2B) όπου οι υπηρεσίες παρέχονται από υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο που δεν είναι εγκατεστημένος  στο κράτος μέλος του αποδέκτη (Κύπρος) (υπό προϋποθέσεις)
  • Ο ΦΠΑ καταβάλλεται από τον κυπριακό λήπτη για (B2B) ενδοκοινοτικές συναλλαγές όπου είναι εγκατεστημένος ο πελάτης (υπό προϋποθέσεις).

Και τα δύο παραπάνω ισχύουν εάν ο αποδέκτης είναι υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο και ο τόπος  παροχής των υπηρεσιών είναι η Κύπρος και οι υπηρεσίες είναι οποιασδήποτε περιγραφής των Μερών Ι και ΙΙ του 13ου Παραρτήματος του Κυπριακού Νόμου περί ΦΠΑ

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για υπηρεσίες που περιγράφονται στο Έκτο και Έβδομο Παράρτημα του Κυπριακού Νόμου περί ΦΠΑ

Η αντίστροφη χρέωση ΦΠΑ σε απλή μορφή, ο αποδέκτης χρεώνει ΦΠΑ (εκροών) και εξετάζει το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ  (εισροών).

Όταν ο προμηθευτής δεν είναι εγκατεστημένος στην Κύπρο όπου οφείλεται ο ΦΠΑ, η Κύπρος επέλεξε να επεκτείνει την αντίστροφη χρέωση ΦΠΑ ώστε να ισχύει και για εκείνες που περιγράφονται στα Μέρη Ι και ΙΙ του 13ου Παραρτήματος του Κυπριακού Νόμου περί ΦΠΑ, δηλαδή σε παροχές εγκατάστασης, υπηρεσίες που σχετίζονται με ακίνητα,  μεταφορά επιβατών, μεταφορά αγαθών, υπηρεσίες που σχετίζονται με την ενοικίαση αγαθών υπό όρους, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και βραχυχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων.

Σύμφωνα με τον Κυπριακό ΦΠΑ, ο εγχώριος μηχανισμός αντίστροφης χρέωσης ΦΠΑ εφαρμόζεται επίσης στις ακόλουθες συναλλαγές μεταξύ επιχειρηματιών

2. Αντίστροφη χρέωση ΦΠΑ στην Κύπρο


Εγχώρια αντίστροφη χρέωση ΦΠΑ (Αντίστροφη χρέωση ΦΠΑ στην Κύπρο)


Άρθρο του κυπριακού νόμου ΦΠΑ

Αέριο και ηλεκτρική ενέργεια, Αέριο και ηλεκτρική ενέργεια που παραδίδονται από πρόσωπα εκτός της Δημοκρατίας.11Α
Κατασκευαστικές υπηρεσίες   Τα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα σε σχέση με την κατασκευαστική βιομηχανία πρέπει να εφαρμόσουν το μηχανισμό αντίστροφης χρέωσης ΦΠΑ στην Κύπρο σε προμηθευτές στην Κύπρο που δεν είναι εγγεγραμμένοι για σκοπούς ΦΠΑ στην Κύπρο. Η υποχρέωση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου να υπολογίζει τον ΦΠΑ με την εφαρμογή του μηχανισμού αντίστροφης χρέωσης ΦΠΑ σε υπηρεσίες ή υπηρεσίες μαζί με αγαθά σε σχέση με την κατασκευή, την τροποποίηση, την κατεδάφιση, την επισκευή ή τη συντήρηση ενός ακινήτου (ως αποδέκτης των υπηρεσιών) σύμφωνα με το άρθρο Το 11Β του Κυπριακού ΦΠΑ έχει επεκταθεί σε περιπτώσεις όπου ο παρέχων τις υπηρεσίες δεν είναι υποκείμενος στον φόρο πρόσωπο
11Β

Εμπόριο συγκεκριμένων αγαθών (δηλαδή παλιοσίδερα)11Γ
Διάθεση ακινήτων και οικοπέδων στον δανειολήπτη στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείων11Δ
Προμήθεια ορισμένων ηλεκτρονικών συσκευών   ·   κινητά τηλέφωνα, ·  μηχανισμοί ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, όπως μικροεπεξεργαστές και κεντρικές μονάδες επεξεργασίας πριν από την ενσωμάτωση τους σε προϊόντα προοριζόμενα για τον τελικό χρήστη, ·   κονσόλες για παιχνίδια, ταμπλέτες ΗΥ και φορητοί υπο­λογιστές. Ο πωλητής είναι υπεύθυνος να εκδώσει τιμολόγια χωρίς να επιβάλει ΦΠΑ και ο αγοραστής είναι υπεύθυνος να αυτοπαραδόσει για λογαριασμό του το ΦΠΑ εκροών με την μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης ΦΠΑ. Επομένως, ο προμηθευτής δεν πρέπει να χρεώνει τον ΦΠΑ του πελάτη στο τιμολόγιό του και (1) να περιλαμβάνει τον αριθμό ΦΠΑ του πελάτη στο τιμολόγιο, (2) ζητώντας γραπτή επιβεβαίωση ότι η ηλεκτρονική συσκευή θα χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικούς σκοπούς, (3) απόδειξη ότι ο πελάτης είναι εγγεγραμμένος για σκοπούς ΦΠΑ
11Ε

Ακατέργαστα και ημικατεργασμένα πολύτιμα μέταλλα (νέα πρόνοια από 7 Οκτωβρίου 2022) 11ΣΤ

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.