Σημαντικές φορολογικές αναπροσαρμογές Κυπριακής Εταιρείας ή Κυπριακής οντότητας Σημαντικές προσαρμογές φόρου εισοδήματος κατά την επίτευξη του φορολογητέου κέρδους / ζημίας μιας Κυπριακής Εταιρείας / Κυπριακής Οντότητας Τα ακόλουθα συνοψίζουν τα σημαντικότερα επιτρεπόμενα και μη επιτρεπόμενα έξοδα για την επίτευξη του φορολογητέου κέρδους / ζημίας μιας Κυπριακής Εταιρείας / Κυπριακής Οντότητας 1.  Σημαντικές προσαρμογές που αυξάνουν το φορολογητέο κέρδος ή μειώνουν τη φορολογητέα ζημία κυπριακής εταιρείας / κυπριακής οντότητας
 • Κατά γενικό κανόνα, τα έξοδα που δεν πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά για την παραγωγή εσόδων
 • Απόσβεση παγίων περιουσιακών στοιχείων
 • Τόκοι και πρόστιμα στο φόρο εισοδήματος και στην αμυντική εισφορά
 • Ζημιά από διάθεση παγίων περιουσιακών στοιχείων
 • Ζημιά από διάθεση επενδύσεων σε μετοχές
 • Ζημιά από τη διάθεση από αυτοκίνητα σαλούν – προσαρμογή (εξισωτική κατάσταση)
 • Έξοδα υποθηκών και φόροι ακίνητης ιδιοκτησίας
 • Έξοδα σύστασης / έξοδα εισαγωγής / έξοδα μετοχικού κεφαλαίου
 • Γενική πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
 • Δωρεές σε μη εγκεκριμένες φιλανθρωπικές οργανώσεις
 • Εξισωτική πρόσθεση
 • Έξοδα αυτοκινήτου σαλούν εκτός από εκείνα που θεωρούνται παροχές σε είδος
 • Έξοδα ψυχαγωγίας για σκπούς φορολογίας (επιτρέπεται 1% του κύκλου εργασιών έως 17.000 ευρώ)
 • Ετήσιο τέλος κυπριακών εταιρειών
 • Τυχόν έξοδα κοινωνικής ασφάλισης που δεν καταβάλλονται συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους
 • Πληρωμές εξόδων κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλονται μετά από 2 χρόνια από την ημερομηνία πληρωμής
 • Απαλοιφή δανείου ή χρεωστικού υπολοίπου
 • Τόκοι όχι για την παραγωγή εισοδήματος
 • Περιορισμός τόκου στην επένδυση, εάν δεν κατέχεται 100% πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012
 • Περιορισμός τόκου στην επένδυση εάν το 100% κατέχεται μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 και κατέχει (άμεσα ή έμμεσα) περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιήθηκαν στην επιχείρηση
 • Τόκοι πληρωτέοι ή θεωρούνται πληρωτέοι σε σχέση με την απόκτηση ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείται στην επιχείρηση ή όχι, ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που δεν χρησιμοποιείται στην επιχείρηση. Αυτός ο περιορισμός παύει μετά από 7 χρόνια από την ημερομηνία απόκτησης του σχετικού περιουσιακού στοιχείου.
 • Περιορισμός επιτοκίου στο επιπλέον κόστος δανεισμού που υπερβαίνει το 30% των φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων, εκπτώσεων και προσθηκών σε σχέση με πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση (EBITDA). Το επιπλέον κόστος δανεισμού αφαιρείται έως το ποσό των € 3.000.000 ανά οικονομικό έτος, ανά εταιρεία ή κυπριακό όμιλο, ανάλογα με την περίπτωση. Οι κανόνες δεν ισχύουν για τα δάνεια που έχουν συναφθεί πριν από τις 17 Ιουνίου 2016. Ισχύουν για εταιρείες ομίλου με συνολικό ποσό € 750.000 (Ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2019)
 • Τόκοι σε δάνεια ή διευκολύνσεις εντός του ομίλου που δεν χρηματοδοτούνται από ίδια κεφάλαια, εάν δεν είναι σε αγοραίες αξίες. Οι τόκοι για δάνεια ή διευκολύνσεις εντός του ομίλου λαμβάνονται υπόψη σε αγοραίες αξίες εάν (1) εκπονηθεί μελέτη ενδοομιλικών συναλλαγών ή ενδοομιλικών τιμολογήσεων ή (2) εάν υπόκειται σε ελάχιστο επιτόκιο 2,29%
 • Μη διανεμήσιμο εισόδημα ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας (ΕΑΕ) ή μόνιμης αλλοδαπής μόνιμης εγκατάστασης που προκύπτει από μη γνήσιες συναλλαγές που ελέγχονται από την κυπριακή εταιρεία φορολογικό κάτοικο Κύπρου. Κάθε ξένος φόρος που καταβάλλεται πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήματος που καταβάλλεται στην Κύπρο.
