ΦΠΑ στην Κύπρο

Ο Κυπριακός ΦΠΑ είναι υποχρεωτικός για πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και ισχύει για την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών στην Κύπρο και για τις εισαγωγές στην Κύπρο από τρίτα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένας υποκείμενος στον φόρο μπορεί να είναι ένα άτομο ή μια εταιρεία, μια εταιρική σχέση, ένας αυτοαπασχολούμενος συμπεριλαμβανομένων συλλόγων, ενώσεων, ιδρυμάτων και άλλων.

Οι φορολογούμενοι χρεώνουν ΦΠΑ για τις φορολογητέες παροχές τους (φόρος εκροών) και χρεώνονται ΦΠΑ για αγαθά ή υπηρεσίες που λαμβάνουν (φόρος εισροών). Εάν ο φόρος εκροών σε μια περίοδο ΦΠΑ υπερβαίνει το συνολικό φόρο εισροών, η διαφορά αυτή καταβάλεται στο Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου. Εάν ο φόρος εισροών υπερβαίνει τον φόρο εκροών, ο πρόσθετος φόρος εισροών μεταφέρεται ως πίστωση και συμψηφίζεται με μελλοντικό ΦΠΑ εκροών.

Το υπερβάλλον ΦΠΑ εισροών επιστρέφεται άμεσα από την υπηρεσία ΦΠΑ του τμήματος φορολογίας της Κύπρου εφόσον ακολουθηθούν οι σχετικές διαδικασίες του τμήματος.

Καμία εκροή μετρητών ΦΠΑ δεν προκύπτει από την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών (με εξαίρεση τα αγαθά που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης) καθώς ο ΦΠΑ λογίζεται με τη χρήση της λογιστικής μεθόδου της αντίστροφης χρέωσης. Αυτό συνεπάγεται με λογιστική καταχώριση στα βιβλία της επιχείρησης με την οποία χρεώνεται η ίδια ΦΠΑ (αυτοχρεώνεται ΦΠΑ) και ταυτόχρονα τον διεκδικεί πίσω, υπό τον όρο ότι αφορά προμήθειες για τις οποίες παρέχεται το δικαίωμα ανάκτησης ΦΠΑ εισροών, χωρίς να δημιουργεί κανένα κόστος και καμία εκροή μετρητών από την επιχείρηση.

Σε περιπτώσεις που η απόκτηση αφορά συναλλαγή για την οποία δεν παρέχεται το δικαίωμα ανάκτησης του ΦΠΑ εισροών, η επιχείρηση οφείλει να καταβάλει τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην απόκτηση.

2.  Αναλυτικά η εγγραφή για σκοπούς ΦΠΑ

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι υπόχρεο να εγγραφεί αν:

 • Διεξάγει εμπορικές δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων και της αποδοχής αξιώματος στα πλαίσια επαγγέλματος και στο τέλος κάθε μήνα, εάν η αξία των υποκείμενων στο φόρο συναλλαγών κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 12 μηνών έχει υπερβεί τα 15.600 ευρώ, ή ανά πάσα στιγμή, εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι η αξία της φορολογητέας συναλλαγής κατά τη διάρκεια της περιόδου των τριάντα ημερών που ξεκινά από αυτό το χρονικό σημείο θα υπερβεί τα 15.600 ευρώ,
 • Μηδενικού συντελεστή συναλλαγές.
 • Απόκτηση λειτουργούσας επιχείρησης.

Ο ΦΠΑ στις διασυνοριακές συναλλαγές που σχετίζονται με την Κύπρο εξετάζεται σε ξεχωριστή ενότητα στον ιστότοπό μας

3.  Συντελεστές κυπριακού ΦΠΑ

O νόμος προβλέπει τους πιο κάτω συντελεστές ΦΠΑ:

 • Κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 19%
 • Μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ 0%
 • Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 9%
 • Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5%
 • Εξαιρέσεις

4.  Διαφορά μεταξύ συναλλαγών μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ και εξαιρούμενων συναλλαγών ΦΠΑ

Η βασική διαφορά μεταξύ συναλλαγών μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ και εξαιρουμένων συναλλαγών ΦΠΑ, είναι ότι στην περίπτωση εξαιρουμένων συναλλαγών το πρόσωπο δεν μπορεί να διεκδικήσει το ΦΠΑ που καταβλήθηκε για τις αγορές και τα έξοδα του,  ενώ στη περίπτωση μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ το πρόσωπο μπορεί να διεκδικήσει το ΦΠΑ που καταβλήθηκε για τις αγορές και τα έξοδα.

