Υποχρεωτική γνωστοποίηση σχετικά με διασυνοριακές ρυθμίσεις (DAC6) στην Κύπρο

Σύμφωνα με την Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 2018/822, γνωστή ως DAC6, η οποία Εχει μεταφερθεί στο Κυπριακό δίκαιο, παρέχονται πληροφορίες για διασυνοριακές ρυθμίσεις προς στο Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου.

Οι διασυνοριακές ρυθμίσεις (DAC6) είναι εκείνες που αφορούν περισσότερα από ένα κράτος μέλος ή ένα κράτος μέλος και μια τρίτη χώρα.

1.  Yποχρέωση για αποκάλυψη διασυνοριακών ρυθμίσεων προς το τμήμα φορολογίας της Κύπρου

Η υποχρέωση για αποκάλυψη διασυνοριακών ρυθμίσεων προς το τμήμα φορολογίας της Κύπρου αφορά τους ενδιάμεσους (άτομο που σχεδιάζει, εμπορεύεται, οργανώνει ή καθιστά διαθέσιμο ή υλοποιεί ή διαχειρίζεται την εφαρμογή της αναφερόμενης διασυνοριακής ρύθμισης ή οφείλει να την γνωρίζει). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιάμεσοι, η υποχρέωση μεταφέρεται στον φορολογούμενο.

Η διασυνοριακή ρύθμιση ή σειρά διασυνοριακών ρυθμίσεων μπορεί να οριστεί ως μια διασυνοριακή ρύθμιση ή μια σειρά διασυνοριακών ρυθμίσεων που πληροί τουλάχιστον ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως περιγράφεται στην οδηγία και περιγράφονται παρακάτω. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ένα χαρακτηριστικό μιας διασυνοριακής ρύθμισης που παρουσιάζει μια ένδειξη πιθανού κινδύνου φοροαποφυγής. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα χωρίζονται σε κατηγορίες που περιγράφονται παρακάτω. Τα γνωρίσματα αυτά αναφέρονται για τις κατηγορίες A, B και για ορισμένα γνωρίσματα για την κατηγορία Γ όπως περιγράφονται παρακάτω, δηλαδή μια ρύθμιση θα αναφέρεται μόνο εάν καταγράφεται επίσης από το λεγόμενο τεστ «Κύριο όφελος». Αυτό το τεστ έχει την ερμηνεία ότι ένας από τους κύριους στόχους της διασυνοριακής ρύθμισης είναι η απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος.

2.  Χαρακτηριστικά γνωρίσματα

Κατηγορία Α – Σχέση με χαρακτηριστικά γνωρίσματα που είναι κοινά σε προωθημένα σχήματα

 • Ο φορολογούμενος δεσμεύεται να συμμορφωθεί με έναν όρο εμπιστευτικότητας, ο οποίος μπορεί να του ζητήσει να μην αποκαλύψει πώς η συμφωνία θα μπορούσε να εξασφαλίσει φορολογικό πλεονέκτημα έναντι άλλων μεσαζόντων ή των φορολογικών αρχών. Παραδείγματα συμφωνίας για την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος δεν θα πρέπει να αποκαλύπτονται, απαιτήσεις ότι η αλληλογραφία με τις φορολογικές αρχές μπορεί να απευθύνεται μόνο σε ένα διορισμένο άτομο, αποθάρρυνση των ατόμων από τη λήψη εξωτερικών συμβουλών, όροι εμπορικού απορρήτου που δεν σχετίζονται με φορολογικό πλεονέκτημα δεν θα εμπίπτει σε αυτό το χαρακτηριστικό.
 • Ο ενδιάμεσος δικαιούται να λάβει ενδεχόμενη αμοιβή με αναφορά στο φορολογικό πλεονέκτημα
 • Χρησιμοποιείται τυποποιημένη τεκμηρίωση και είναι διαθέσιμη σε περισσότερους από έναν φορολογούμενους, δηλαδή ρυθμίσεις εκτός ραφιού (off the shelf) που βασίζονται κυρίως στη φορολογία και σύμφωνα με τις οποίες το τελικό προϊόν απαιτεί ελάχιστη ή καθόλου τροποποίηση για να ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις ή περιστάσεις του σχετικού φορολογούμενου.

