Παροχές σε είδος στην Κύπρο

1.  Παροχές σε είδος

Η παροχή σε είδος στην Κύπρο θεωρείται όφελος που παρέχεται λόγω εργοδότησης ή παροχής αξιώματος ανεξάρτητα αν λαμβάνεται, υπό μορφή μετρητών ή σε είδος, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου εργοδότησης ή ως φιλοδώρημα.

Οι παροχές σε είδος παρέχονται σε υπαλλήλους, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, πρώην υπαλλήλους εταιρειών, πρόσωπα που κατέχουν ή θεωρούνται ότι κατέχουν αξίωμα ή μέλη της οικογένειας των ιδίων.

Παροχή σε είδος παρέχεται:

 • Για υπαλλήλους όταν υπάρχει σχέση εργοδότη εργοδοτούμενου, από τη φύση των καθηκόντων του, με ή χωρίς συμβόλαιο εργοδότησης
 • Για διευθυντές εταιρείας, πρόσωπα που εκτελούν καθήκοντα παρόμοια με αυτά των διευθυντών, ανεξάρτητα αν αυτά αποκαλούνται με διαφορετικό όνομα, πρόσωπα, στις οδηγίες των οποίων οι διευθυντές των εταιρειών συνηθίζεται να ενεργούν, πρόσωπα τα οποία κατέχουν θέση στην εταιρεία από την οποία ασκούν έλεγχο, πρόσωπα (άλλα από αυτά που αναφέρονται πιο πάνω) που κατέχουν αξίωμα

Η παροχή σε είδος φορολογείται όπως οι μισθοί ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή και δηλώνεται στο πιστοποιητικό αποδοχών του εργοδοτουμένου καθώς και στην δήλωση εργοδότη της εταιρείας ΤΦ 7. Το κόστος που επωμίζεται ο εργοδότης για το όφελος σε είδος εκπίπτει εάν υπάρχει κόστος.

2.  Αυτοκίνητα

Στην περίπτωση που το όφελος σε είδος σχετίζεται με έξοδα ιδιωτικού αυτοκινήτου επειδή η νομοθεσία δεν επιτρέπει την εν λόγω δαπάνη ως εκπιπτόμενη για τον εργοδότη θα εκπίπτει ίσο ποσό με την αξία της παροχής σε είδος ως δαπάνη. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να συμπληρώνεται το αρχείο – έντυπο σε σχέση με τα αυτοκίνητα.

Παροχές σε είδος σε σχέση με αυτοκίνητα περιλαμβάνει αυτοκίνητα που ανήκουν στην επιχείρηση ή/και μισθώνονται/ ενοικιάζονται και χρησιμοποιούνται από υπαλλήλους ή αξιωματούχους για ιδιωτική χρήση και τα κατ’ αποκοπή ποσά που καταβάλλονται στους υπαλλήλους ή αξιωματούχους αναφορικά με τη χρήση των δικών τους αυτοκινήτων μέσα στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους.

Παροχή χρήσης ιδιωτικών αυτοκινήτων της επιχείρησης,  χρήσης των εμπορικών αυτοκινήτων (βαν) ή αποζημιώσεις μετρητών για χρήση αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του υπαλλήλου θεωρείται παροχή σε είδος όταν υπάρχει το στοιχείο της ιδιωτικής χρήσης και το αυτοκίνητο τίθεται στη διάθεση ενός συγκεκριμένου προσώπου ή είναι διαθέσιμο για χρήση εκτός των συνηθισμένων ωρών εργασίας ή δεν φυλάγεται στα υποστατικά του εργοδότη (ή της εταιρείας ή του συνεταιρισμού) κατά τη διάρκεια της νύκτας ή τα Σαββατοκύριακα ή όταν χρησιμοποιείται συχνά για ιδιωτικούς σκοπούς

Η χρήση αυτοκινήτων στο πλαίσιο εκτέλεσης καθηκόντων π.χ. οδηγοί/κλητήρες/διανομείς δεν θεωρείται ότι προκύπτει όφελος σε είδος. Δεν προκύπτει όφελος σε είδος για πρόσωπα που κατά την εκτέλεση του καθήκοντος τους χρησιμοποιούν, ιδιόκτητο ή μη, αυτοκίνητο του εργοδότη τους, αλλά δεν επιτρέπεται η χρήση του εκτός των συνηθισμένων ωρών εργασίας, ανεξάρτητα αν υπάρχει δυνατότητα να το σταθμεύουν κοντά στην ιδιωτική τους κατοικία.