5.  Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 9%

Με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 9% φορολογούνται:

 • Υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης οινοπνευματωδών ποτών, μπύρας, κρα­σιού και αναψυκτικών).
 • Διαμονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και παρό­μοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών.
 • Μεταφορά επιβατών και των συνοδευόμενων αποσκευών τους στο εσωτερικό της Κύπρου με αστικό, υπεραστι­κό και αγροτικό ταξί και με τουριστικά, εκδρομικά και υπε­ραστικά λεωφορεία.
 • Θαλάσσια εγχώρια μεταφορά επιβατών και των συνοδευό­μενων αποσκευών τους.
 • Παροχή υπηρεσιών και παράδοση αγαθών από οίκους ευ­γηρίας, που δεν είναι εξαιρούμενες συναλλαγές.

6.  Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5%

Με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5% φορολογούνται:

 • Παραδόσεις τροφίμων.
 • Παραδόσεις παρασκευασμένων ή μη παρασκευασμένων τροφίμων ή ποτών (εξαιρουμένων των οινοπνευματωδών ποτών, μπύρας, κρασιών και αναψυκτικών) ή και των δύο με ή χωρίς μεταφορικά (π.χ. take away, delivery).
 • Παραδόσεις φαρμάκων και εμβολίων για ιατρική και κτηνι­ατρική χρήση.
 • Παραδόσεις ζώων, ζωντανών που συνήθως χρησιμοποι­ούνται για την παρασκευή τροφίμων.
 • Βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά.
 • Δικαιώματα εισόδου σε παραστάσεις θεάτρου, τσίρκο, πα­νηγύρια, λούνα-παρκ, συναυλίες, μουσεία κτλ.
 • Δικαιώματα εισόδου σε αθλητικές εκδηλώσεις και δικαίω­μα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Υπηρεσίες κομμωτικής.
 • Ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών άνω των τρι­ών ετών μετά την πρώτη εγκατάσταση (ακολουθεί ανάλυ­ση).
 • Δραστηριότητες επισιτισμού από σχολικές καντίνες.
 • Αγορά ή ανέγερση κατοικίας (με προϋποθέσεις, ακολουθεί ανάλυση).
 • Υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης οινοπνευματωδών ποτών, μπύρας, κρα­σιού και αναψυκτικών).
 • Διαμονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και παρό­μοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών.
 • Μεταφορά επιβατών και των συνοδευόμενων αποσκευών τους στο εσωτερικό της Κύπρου με αστικό, υπεραστι­κό και αγροτικό ταξί και με τουριστικά, εκδρομικά και υπε­ραστικά λεωφορεία.
 • Μεταφορά επιβατών από το εσωτερικό της Δημοκρατίας στο εξωτερικό ή ανεπιστρόφως με πλοίο ή αεροσκάφος.
 • Μεταφορά επιβατών από το εσωτερικό της Δημοκρατίας στο εξωτερικό ή αντίστροφα, στην έκταση που η μεταφορά παρέχεται στο εσωτερικό της Δημοκρατίας.
 • Παραδόσεις χρυσού στην Κεντρική Τράπεζα.

7. Νέος συντελεστής ΦΠΑ 3% και νέα αγαθά με μηδενικό συντελεστή

Από τις 15 Ιουνίου 2023, ΦΠΑ 3% και μηδενικός συντελεστής θα εφαρμόζονται σε ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες στην Κύπρο.

1. Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 3% για τα ακόλουθα αγαθά και υπηρεσίες:

 • Δικαίωμα εισόδου από την πρώτη εκτέλεση θεατρικών παραστάσεων, μουσικών και χορευτικών έργων κλασικών έργων.
 • Υπηρεσίες καθαρισμού, συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων, εκτός από αυτές που παρέχονται από Κρατικές Αρχές, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανισμούς δημοσίου δικαίου.
 • Διάθεση και επεξεργασία λυμάτων, καθώς και απόρριψη δεξαμενών και βιομηχανικών δεξαμενών.

2. Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 5% σε 3% στις ακόλουθες κατηγορίες αγαθών που προορίζονται για την προώθηση πολιτιστικών αγαθών και την εξυπηρέτηση πολιτών με ειδικές ανάγκες:

 • Παράδοση βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών, εξαιρουμένων αυτών για διαφημιστικούς σκοπούς.
 • Ειδικά ανυψωτικά μηχανήματα.
 • Αναπηρικά αμαξίδια.
 • Ορθοπεδικά προϊόντα.

3. Επέκταση του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ στα ακόλουθα είδη για προσωπική χρήση τυφλών και αναπήρων:

 • Ειδικές ηλεκτρονικές γραφομηχανές.
 • Αμαξίδια τύπου καθισμάτων και άλλα οχήματα.

Από τις 5 Μαΐου 2023 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2023, εφαρμόζεται συντελεστής ΦΠΑ 0% σε βασικά αγαθά όπως το ψωμί, το γάλα, τα αυγά, οι παιδικές τροφές, οι πάνες και τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής.

Από τις 22 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι τις 30 Απριλίου 2024, εφαρμόζεται συντελεστής ΦΠΑ 0% σε βασικά αγαθά όπως ο καφές και η ζάχαρη.

Από τις 17 Νοεμβρίου 2023, εφαρμόζεται συντελεστής ΦΠΑ 0% στα κρέατα και λαχανικά που εμπίπτουν στους ειδικούς κώδικες που προβλέπονται στην τροπολογία, στο πλαίσιο των στοχευμένων μέτρων της κυβέρνησης για τη στήριξη των νοικοκυριών στην Κύπρο.

8.  Εξαιρέσεις ΦΠΑ

Εξαιρούνται από το πλαίσιο εφαρμογής του ΦΠΑ:

 • Μισθώσεις ακίνητης περιουσίας η οποία χρησιμοποιείται για κατοικία.
 • Μεταχειρισμένα κτίρια
 • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (κάποιες είναι φορολογη­τέες).
 • Νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη.
 • Ταχυδρομικές υπηρεσίες.
 • Ασφαλιστικές υπηρεσίες.
 • Παραδόσεις κτιρίων για τα οποία έχει κατατεθεί αίτηση πολεοδομικής άδειας πριν την 1η Μάϊου 2004.
 • Εκπαίδευση όλων των βαθμίδων κάτω από προϋποθέσεις.
 • Oρισμένες πολιτιστικές εκπαιδευτικές και αθλητικές δραστηριότητες
 • Λαχεία και κουπόνια στοιχημάτων για ποδόσφαιρο και ιπποδρομίες
 • Υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχονται σε αμοιβαία κεφάλαια

9.  Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ στην Κύπρο

Δικαίωμα έκπτωσης  ΦΠΑ στην Κύπρο

 • Το ΦΠΑ επί των εισροών μπορεί να διεκδικηθεί για δαπάνες μέχρι το ποσοστό της χρήσης του περιουσιακού στοιχείου για επιχειρηματικούς σκοπούς. Η Κύπρος εφαρμόζει αυτή την αρχή σε  ακίνητα, κινητά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και σε άυλα περιουσιακά στοιχεία.
 • Απαλλαγές με δικαίωμα έκπτωσης σε παραδόσεις μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κυπριακού Νόμου περί ΦΠΑ
 • Ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών θεωρούνται ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κυπριακού ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης.