Κατηγορία Β – Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που συνδέονται με το τεστ “κύριου οφέλους – main benefit test”

 • Απόκτηση εταιρείας που έχει ζημίες, διακοπή της κύριας δραστηριότητας και χρήση ζημιών για μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων
 • Μετατροπή εισοδήματος σε κεφάλαιο, δωρεές, δώρα ή άλλα είδη εισοδήματος που φορολογούνται με χαμηλότερο συντελεστή / απαλλάσσεται
 • Κυκλικές συναλλαγές με αποτέλεσμα τη διακίνηση κεφαλαίων χωρίς άλλη κύρια εμπορική λειτουργία

Κατηγορία Γ – Ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που σχετίζονται με διασυνοριακές ρυθμίσεις

 • Εκπεστέες πληρωμές σε συνδεδεμένο μέρος όπου:
  • ο παραλήπτης δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία
  • ο παραλήπτης είναι φορολογικός κάτοικος σε δικαιοδοσία χωρίς ΑΦΜ ή 0% (ή σχεδόν 0%) εταιρικό φορολογικό συντελεστή
  • ο παραλήπτης είναι φορολογικός κάτοικος σε χώρα σε μαύρη λίστα (ΕΕ / ΟΟΣΑ)
  • πληρωμή επωφελείται από πλήρη απαλλαγή από το φόρο
  • Ο παραλήπτης είναι φορολογικός κάτοικος σε δικαιοδοσία όπου η πληρωμή επωφελείται από προτιμησιακό φορολογικό καθεστώς
 • Αφαίρεση της ίδιας απόσβεσης περιουσιακού στοιχείου σε πολλές δικαιοδοσίες
 • Διπλή φορολογική απαλλαγή για το ίδιο εισόδημα / κεφάλαιο σε πολλές δικαιοδοσίες
 • Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων με σημαντικές διαφορές αποτίμησης μεταξύ δικαιοδοσιών

Κατηγορία Δ – Ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και την πραγματική ιδιοκτησία

 • Μια ρύθμιση έχει ή σχεδιάζεται να έχει ως αποτέλεσμα την υπονόμευση της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων βάσει της εθνικής νομοθεσίας για την εφαρμογή της οδηγίας 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου και του κοινού προτύπου αναφοράς ή ισοδύναμων συμφωνιών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών με τρίτες χώρες.
 • Νομική δομή που στερείται ουσιαστικής οικονομικής δραστηριότητας, όπου οι πραγματικοί δικαιούχοι καθίστανται μη αναγνωρίσιμοι και δεν είναι εγκατεστημένοι στη δικαιοδοσία του πραγματικού δικαιούχου. (Σε σχέση με τα καταπιστεύματα, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες αποκαλύπτονται ή προσδιορίζονται.)

Κατηγορία Ε – Ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές και ενδοομιλικές τιμολογίσεις

 • Χρήση μονομερών κανόνων ασφαλείας  (αποτελούν εξαιρέσεις από την εφαρμογή της αρχής του πλήρους εμπορίου (transfer pricing rules) για ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων, όπως οι μικρές επιχειρήσεις) Η χρήση του μέτρου διοικητικής απλούστευσης του ελάχιστου περιθωρίου κέρδους 2% μετά τη φορολογία (δηλαδή, περιθώριο 2,29% προ φόρων) για τη διαδοχική χρηματοδότηση εντός του ομίλου αποτελεί μονομερή κανόνα ασφαλείας και θα πρέπει να αναφέρεται.
 • Μεταφορά άυλων αξιών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων
 • Μεταβίβαση λειτουργιών / κινδύνων / περιουσιακών στοιχείων που οδήγησαν στον εκχωρητή μείωση των εσόδων προ τόκων και φόρων (EBIT) κατά περισσότερο από 50% κατά τα επόμενα 3 έτη