3.  Υπολογισμός παροχής σε είδος σε αυτοκίνητα

Ο υπολογισμός παροχής σε είδος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον πιο κάτω τύπο

% Αξίας της ιδιωτικής χρήσης * (Αξία Χρήσης του αυτοκινήτου + Αξία Επισκευών και Συντήρησης + Αξία καυσίμων) όπου

% Αξίας της ιδιωτικής χρήσης

Αξία Αυτοκινήτου  
Από Μέχρι % Αξίας της ιδιωτικής χρήσης
18,000

30

18,001 22,000

40

22,001 32,000

50

32,001 50,000

55

50,001

60

Αξία χρήσης αυτοκινήτου

17% (ή 8% αν το αυτοκίνητο είναι πέραν των έξι ετών) * Αξία αυτοκινήτου. Αν το αυτοκίνητο είναι με μίσθωση τότε η αξία χρήσης είναι το ποσό του μισθώματος πλέον αξία καυσίμων πλέον αξία συντήρησης και επισκευών

Αξία Επισκευών & Συντήρησης

3% (αν η αξία του αυτοκινήτου είναι <= €28.000, διαφορετικά 4%) * Αξία αυτοκινήτου

4.  Υπολογισμός της αξίας της παροχής σε είδος ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου για διαδρομή μεταξύ δύο σημείων μόνο

Όταν αυτοκίνητο χρησιμοποιείται κυρίως για τους σκοπούς της επιχείρησης και αφορά κατά κύριο λόγο διαδρομή μεταξύ δύο σημείων δηλαδή παράδοση αγαθών ή μεταφορά πελατών ή άλλων υπαλλήλων τότε κατά τον υπολογισμό της αξίας της παροχής σε είδος μπορεί να μειωθεί το % σε 20% εφόσον προηγουμένως έχει υποβληθεί το κατάλληλο έντυπο στο τμήμα φορολογίας και έχει εγκριθεί.

5.  Υπολογισμός της αξίας της παροχής σε είδος ιδιωτικής χρήσης εμπορικού αυτοκινήτου (τύπου βάν)

Στην περίπτωση που υπάλληλοι χρησιμοποιούν εμπορικό αυτοκίνητό για τους σκοπούς της επιχείρησης και έχουν τη δυνατότητα και για ιδιωτική χρήση η αξία της παροχής σε είδος προσδιορίζεται το εφάπαξ ποσό των €500 ετησίως ανεξάρτητα από το είδος, μοντέλο ή έτος κατασκευής/εγγραφής του εν λόγω αυτοκινήτου.

6.  Καταβολή αποζημίωσης με βάση τα διανυόμενα χιλιόμετρα

Όταν οι αποζημιώσεις παραχωρούνται στον υπάλληλο που χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του αυτοκίνητο στην επιχείρηση με βάση την απόσταση που διανύει, δηλαδή τα έξοδα καλύπτονται σύμφωνα με συμφωνηθείσα τιμή ανά χιλιόμετρο που διανύεται, τότε αυτά τα ποσά δεν αποτελούν όφελος σε είδος εφόσον ικανοποιούνται τα πιο κάτω:

 • ο συντελεστής της αποπληρωμής για κάθε χιλιόμετρο που διανύεται δεν υπερβαίνει τα 25 Σεντ ανά χιλιόμετρο (σύμφωνα με την Εγκύκλιο των Επιδομάτων οδοιπορικών που εκδίδεται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού)
 • οι πληρωμές καλύπτουν μόνο το επιχειρηματικό στοιχείο της χρήσης
 • αναλυτική καταγραφή ταξιδιού σε βιβλίο διακίνησης, το οποίο είναι διαθέσιμο για έλεγχο από το τμήμα φορολογίας τουλάχιστον για έξι έτη και

Αν δεν τηρείται οποιαδήποτε από τις πιο πάνω προϋποθέσεις, το συνολικό ποσό που καταβάλλεται θα θεωρείται ως η αξία της παροχής σε είδος και θα φορολογείται.