Απαλλαγές χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ

 • Απαλλαγές όπως περιγράφονται στον Κυπριακό Νόμο περί ΦΠΑ
 • Παροχές προς το δημόσιο συμφέρον

10.  Ανάκτηση του ΦΠΑ εισροών πριν από την εγγραφή ΦΠΑ

Το ΦΠΑ επί των εισροών μπορεί να ανακτηθεί για την περίοδο πριν από την εγγραφή:

 • τρία έτη για τα εμπορεύματα (εκτός εάν τα εμπορεύματα καταναλώθηκαν πριν από την ημερομηνία καταχώρισης)
 • έξι μήνες για τις υπηρεσίες

11. Μη δυνατή ανάκτηση του ΦΠΑ εισροών

Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των του ΦΠΑ επί των εισροών:

 • Στα έξοδα διαχείρισης, εκτός εάν αυτά είναι αποκλειστικά για διευθυντές και εργαζομένους,
 • Αγορά αυτοκινήτου σαλούν, εκτός εάν χρησιμοποιείται για σκοπούς που πληρούν τις προϋποθέσεις (π.χ. μεταπώληση, μεταφορά επιβατών (ταξί, λεωφορείο), ενοικίαση)· (επιτρέπεται το ΦΠΑ επί των εισροών για τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των αυτοκινήτων σαλούν, στο βαθμό που το αυτοκίνητο σαλούν χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς)
 • Έξοδα φιλοξενίας για ψυχαγωγικούς σκοπούς και για επιχειρηματικούς συνεργάτες (επιτρέπεται ΦΠΑ επί των εισροών για έξοδα διευθυντών και έξοδα που σχετίζονται με υπαλλήλους)
 • ΦΠΑ εισροών που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ασφαλιστικές υπηρεσίες ή χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, εκτός εάν ο αποδέκτης έχει την έδρα του εκτός της ΕΕ
 • ΦΠΑ στα τιμολόγια που δεν εκδίδονται στο όνομα της επιχείρησης
 • ΦΠΑ χρεώνεται εσφαλμένα στην επιχείρηση

12. Ανάκτηση ΦΠΑ εισροών κατόπιν επιμερισμού φόρου εισροών
Οταν ο φόρος εισροών δεν αφορά εξολοκλήρου αγορά αγαθών και υπηρεσιών για σκοπούς της επιχείρησης ή δεν αφορά εξολοκλήρου παροχές με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ, τότε γίνεται επιμερισμός για να υπολογιστεί το ποσο φόρου εισροών που μπορεί να ανακτηθεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται:

 1. Επιμερισμός μεταξύ οικονομικής και μη οικονομικής δραστηριότητας π.χ. εταιρεία η οποία ασκεί δραστηριότητες και κατέχει και επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
 2. Επιμερισμός μεταξύ των εισοδημάτων με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ και των εισοδημάτων χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ π.χ. εταιρεία η οποία ασκεί εξαιρούμενες δραστηριότητες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης.

Ανάκτηση ΦΠΑ από Εταιρείες Συμμετοχών στην Κύπρο

Στην Κύπρο, η απόκτηση και η κατοχή μετοχών σε εταιρεία γενικά δεν θεωρούνται οικονομική δραστηριότητα, πράγμα που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε εισροής ΦΠΑ δεν μπορεί να ανακτηθεί. Η απλή κατοχή μετοχών και η λήψη μερισμάτων δεν συνιστούν εκμετάλλευση αγαθών για την απόκτηση διαρκούς εισοδήματος. Τα μερίσματα θεωρούνται αποτέλεσμα της κατοχής μετοχών και όχι οικονομικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, η απόκτηση και η κατοχή μετοχών μπορούν να θεωρηθούν οικονομική δραστηριότητα εάν συνοδεύονται από άμεση ή έμμεση συμμετοχή στη διαχείριση εταιρείας. Για παράδειγμα, εάν και οι δύο εταιρείες μοιράζονται κοινή διοίκηση ή εάν η εταιρεία συμμετοχών διαχειρίζεται ή συντονίζει τις υποθέσεις των θυγατρικών της, οποιοσδήποτε εισροής ΦΠΑ μπορεί να ανακτηθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ληφθέν μέρισμα θεωρείται αντιπαροχή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες διαχείρισης.

