Η ετήσια έκθεση μιας κυπριακής εταιρείας συντάσσεται μέχρι και την ημερομηνία αναφοράς της κυπριακής εταιρείας και καταχωρείται στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου μέσα σε είκοσι οκτώ (28) ημέρες από την ημερομηνία σύνταξής της. Η ημερομηνία αναφοράς της εταιρείας, ανάλογα με την περίπτωση, ορίζεται ως ακολούθως:

  • Σε περίπτωση νέας εταιρείας, η ημερομηνία σύνταξης της ετήσιας έκθεσης πρέπει να είναι μέχρι τους 18 μήνες +1 ημέρα από την εγγραφή της εταιρείας. Για παράδειγμα, αν η εταιρεία συστάθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2017, η ετήσια έκθεση πρέπει να συνταχθεί μέχρι και τις 7 Ιουλίου 2018.
  • Σε περίπτωση υφιστάμενης κυπριακής εταιρείας, η ημερομηνία σύνταξης της ετήσιας έκθεσης πρέπει να είναι μέχρι την ημερομηνία που συμπληρώνεται 1 χρόνος από την ημερομηνία σύνταξης της τελευταίας υποβληθείσας ετήσιας έκθεσης. Για παράδειγμα, αν η τελευταία υποβληθείσα ετήσια έκθεσή σας συντάχθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2017, η επόμενη ετήσια έκθεση πρέπει να συνταχθεί μταξύ τις 1ης Ιανουαρίου 2018 μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου 2018.

Τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται η υποβολή ετήσιας έκθεσης με ημερομηνία σύνταξης εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους με την τελευταία υποβληθείσα ετήσια έκθεση.

 

Επέκταση Ημερομηνίας Αναφοράς Ετήσιας Έκθεσης κυπριακής εταιρείας

Η ημερομηνία αναφοράς μπορεί να επεκταθεί, κατόπιν κοινοποίησης της νέας ημερομηνίας αναφοράς στον Έφορο Εταιρειών της Κύπρου, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας αναφοράς για το συγκεκριμένο έτος. H νέα αυτή ημερομηνία δεν πρέπει να ξεπερνά τους 3 μήνες και τη λήξη του ημερολογιακού έτους. Για παράδειγμα, αν η ημερομηνία αναφοράς της κυπριακής εταιρίας είναι 30/10/2018, η αλλαγή θα πρέπει να κοινοποιηθεί στον Έφορο Εταιρειών της Κύπρου μέχρι και τις 29/10/2018 και η νέα ημερομηνία δεν θα πρέπει να ξεπερνά 31/12/2018.

 

Επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταχώρισης ετήσιας έκθεσης κυπριακής εταιρείας

Από τις 18/12/2020, εταιρεία που παραλείπει να υποβάλει εμπρόθεσμα την ετήσια έκθεσή της υπόκειται σε εφάπαξ χρηματική επιβάρυνση ύψους πενήντα ευρώ (€50) και σε περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης κατά τους έξι (6) πρώτους μήνες, και δύο ευρώ (€2) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης αυτής μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των πεντακοσίων ευρώ (€500).

 

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο +357 22 340000

Email: [email protected]

 

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.