3.  Πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται προς το φορολογικό τμήμα της Κύπρου

Οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται για κάθε δηλωθείσα διασυνοριακή ρύθμιση προς το τμήμα φορολογίας της Κύπρου, συμπεριλάβει τα ακόλουθα, ανάλογα με την περίπτωση:

 • Τα στοιχεία ταυτότητας των ενδιάμεσων και ενδιαφερόμενων φορολογουμένων, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της ημερομηνίας και του τόπου γέννησης (για φυσικά πρόσωπα), της φορολογικής κατοικίας, του αριθμού ΦΠΑ και, κατά περίπτωση, των προσώπων που είναι συνδεδεμένες επιχειρήσεις του συγκεκριμένου φορολογούμενου.
 • λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα διακριτικά που καθιστούν τη διασυνοριακή ρύθμιση διακριτή.
 • περίληψη του περιεχομένου της δηλωθείσας διασυνοριακής ρύθμισης, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς στο όνομα με το οποίο είναι ευρέως γνωστό, εάν υπάρχει, και περιγραφή των σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή ρυθμίσεων σε γενικούς όρους, χωρίς να αποκαλύπτεται εμπορικό , βιομηχανικό ή επαγγελματικό απόρρητο ή εμπορική διαδικασία ή πληροφορίες η αποκάλυψη των οποίων θα ήταν αντίθετη με τη δημόσια τάξη.
 • την εμπορική διαδικασία ή πληροφορίες των οποίων η αποκάλυψη θα ήταν αντίθετη με τη δημόσια τάξη·
 • την ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώνεται ή θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της εφαρμογής της δηλωθείσας διασυνοριακής ρύθμισης.
 • λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις νομικές διατάξεις που αποτελούν τη βάση της δηλωθείσας διασυνοριακής ρύθμισης.
 • αξία της δηλωθείσας διασυνοριακής ρύθμισης.
 • ένδειξη του κράτους μέλους του σχετικού φορολογούμενου και τυχόν άλλων κρατών μελών που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη δηλωθείσα διασυνοριακή ρύθμιση.
 • την ταυτότητα οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο κράτος μέλος.

4.  Ημερομηνία υποβολής των σχετικών δεδομένων προς το τμήμα φορολογίας της κύπρου

Η ημερομηνία υποβολής των σχετικών δεδομένων προς το τμήμα φορολογίας της Κύπρου χωρίς την επιβολή προστίμων ορίζεται για τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Σχετικές διασυνοριακές ρυθμίσεις:

 • Δηλώσιμες διασυνοριακές ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ 25 Ιουνίου 2018 και 30 Ιουνίου 2020 και έπρεπε να υποβληθούν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021.
 • Δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ 1ης Ιουλίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2020 και λήγουν έως τις 31 Ιανουαρίου 2021.
 • Δηλώσιμες διασυνοριακές ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2021 και της 1ης Ιανουαρίου 2022 και θα υποβληθούν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ήταν διαθέσιμες για εφαρμογή ή ήταν έτοιμες για εφαρμογή ή πραγματοποιήσαν το πρώτο βήμα προς την εφαρμογή τους, όποιο είναι το γρηγορότερο.
 • Δηλώσιμες διασυνοριακές ρυθμίσεις για τις οποίες οι δευτερεύοντες ενδιάμεσοι παρείχαν βοήθεια ή συμβουλές μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2021 και της 1ης Ιανουαρίου 2022 και έπρεπε να υποβάλουν πληροφορίες εντός 30 ημερών από την ημέρα κατά την οποία παρείχαν βοήθεια.
 • Περιοδικές εκθέσεις για ρυθμίσεις γενικής χρήσης.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.