Η απόκτηση μετοχών για σκοπούς ελέγχου, που οδηγεί στη συμμετοχή της εταιρείας συμμετοχών στη διαχείριση των εταιρειών στις οποίες κατέχει μετοχές, θεωρείται επίσης οικονομική δραστηριότητα. Τέτοιες υπηρεσίες διαχείρισης μπορούν να προμηθευτούν από τρίτους και να μεταπωληθούν. Νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες επιχειρηματικής διοίκησης και υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων είναι εκπεστέες μόνο εάν η εταιρεία συμμετοχών τις χρησιμοποιεί για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών. Εάν αυτές οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται προς όφελος άλλων θυγατρικών, ο εισροής ΦΠΑ για αυτές τις υπηρεσίες δεν μπορεί να ανακτηθεί.

Όταν μια εταιρεία συμμετοχών στην Κύπρο ασκεί τόσο οικονομικές όσο και μη οικονομικές δραστηριότητες, ο εισροής ΦΠΑ πρέπει να κατανεμηθεί ανάλογα σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

13. Δηλώσεις και πληρωμές Κυπριακού ΦΠΑ

Όλα τα φορολογικά πρόσωπα για σκοπούς Κυπριακού ΦΠΑ χρειάζεται να υποβάλλουν τριμηνιαία δήλωση εντός 40 ημερών από το τέλος του κάθε τριμήνου και καταβάλλουν την διαφορά μεταξύ του φόρου εκροών και του φόρου εισροών.

Eχει καταστεί υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων, μέσω του ηλεκτρινικού συστήματος (Tax For All).

Οι εγγεγραμμένοι στο ΦΠΑ έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν διαφορετική περίοδο υποβολής. Απαιτείται η έγκριση του Εφορου Φορολογίας. Ο Εφορος Φορολογίας έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από υποκείμενο στο φόρο να υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ για διαφορετική περίοδο.

14. Επιστροφή ΦΠΑ στην Κύπρο

Αίτηση για επιστροφή φόρου γίνεται ηλεκτρονικά με τη συ­μπλήρωση του Εντύπου 4Β μέσω του συστήματος Taxisnet.

Κάθε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που αιτείται επιστροφή ΦΠΑ δικαιούται επιστροφή του ποσού ΦΠΑ με τόκο στην περίπτωση που η επιστροφή καθυστερήσει για περίοδο πέραν των τεσσάρων μηνών από την ημέρα υποβολής της απαίτη­σης.

Σε περίπτωση που διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος από τον Έφορο ΦΠΑ σε σχέση με την απαίτηση, η χρονική περίοδος των τεσσάρων μηνών παρατείνεται σε οκτώ μήνες.

Οι επιστροφές ΦΠΑ γίνονται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω της φορολογικής πύλης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως έχει καταχωρηθεί IBAN.

Ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα όσον αφορά επιστροφές ΦΠΑ:

 • Αναστολή της επιστροφής ΦΠΑ εάν υπάρχουν Δηλώσεις Εισοδήματος (Ε.Πρ.4 και Ε.Πρ.1) οι οποίες δεν έχουν υπο­βληθεί στον Έφορο Φορολογίας μέχρι την ημερομηνία που υποβάλλεται η απαίτηση για επιστροφή ΦΠΑ. Επίσης, για την περίοδο αναστολής της επιστροφής, δεν θα οφείλε­ται οποιοσδήποτε τόκος σε σχέση με το επιστρεπτέο ΦΠΑ.
 • Δεν θα είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για επιστροφή ΦΠΑ μετά την πάροδο έξι ετών από το τέλος της σχετικής φορολογικής περιόδου. Εξαιρέσεις θα επιτρέπονται μόνο σε περιπτώσεις που ο Έφορος τις κρίνει εύλογες.

Αναλυτικά η άμεση επιστροφή του υπερβάλλοντος ΦΠΑ εισροών μπορεί να επιτευχθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Εχει παρέλθει περίοδος τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία επιστροφής του ΦΠΑ
 2. ΦΠΑ εισροών που δεν μπορεί να συμψηφιστεί με ΦΠΑ εκροών μέχρι την τελευταία περίοδο ΦΠΑ του έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο πέφτει η περίοδος ΦΠΑ κατά την οποία δημιουργήθηκε η πίστωση
 3. ΦΠΑ εισροών που αφορά συναλλαγές με μηδενικό συντελεστή
 4. ΦΠΑ εισροών που αφορά την αγορά κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας
 5. ΦΠΑ εισροών που αφορά συναλλαγές που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ αλλά θα υπόκεινταν σε ΦΠΑ εάν είχαν πραγματοποιηθεί εντός Κύπρου
 6. ΦΠΑ εισροών που σχετίζεται με απαλλασσόμενες χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρέχονται σε πελάτες που είναι κάτοικοι εκτός ΕΕ (υπηρεσίες για τις οποίες παρέχεται το δικαίωμα ανάκτησης του σχετικού ΦΠΑ εισροών)

