Το καθεστώς μη κάτοικου Κύπρου όπου τόπος διαμονής φυσικού προσώπου βάσει της σχετικής Κυπριακής νομοθεσίας δεν θεωρείται η Κύπρος παρόλο που ενδεχομένως να έχει την φυσική κατοικία του και τον τόπο διαμονής του στην Κύπρο «Cyprus Non Domicile regime» στοχεύει να απαλλάξει τα φυσικά πρόσωπα από προσωπικούς φόρους και συγκεκριμένα από την Έκτακτη Εισφορά για Άμυνα. Τα φυσικά πρόσωπα που επιλέγουν το καθεστώς αυτό θα πρέπει να δηλώσουν την Κύπρο ως φορολογητέα δικαιοδοσία τους και να λάβουν απαλλαγή από τους κυπριακούς προσωπικούς φόρους και συγκεκριμένα από την Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα η οποία επιβάλλεται στα:

  • Εισοδήματα από ενοίκια (3% επί 75% επί του εισοδήματος από ενοίκια),
  • Τόκους εισπρακτέους μη εμπορικής φύσεως (30%) και
  • Μερίσματα εταιρειών (17%)

Η απαλλαγή ισχύει για 17 έτη από την ημερομηνία δήλωσης της Κύπρου ως φορολογητέας δικαιοδοσίας. Φυσικό πρόσωπο βάσει την Κυπριακή νομοθεσία λαμβάνει τις απαλλαγές αυτές εάν δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου για τουλάχιστον 17 από τα 20 φορολογικά έτη που προηγούνται του φορολογικού έτους της σχετικής δήλωσης.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.