ΚΥΠΡΟΣ: Πιστοποιητικό μετανάστευσης / άδειας παραμονής στην Κύπρο / Yellow Slip για Έλληνες πολίτες ή πολίτες της ΕΕ / ΕΟΧ

Έλληνες πολίτες κάτοικοι Ελλάδος ή πολίτες της ΕΕ / ΕΟΧ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πιστοποιητικό μετανάστευσης / άδειας παραμονής στην Κύπρο / Yellow Slip για να έχουν το δικαίωμα να διαμένουν και να εργάζονται στην Κύπρο

Η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού μετανάστευσης / άδειας διαμονής στην Κύπρο / Yellow Slip μπορεί να υποβληθεί άμεσα ή τουλάχιστον εντός 4 μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης στην Κύπρο

Απαιτούμενα έγγραφα

Τα ακόλουθα έγγραφα απαιτούνται για την αίτηση για πιστοποιητικό μετανάστευσης / άδειας διαμονής στην Κύπρο / Yellow Slip:

 1. Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα μαζί με τουλάχιστον 2 αντίγραφα του ίδιου
 2.  Προσωπική ασφαλιστική κάλυψη – σύμβαση
 3. Μισθωτήριο ή αγοραπωλητήριο έγγραφο ακινήτου πλήρως χαρτοσημασμένο. Η Διεύθυνση ακινήτου θα πρέπει να γνωστοποιείται στα έγγραφα αυτά. Σχετικά με το μισθωτήριο ή το ακίνητο που αγοράστηκε, συνίσταται και η προσκόμιση πρόσφατου λογαριασμού κοινής ωφελείας (Ηλεκτρισμού, υδατοπρομήθειας κλπ)
 4. Ανάλογα με το σκοπό της μετανάστευσης στην Κύπρο:
  • + Για απασχόληση / εργοδότηση: Πιστοποιητικό απασχόλησης / εργοδότησης (πρόσφατη επιστολή από τον εργοδότη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη 1 εβδομάδα πριν την υποβολή της αίτησης), πρόσφατη βεβαίωση πληρωμής από το τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου στην οποία να φαίνεται το όνομα του νέου εργοδότη, σύμβαση εργασίας.
  • + Για αυτοτελώς εργαζομένους: Πιστοποιητικό εγγραφής στο τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου που να φαίνεται ως αυτοτελώς εργαζόμενος ο αιτητής.
  • + Για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από τους πιο πάνω: Στοιχεία σταθερών ή επαρκών εισοδημάτων από το εξωτερικό, πιστοποιητικά μερισμάτων και τόκων, κίνηση τραπεζικού λογαριασμού και πιστοποιητικά τραπεζικών λογαριασμών κλπ, καθώς και απόδειξη πληρωμής ιδιωτικής ασφάλισης υγείας από ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Οι τραπεζικός λογαριασμός του αιτητή μπορεί να είναι στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή χώρα. Η κίνηση τραπεζικού λογαριασμού θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για τα τους τελευταίους 3 με 6 μήνες η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από την αρμόδια τράπεζα και να αποδεικνύει μηνιαίο σταθερό εισόδημα που προέρχεται από το εξωτερικό και κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό (δηλαδή θα πρέπει να αποδεικνύεται επαρκή πηγή εισοδήματος που να διασφαλίζει την άνετη παραμονή του αιτητή στην Κύπρο)

Για μέλη της οικογένειας απαιτούμενα έγγραφα

Για μέλη της οικογένειας που είναι επίσης πολίτες της ΕΕ / ΕΟΧ, τα ακόλουθα έγγραφα απαιτούνται για  εξασφάλιση πιστοποιητικού μετανάστευσης / άδειας διαμονής στην Κύπρο / Yellow Slip

 1. Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα μαζί με τουλάχιστον 2 αντίγραφα του ίδιου
 2. Έγγραφα που πιστοποιούν την ύπαρξη οικογενειακής σχέσης

Νομιμοποίηση Εγγράφων

Όλα τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό, πρέπει να φέρουν επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και να είναι πλήρως πιστοποιημένα δηλαδή πιστοποιημένα με σφραγίδα APOSTILLE (Σύμβαση της Χάγης)

 Διαδικασία για την υποβολή αίτησης για εξασφάλιση πιστοποιητικού μετανάστευσης / άδειας παραμονής στην Κύπρο / Yellow Slip Συμπλήρωση και υποβολή στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης της Κύπρου των σχετικών εντύπων μαζί με όλα τα πιο πάνω έγγραφα

Μπορείτε να κατεβάσετε την σχετική λίστα αναφορικά με τα έγγραφα που χρειάζονται πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο

https://rightax.com.cy/wp-content/uploads/2021/03/Cyprus-Resident-work-permit-check-list-Αδεια-παραμονής-στην-Κύπρο-έγγραφα.doc

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.