 • Οποιαδήποτε έκπτωση που οδηγεί σε διπλή μη φορολόγηση (για ξένες εταιρείες)
2.  Σημαντικές προσαρμογές που μειώνουν το φορολογητέο κέρδος ή αυξάνουν τη φορολογητέα ζημία κυπριακής εταιρείας / κυπριακής οντότητας
 • Ετήσια φθορά επί των περιουσιακών στοιχείων
 • Εξισωτική αφαίρεση
 • Κέρδος από τη διάθεση παγίων περιουσιακών στοιχείων
 • Κέρδος από τη διάθεση επενδύσεων σε μετοχές
 • Κέρδος από διάθεση από αυτοκίνητα σαλούν χωρίς αναπροσαρμογή φόρου (εξισωτική κατάσταση)
 • 80% των κερδών από την εκμετάλλευση και διάθεση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση ζημιάς, μπορεί να μεταφερθεί έως και 20%. (υπόκειται σε όρους)
 • Κέρδη από ξένη μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό (υπό όρους)
 • Ξένο εισόδημα (υπό όρους)
 • Έσοδα από μερίσματα (υπό όρους)
 • Τόκος που δεν προκύπτει από τη συνήθη πορεία των εργασιών
 • Ενοικίαση διατηρητέου ​​κτιρίου (υπό όρους)
 • Διαγραφή πληρωτέων δανείων ή πιστωτικών υπολοίπων
 • Κυβερνητικές επιχορηγήσεις – μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις
 • Από 1.1.2015 τόκοι που καταβάλλονται σε συνδεδεμένα μέρη, εάν λογίζονται από τον παραλήπτη
 • Λογιζόμενη Εκπτωση Τόκου όταν νέα ίδια κεφάλαια εισήχθησαν στην επιχείρηση χρησιμοποιώντας το ποσοστό της απόδοσης 10ετών κρατικών ομολόγων της χώρας στην οποία επενδύεται το νέο κεφάλαιο, αυξανόμενο κατά 5% (το ελάχιστο ποσό της έκπτωσης περιορίζεται στο επιτόκιο του 10ετούς κυπριακού κρατικού ομολόγου αυξανόμενο κατά 5%)
  • Ισχύει για μετοχικό κεφάλαιο / μετοχή υπέρ το οποίο εκδόθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2015.
  • Περιορίζεται στο 80% των φορολογητέων κερδών. Η Λογιζόμενη Εκπτωση Τόκου δεν μπορεί να δημιουργήσει φορολογητέες ζημίες
  • Δεν ισχύει σε περίπτωση που το μετοχικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται για τη μη δημιουργία εμπορικών εσόδων.
