Διαφορές μεταξύ κυπριακής εταιρείας και κυπριακού συνεταιρισμού / κοινοπραξίας στην ιδιοκτησία των κερδών, τον τρόπο κατανομής κερδών και φορολόγησης

Διαφορές μεταξύ κυπριακής νομικής οντότητας/ κυπριακής εταιρείας και κυπριακού συνεταιρισμού / κοινοπραξίας σχετικά με την ιδιοκτησία των κερδών, τον τρόπο κατανομής / διανομής κερδών και φορολόγησης

Οι κυπριακές νομικές οντότητες, οι κυπριακές εταιρείες, οι κυπριακοί συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες είναι διάφορες μορφές οργανωτικών δομών που χρησιμοποιούνται στον επιχειρηματικό κόσμο. Καθένα από αυτά τα σχήματα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά την ιδιοκτησία των κερδών, τον τρόπο κατανομής ή διανομής αυτών των κερδών και τη φορολόγησή τους.

Κυπριακή νομική οντότητα / κυπριακή εταιρεία. 

Κυπριακή νομική οντότητα – κυπριακή εταιρεία θεωρείται νομικό πρόσωπο ξεχωριστό από τους μετόχους της. Τα κέρδη της κυπριακής εταιρείας ανήκουν στην κυπριακή εταιρεία δυνάμει του πέπλου της εταιρικότητας της. Τα κέρδη της κυπριακής εταιρείας υπόκεινται σε φορολογία και καταβάλλεται από την κυπριακή εταιρεία, πριν τα κέρδη διανεμηθούν στους μετόχους της δυνάμει απόφασης των διοικητικών συμβούλων της και έγκρισης των μετόχων της. Βάσει των φορολογικών νόμων της Κύπρου εφαρμόζεται 12,5% ως συντελεστής φορολογίας επί των κερδών της κυπριακής εταιρείας και φορολογείται ως αυτόνομη ανεξάρτητη οντότητα. Η κυπριακή εταιρεία ως αυτόνομη ανεξάρτητη οντότητα μπορεί αντιθέτως και έπειτα από την υποχρεωτική φορολόγηση των κερδών της (δυνάμει των σχετικών φορολογικών νομοθεσιών) να επιλέξει την μη αναδιανομή των κερδών της υπό μορφή μερισμάτων προς τους μετόχους της, δηλαδή έστω και εάν η σχετική φορολογία επί των κερδών της έχει πληρωθεί ή έχει λογιστεί στα βιβλία της εταιρείας ως υποχρέωση της εταιρείας προς το τμήμα φορολογίας της Κύπρου.

Κυπριακός συνεταιρισμός / Κοινοπραξία 

Ο κυπριακός συνεταιρισμός / κοινοπραξία είναι μια μορφή οργάνωσης όπου τα μέλη / συνέταιροι συνεργάζονται με ή χωρίς συμφωνία ως εγγεγραμμένος ή μη εγγεγραμμένος συνεταιρισμός / κοινοπραξία στον Εφορο Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας  της Κύπρου για να επιτύχουν κοινούς στόχους και μοιράζονται τα οικονομικά οφέλη της συνεργασίας τους. Στους κυπριακούς συνεταιρισμούς δεν εφαρμόζεται το πέπλο της εταιρικότητας όπως στην περίπτωση της κυπριακής εταιρείας και κατά συνέπεια τα κέρδη του κυπριακού συνεταιρισμού ανήκουν στα μέλη του αναλόγως της συμφωνίας των συνεταίρων. Τα κέρδη του κυπριακού συνεταιρισμού κατανέμονται υποχρεωτικά στα μέλη στο τέλος κάθε περιόδου / έτους χωρίς το δικαίωμα της επιλογής της μη αναδιανομής όπως συμβαίνει στην περίπτωση της κυπριακής εταιρείας. Το κάθε μέρος αναλαμβάνει την λογιστικοποίηση των κερδών που του αναλογεί καθώς και την φορολογία στο κέρδος που του αναλογεί τα οποία αναγνωρίζονται, λογίζονται και φορολογούνται ως μέρος των δραστηριοτήτων του κάθε συνεταίρου είτε ο συνέταιρος έχει την μορφή φυσικού ή νομικού προσώπου. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διανομής κερδών αναλόγως της συμφωνίας των συνεταίρων όπως:

  1. Ισομερής διανομή
  2. Διανομή στα μέλη  ανάλογα με το πόσο είναι η συνεισφορά τους στις συναλλαγές με τον συνεταιρισμό.
  3. Αναδιανομή σύμφωνα με την χρήση των υπηρεσιών
  4. Άλλοι τρόποι δυνάμει απόφασης των συνεταίρων

Συνοψίζοντας, οι κυπριακές νομικές οντότητες, οι κυπριακές εταιρείες, οι κυπριακοί συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες αντιπροσωπεύουν διαφορετικές μορφές οργάνωσης στον κόσμο των επιχειρήσεων. Οι εταιρείες είναι συνήθως ιδιωτικές ή δημόσιες και οι μετόχοι τους απολαμβάνουν τα κέρδη μέσω της μερισματικής αποδοχής. Οι συνεταιρισμοί, από την άλλη πλευρά, βασίζονται στη συνεργασία μεταξύ ιδιοκτητών και εργαζομένων, με την κατανομή των κερδών να γίνεται με βάση την εργασία ή τη συνεισφορά τους.

Τέλος, οι κοινοπραξίες αναφέρονται σε προσωρινές συνεργασίες μεταξύ δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου. Τα κέρδη και οι φορολογικές υποχρεώσεις συνήθως κατανέμονται σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις που ορίζονται στη σύμβαση της κοινοπραξίας.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε αυτές τις διαφορές στις οργανωτικές δομές, καθώς επηρεάζουν σημαντικά στην απόφαση της επιλογής για ίδρυση κυπρικής εταιρείας ή κυπριακού συνεταιρισμού / κοινοπραξίας.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.