7.  Χρήση περιουσιακών στοιχείων

Η χρήση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην επιχείρηση ή ενοικιάζονται ή μισθώνονται σε μακροχρόνια βάση από την επιχείρηση και τίθενται στη διάθεση των υπαλλήλων ή αξιωματούχων για ιδιωτική τους χρήση όπως χώροι διαμονής, σκάφη, αεροπλάνα, έπιπλα, μηχανημάτων κλπ θεωρείται όφελος σε είδος.

8. Σπίτια – χώροι διαμονής

Σπίτι – χώρος διαμονής σε υπαλλήλους θεωρείται παροχή σε είδος και υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη 4% επί της αξίας του χώρου διαμονής ή το πραγματικό κόστος εργοδότη όταν το ενοικιάζει. Οποιοδήποτε ποσό που πληρώνεται από τον υπάλληλο αφαιρείται από το ποσοστό αυτό. Δεν θεωρείται όφελος σε είδος οταν ο υπάλληλος είναι δεσμευμένος με βάση τη σύμβαση απασχόλησης να διαμένει στο χώρο αυτό που διατίθεται από τον εργοδότη για σκοπούς καλύτερης εκτέλεσης των καθηκόντων του και θεωρείται σύνηθες για τους εργοδότες να παρέχουν τέτοια διαμονή σε σχέση με παρόμοια καθήκοντα.

9.  Άλλες παροχές σε είδος

Οι ακόλουθες παροχές σε είδος φορολογούνται κάτω από ειδικά καθεστώτα

 • Αποζημίωση (είτε μετρητά είτε κουπόνια/πιστωτικές κάρτες)
 • υπάλληλος χρησιμοποιεί αυτοκίνητο της επιχείρησης και αποπληρώνει με δόσεις την απόκτηση του
 • Διαθέσεις περιουσιακών στοιχείων σε επιχορηγημένες τιμές
 • Αποπληρωμή προσωπικών λογαριασμών (υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, δίδακτρα σχολείων)
 • Δωρεάν διάθεση αγαθών
 • Διάθεση αγαθών και υπηρεσιών με έκπτωση όπως ταξίδια, γεύματα, επαγγελματικές συμβουλές κ.α.

