Συμψηφισμός και μεταφορά ζημιών κυπριακής εταιρείας και κυπριακών επιχειρήσεων

1.  Μεταφορά ζημιών (Από το έτος 2012)

Αν η ζημιά που μεταφέρεται είναι τόση που δεν μπορεί να συμψηφιστεί όλη με τα κέρδη της Κυπριακής εταιρείας τότε το υπόλοιπο της ζημιάς μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα κέρδη της Κυπριακής εταιρείας κατά τα επόμενα πέντε έτη.

Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης επιχείρησης, περιλαμβανομένου και συνεταιρισμού, μετατρέψει την επιχείρηση του σε εταιρεία, οποιεσδήποτε συσσωρευμένες φορολογητέες ζημιές δύναται να μεταφερθούν στην εταιρεία.

2.  Ζημιά μόνιμης εγκατάστασης στο εξωτερικό

Οποιαδήποτε ζημιά προκύπτει από μόνιμη εγκατάσταση εκτός Κύπρου μπορεί να συμψηφιστεί με κέρδη που προκύπτουν στην Κύπρο. Όμως τυχών κέρδη της μόνιμης εγκατάστασης κατά τα επόμενα έτη φορολογούνται, μέχρι του ποσού των ζημιών που είχαν συμψηφιστεί.

3.  Συμψηφισμός ζημιάς

Zημιά από μια πηγή εισοδήματος συμψηφίζεται με εισοδήματα του έτους από άλλες πηγές. Αν μετά το συμψηφισμό εξακολουθεί να υπάρχει ζημιά, η ζημιά μεταφέρεται για συμψηφισμό με κέρδη των επόμενων 5 ετών.

Ζημιές που προκύπτουν εντός 5 ετών που δεν συμψηφίστηκαν, δεν μεταφέρονται όταν:

  • Εντός οποιοσδήποτε περιόδου τριών ετών υπάρχει αλλαγή στην ιδιοκτησία των μετοχών εταιρείας ή
  • Υπάρχει ουσιώδης αλλαγή στη φύση της επιχειρήσεως της εταιρείας,

4.  Συμψηφισμός ζημιών συγκροτήματος

Ο συμψηφισμός φορολογητέων ζημιών επιτρέπεται μεταξύ κυπριακών εταιρειών φορολογικών κατοίκων Κύπρου που είναι μέλη του ιδίου συγκροτήματος.

Εταιρεία μέλος συγκροτήματος που είναι φορολογικός κάτοικος σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μπορεί να εκχωρήσει φορολογητέες ζημιές σε εταιρεία φορολογικό κάτοικο της Κύπρου, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω εκχωρούσα εταιρεία έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες συμψηφισμού ή μεταφοράς των φορολογητέων ζημιών στο κράτος της φορολογικής της κατοικίας ή σε άλλο Κράτος Μέλος όπου δυνατό να εδρεύει ενδιάμεση ιθύνουσα εταιρεία.

Ο συμψηφισμός φορολογητέων ζημιών μεταξύ εταιρειών θα παραχωρείται στην περίπτωση όπου η εκχωρούσα εταιρεία και η αιτούσα εταιρεία είναι μέλη του ιδίου συγκροτήματος για ολόκληρο το φορολογικό έτος.

Δύο κυπριακές εταιρείες θεωρούνται ότι είναι μέλη του ίδιου συγκροτήματος αν:

η μία είναι τουλάχιστον κατά 75% εξαρτημένη της άλλης, ή

και οι δύο εταιρείες είναι τουλάχιστον κατά 75% εξαρτημένες τρίτης εταιρείας.

Η παρεμβολή εταιρείας μη φορολογικού κάτοικου της Κύπρου δεν επηρεάζει τη δυνατότητα συμψηφισμού ζημιών μεταξύ δυο εταιρειών φορολογικών κάτοικων της Κύπρου νοουμένου ότι η παρεμβαλλόμενη εταιρεία είναι φο­ρολογικός κάτοικος σε χώρα της ΕΕ ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα με την οποία η Κύπρος έχει υπογράψει φορολογική σύμβαση ή σύμβαση ανταλλαγής πληροφοριών (διμερή ή πολυμερή).

Στην περίπτωση κυπριακής εταιρείας που ιδρύθηκε από τη μητρική της κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους, θα θεωρείται ότι ανήκει στο ίδιο συγκρότημα με τη μητρική της για ολόκληρο το υπό αναφορά φορολογικό έτος

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.