15. Επιστροφή ΦΠΑ σε ξένες επιχειρήσεις

Επιστροφή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις της ΕΕ. Η αίτηση επιστροφής ΦΠΑ υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πύλης των φορολογικών αρχών της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτητής. Η σχετική πύλη για την Κύπρο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://refund-eu.vat.mof.gov.cy/VATiSee/index_cyprus_vat_en.html
 • Επιστροφή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις εκτός ΕΕ. Είναι δυνατή για επιχειρήσεις εκτός της ΕΕ η διεκδίκηση ΦΠΑ για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών στην Κύπρο ή ΦΠΑ που επιβλήθηκε στις εισαγωγές στην Κύπρο.
 • Μπορεί να ζητηθεί επιστροφή ΦΠΑ για έξοδα που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών των εργαζομένων και των Διευθυντών

16. Διεκδίκηση ΦΠΑ σε επισφαλείς χρεώστες

Υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο μπορεί να διεκδικήσει το ΦΠΑ σε επισφαλείς χρεώστες, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το ΦΠΑ στη συναλλαγή, έχει παρέλθει περίοδος 12 μηνών, η απαίτηση υποβάλλεται εντός τεσσάρων ετών, το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο αποδείξει ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για είσπραξη του οφειλόμενου ποσού, ο πελάτης είναι υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο και ο προμηθευτής πρέπει να ενημερώσει τον πελάτη για την υποβολή της απαίτησης εντός επτά ημερών από την ημερομηνία υποβολής της απαίτησης.

17. Διόρθωση στους λογαριασμούς Φ.Π.Α.

Η διόρθωση στους λογαριασμούς Φ.Π.Α. πρέπει

 • Να γίνει στην φορολογική περίοδο που εντοπίστηκε το λάθος.
 • Να αναφέρει την φορολογική δήλωση που αφορά.
 • Να κάνει αναφορά στα σχετικά έγγραφα.
 • Το σύνολο των λαθών να μην υπερβαίνει το ποσό των €1.708,60

Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό των λαθών υπερβαίνει το ποσό των €1.708,60 ή έχει παρέλθει η περίοδος των 3 χρόνων είναι απαραίτητη η προηγούμενη έγκριση του Εφόρου Φ.Π.Α. μετά από αποστολή σχετικής επιστολής και υποβολής όλων των στοιχείων.

18. Σημαντικά θέματα ΦΠΑ σχετικά με την τιμολόγηση

Κατά περίπτωση, το τιμολόγιο θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Επάρκεια περιγραφή για την ταυτοποίηση αγαθών ή υπηρεσιών

Το τυχόν ποσό παρεχόμενης έκπτωσης σε μετρητά

Όνομα, διεύθυνση και αριθμό ΦΠΑ και αναφορά στην αντιστροφή χρέωση ή εάν ο ΦΠΑ καταβάλλεται από τον αγοραστή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού ΦΠΑ του πωλητή.

Αναφορά στην νομοθεσία σχετικά με την εγχώρια αντιστροφή χρέωση ΦΠΑ, δηλαδή αναφορά στα άρθρα 11A, 11Β, 11Γ, 11Δ, 11Ε και 11ΣΤ.

Αναφορά σε τριγωνική συναλλαγή στην οποία το τιμολόγιο εκδίδεται ως μεσάζων σε τριγωνισμό

Το τιμολόγιο για σκοπούς ΦΠΑ πρέπει να εκδοθεί εντός τριάντα ημερών από τη στιγμή της προμήθειας ή της παροχής.

Τα τιμολόγια μπορούν να εκδοθούν σε ξένα νομίσματα. Ωστόσο, το συνολικό ποσό του ΦΠΑ πρέπει επίσης να αναφέρεται σε ευρώ.