10.  Εξαιρέσεις

Υπό προϋποθέσεις τα ακόλουθα δεν θεωρούνται παροχές σε είδος

 • Γενικά όταν η πληρωμή ή η αποζημίωση προς τον υπάλληλο γίνεται έναντι πραγματικών εξόδων (μεταφορικά έξοδα, επαγγελματικά ταξίδια εντός και εκτός Κύπρου, εισιτήρια, διαμονή, γεύματα και παρόμοια έξοδα που κρίνονται αναγκαία για την εκτέλεση καθηκόντων του υπαλλήλου) που υποστηρίζονται από αποδείξεις πληρωμής του υπαλλήλου και δεν εφαρμόζεται όταν καταβάλλονται κατ’ αποκοπή ποσά. Για ταξίδια εξωτερικού που δεν αποζημιώνονται από τον εργοδότη και στην περίπτωση που δίδεται κατ’ αποκοπή ποσό μέχρι €250 ημερησίως χωρίς πραγματικές αποδείξεις πραγματικών εξόδων η παροχή αυτή δεν θεωρείται φορολογητέα παροχή.
 • Σε οικίες που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα που δεν ασκούν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα
 • Οικίες που διατίθενται σε περιπτώσεις δημοσίου αξιώματος
 • Οικίες που που διατίθενται στα πλαίσια λήψης μέτρων ασφαλείας ή καλύτερης εκτέλεσης καθηκόντων
 • Αγαθά ή υπηρεσίες που κατασκευάζονται ή επεξεργάζονται ή χρησιμοποιούνται ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης του εργοδότη ή της συνδεδεμένης εταιρείας.
 • Σχέδια Αγοράς Μετοχών
 • Καταβολή αποζημιώσεων – Επαγγελματικά ταξίδια
 • Το συνολικό κόστος των επαγγελματικών ταξιδιών ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα στο εξωτερικό
 • Δωρεάν ή επιχορηγημένα γεύματα σε όλο το προσωπικό στο κτίριο της επιχείρησης
 • Δώρα στους υπαλλήλους κάτω από €300 και ο εργοδότης δεν διεκδικεί το κόστος ως έξοδο
 • Καταβολή αποζημίωσης από τον εργοδότη για την αγορά εργαλείων
 • Διακοπές υπαλλήλων
 • Σταθερά ή κινητά τηλέφωνα και παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας (μόνο όταν γίνονται έναντι πραγματικών αποδείξεων).
 • Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλου σχετικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένης και της παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών.
 • Υπηρεσίες φύλαξης και ψυχαγωγίας των παιδιών των υπαλλήλων που παρέχονται στα υποστατικά του εργοδότη
 • Τα αγαθά ή υπηρεσίες που κατασκευάζονται ή επεξεργάζονται ή χρησιμοποιούνται ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης του εργοδότη ή της συνδεδεμένης εταιρείας, καταναλώνονται εντός των υποστατικών της από τους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια μια εργάσιμης ημέρας.
 • Εφημερίδες, περιοδικά, ή/και οι συνδρομές σε αυτά ή σε διαδικτυακούς ιστότοπους όταν σχετίζονται με τη φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
 • Οι συνδρομές που καταβάλλονται από τον εργοδότη αναφορικά με την ιδιότητα μέλους του υπαλλήλου σε επαγγελματικό σώμα με προϋπόθεση ότι η ιδιότητα του μέλους κρίνεται απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας του υπαλλήλου και ο εργοδότης είναι το πρόσωπο που βασικά αποκομίζει όφελος από την πληρωμή.
 • Η ασφάλεια ή η αποζημίωση που καταβάλλεται από τον εργοδότη για σκοπούς κάλυψης εναντίον προσωπικής ευθύνης των αξιωματούχων λόγω της ιδιαιτερότητας των καθηκόντων των υπαλλήλων.
 • Τα βραβεία υπό προϋποθέσεις
 • Επιχορηγημένα γεύματα για όλο το προσωπικό στο κτίριο της επιχείρησης
 • Τα έξοδα (δίδακτρα, κόστος βιβλίων, έξοδα συντήρησης/διακίνησης εφόσον οι γνώσεις/ δεξιότητες που θα αποκτήσει είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του
 • Ειδικές στολές, απαραίτητη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
 • Η διάθεση οχημάτων για την προσέλευση των υπαλλήλων στους χώρους εργασίας τα οποία μαζεύουν υπαλλήλους
 • Η δωρεάν παροχή σε υπάλληλο ή η καταβολή σχετικά μικρού ποσού από υπάλληλο για να χρησιμοποιεί χώρους αναψυχής όπως γυμναστήρια, πισίνες, γήπεδα αντισφαίρισης, γήπεδα γκολφ κ.ά.
 • Καταβολή αποζημίωσης, μέχρι το κατ’ αποκοπή ποσό των €9.000 για έξοδα μετεγκατάστασης
 • Ως έξοδα περιλαμβάνονται και τα πραγματικά έξοδα που προβαίνει ο εργοδότης για την εγγραφή του συγκεκριμένου υπαλλήλου σε όλα τα δημόσια τμήματα όπως στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Φορολογίας, Τμήμα Μετανάστευσης κτλ. υπό προϋποθέσεις

11. Παροχές σε είδος σε χρεωστικά υπόλοιπα διευθυντών / μετόχων 

Τόσο για φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους Κύπρου όσο και για μη φορολογικούς κατοίκους Κύπρου, παροχή σε είδος ίσο με 9% ετησίως επιβάλλεται στο μηνιαίο υπόλοιπο των δανείων ή άλλων χρηματοοικονομικών διευκολύνσεων που χορηγούνται σε άτομο, διευθυντή ή μέτοχο (συμπεριλαμβανομένης της συζύγου και των συγγενών μέχρι το δεύτερο βαθμός συγγένειας

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.