Φορολογία καταπιστευμάτων  και διεθνών καταπιστευμάτων στην Κύπρο

1.  Κυπριακά Καταπιστεύματα

Ένα κυπριακό καταπίστευμα μπορεί να οριστεί ως μια συμφωνία – ρύθμιση που έχει την υποχρέωση με την οποία ένα άτομο στο οποίο μεταβιβάζεται η περιουσία (δηλαδή, ο διαχειριστής) δεσμεύεται να ασχολείται με το συμφέρον της περιουσίας με συγκεκριμένο τρόπο υπέρ ενός συγκεκριμένου ατόμου ή προσώπων ή κατηγορία ατόμων (δηλ. οι δικαιούχοι). Ο δημιουργός του καταπιστεύματος είναι ο ιδρυτής. Το καταπίστευμα είναι ρύθμιση και επομένως δεν αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο.

2.  Κυπριακά Διεθνή Καταπιστεύματα

Ο Κυπριακός Νόμος ορίζει ως διεθνή κυπριακό καταπίστευμα ως καταπίστευμα για το οποίο:

  • Ο Ιδρυτής δεν είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους που προηγείται του έτους δημιουργίας του καταπιστεύματος.
  • Τουλάχιστον ένας από τους Διαχειριστές είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου κατά τη διάρκεια της περιόδου του καταπιστεύματος και
  • Κανένας από τους Δικαιούχους δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους δημιουργίας του καταπιστεύματος.

3.  Φορολογία των κυπριακών διεθνών καταπιστευμάτων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Κύπρου:

  • Όταν ο δικαιούχος ενός Κυπριακού Διεθνούς Καταπιστεύματος είναι κάτοικος Κύπρου, τα έσοδα και τα κέρδη ενός Κυπριακού Διεθνούς Καταπιστεύματος τα οποία κερδίζονται ή θεωρείται ότι έχουν αποκτηθεί από πηγές εντός και εκτός της Κύπρου, υπόκεινται σε κάθε μορφή φορολογίας που επιβάλλεται στην Κύπρο και
  • Όταν ο δικαιούχος δεν είναι κάτοικος Κύπρου, τα έσοδα και τα κέρδη ενός Κυπριακού Διεθνούς Καταπιστεύματος τα οποία κερδίζονται ή θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί από πηγές εντός της Κύπρου, υπόκεινται σε κάθε μορφή ή φορολογίας που επιβάλλεται στην Κύπρο.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.