19. Xρονικό σημείο της καταβολής του ΦΠΑ

Το χρονικό σημειο καταβολής ΦΠΑ είναι για αγαθά η ημερομηνία που διατίθενται ή παραλαμβάνονται και για υπηρεσίες η ημερομηνία που εκτελούνται ή

εάν εκδοθεί το τιμολόγιο ή ληφθεί πληρωμή πιο πριν ή

εάν εκδοθεί τιμολόγιο μέσα σε 14 ημέρες μετά την διάθεση των αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών

Σημείωση: Το τιμολόγιο θα πρέπει να εκδοθεί εντός 30 ημερών από την ημέρα που εκτελέστηκε η υπηρεσία ή παραδόθηκε το αγαθό.

Εάν οι υπηρεσίες παρέχονται σε συνεχή βάση και οι πληρωμές λαμβάνονται τακτικά ή από καιρό σε καιρό, υπάρχει ένα φορολογικό σημείο κάθε φορά. 

20. Συγκροτήματα για σκοπούς ΦΠΑ

Συγκροτήματα για σκοπούς ΦΠΑ είναι δυνατά όταν υπάρχουν οικονομικοί δεσμοί μεταξύ υποκειμένων στον φόρο προσώπων. Μόνο τα νομικά υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που έχουν συσταθεί στην Κύπρο μπορούν να είναι μέλη ενός συγκροτήματος για σκοπούς ΦΠΑ. Όλοι οι αριθμοί ΦΠΑ των υποκείμενων στο φόρο προσώπων ακυρώνονται και το συγκρότημα λαμβάνει νέο κοινό αριθμό ΦΠΑ ο οποίος εκπροσωπείται από ένα μέλος του συγκροτήματος.

21. Μεταχείριση ΦΠΑ κουπονιών
Το κουπόνι είναι ένα μέσο (είτε σε φυσική είτε σε ηλεκτρονική μορφή) που περιέχει την υποχρέωση αποδοχής του ως αντάλλαγμα ή μερικό αντάλλαγμα για μια προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών. Δεν περιλαμβάνει εκπτωτικά κουπόνια, εργαλείο που λειτουργεί ως εισιτήριο ή γραμματόσημα.
Για τα κουπόνια ενός σκοπού, ο ΦΠΑ οφείλεται στα υποκείμενα αγαθά και υπηρεσίες τη στιγμή της έκδοσης του κουπονιού.
Για κουπόνια “πολλαπλών χρήσεων” ο οφειλόμενος ΦΠΑ για τα υποκείμενα αγαθά και υπηρεσίες υπολογίζεται κατά τη στιγμή της εξαργύρωσης του κουπονιού.

22. Πίνακας πρόστιμων και τόκων για σκοπούς ΦΠΑ

Πρόστιμα και τόκοι ΦΠΑ  
Καθυστερημένη εγγραφή ΦΠΑ €85 για κάθε μήνα
Καθυστερημένη υποβολή ΦΠΑ €100 για κάθε δήλωση
Καθυστερημένη πληρωμή ΦΠΑ 10% του οφειλόμενου φόρου συν τόκος
Καθυστερημένη ακύρωση εγγραφής ΦΠΑ €85 μια φορά μόνο
Παράληψη ή/και λανθασμένης εφαρμογής της αντίστροφης χρέωσης για συναλλαγές που εμπίπτουν στα άρθρα 11, 11Α-11Ε και 12Α της Κυπριακής Νομοθεσίας ΦΠΑ (Ισχύει από 1 Ιουλίου 2021). €200 για κάθε φορολογική δήλωση με μέγιστο ποσό τις €4.000
Καθυστερημένη υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα VIES €50 για κάθε πίνακα
Καθυστερημένη υποβολή Διορθωτικού Πίνακα VIES €15 για κάθε πίνακα
Η παράλειψη για την υποβολή της επιστροφής VIES συνιστά ποινικό αδίκημα Μέγιστο πρόστιμο €850
Πρόστιμο για παράλειψη τήρησης βιβλίων και αρχείων για περίοδο 6 ετών €341

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.