  • Ισχύει για κάθε τύπο δραστηριότητας ξεχωριστά
  • Δεν χορηγείται για περισσότερες από μία εταιρείες που ανήκουν σε έναν όμιλο, εκτός εάν δημιουργηθεί πρόσθετο εισόδημα
  • Σε περίπτωση που ο τόκος των εταιρειών του ομίλου από τη μία εταιρεία μειώνει τη Λογιζόμενη Εκπτωση Τόκου της άλλης
  • Χορηγείται σε περιπτώσεις εξαγοράς θυγατρικών
  • Δεν έχει χορηγηθεί εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο από κέρδη που έχουν συσσωρευτεί πριν από τις 31.12.2014
  • Ισχύει για δάνεια, πιστωτές, πιστωτικά υπόλοιπα συνδεδεμένων μερών εάν μετατραπούν σε μετοχικό κεφάλαιο το οποίο χρησιμοποιήται για τους εμπορικούς σκοπούς της επιχείρησης
3.  Άλλες προσαρμογές και εκτιμήσεις για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος κυπριακής εταιρείας / κυπριακής οντότητας
 • Κατανομή ακίνητης περιουσίας μεταξύ στοιχείου γης και οικοδομικού στοιχείου για σκοπούς επιτρεπόμενης ετήσιας φθοράς
 • Επαρκή περιθώρια κέρδους επιτοκίου με βάση τους βασικούς κανόνες της αγοράς σχετικά με τις απαιτήσεις συνδεδεμένων μερών – κυπριακών εταιρειών εκτός από τα δάνεια back-to-back (Εάν χρησιμοποιείται απλουστευμένη μέθοδος 2,29%) (Ισχύει από την 1η Ιουλίου 2017)
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές συνδεδεμένων μερών – κυπριακών εταιρειών για περιθώρια επιτοκίου για δάνεια back-to-back (Ισχύει από την 1η Ιουλίου 2017)
 • Ενοομιλικές συναλλαγές συνδεδεμένων μερών – κυπριακών εταιρειών για άλλες συναλλαγές, δηλαδή (αγαθά και υπηρεσίες) (Ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019)
 • Ζημιές κυπριακών εταιρειών / κυπριακών οντοτήτων
  • Όταν δεν συμψηφίζονται πλήρως με τα κέρδη μιας κυπριακής εταιρείας μεταφέρονται τα επόμενα πέντε χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών δεν υπάρχει αλλαγή στην ιδιοκτησία των μετοχών της κυπριακής εταιρείας ή δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή στη φύση της επιχείρησης της κυπριακής εταιρείας
  • Επιτρέπεται η μεταφορά από φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμούς σε νέα εταιρεία.
  • Ζημιά μόνιμης εγκατάστασης εκτός Κύπρου μπορεί να αντισταθμιστεί με τα κέρδη που προκύπτουν στην Κύπρο. Τα επακόλουθα κέρδη της μόνιμης εγκατάστασης στο εξωτερικό φορολογούνται έως το ποσό των ζημιών που χρησιμοποιήθηκαν.
  • Τρέχον ζημιές μπορούν να παραχωρηθούν από εταιρεία ομίλου φορολογικού κατοίκου Κύπρου σε άλλη. Eταιρεία ομίλου που είναι φορολογικός κάτοικος σε άλλη χώρα της ΕΕ μπορεί επίσης να παραχωρήσει φορολογικές ζημίες της τρέχουσας χρήσης σε κυπριακή εταιρεία φορολογικό κάτοικο Κύπρου, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω εταιρεία εξαντλεί πρώτα όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες για να χρησιμοποιήσει τις φορολογικές της ζημίες στη χώρα διαμονής της ή στη χώρα οποιουδήποτε ενδιάμεσου της ΕΕ. Η απαλλαγή είναι διαθέσιμη εάν και οι δύο εταιρείες είναι μέλη του ίδιου συγκροτήματος για ολόκληρο το φορολογικό έτος. Οι εταιρείες θεωρούνται μέρος ενός συγκροτήματος για σκοπούς απαλλαγής εάν η μία είναι τουλάχιστον 75% θυγατρική της άλλης, ή και οι δύο είναι τουλάχιστον 75% θυγατρικές εταιρείες μιας τρίτης εταιρείας. Η παρεμβολή εταιρείας που δεν είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου δεν επηρεάζει την επιλεξιμότητα για απαλλαγή (υπό όρους). Όταν εταιρεία έχει συσταθεί από τη μητρική της εταιρεία κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, αυτή η εταιρεία θεωρείται μέλος του ομίλου για λόγους απαλλαγής για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος.
 • Σύμφωνα με τις απαιτήσεις αναφοράς Κύπρου ανά χώρα («CbC»), η αναφορά – έκθεση ανά χώρα (CbC) πρέπει να συντάσσεται και να υποβάλλεται στο τμήμα φορολογίας της Κύπρου από πολυεθνικά συγκροτήματα, εάν τα ετήσια ενοποιημένα έσοδα του συγκροτήματος υπερβαίνουν τα 750 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που προηγείται της οικονομικής χρήσης. Η αναφορά – έκθεση ανά χώρα (CbC) πρέπει να υποβάλλεται είτε από την τελική μητρική εταιρεία ενός Ομίλου που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου είτε από την αναπληρώτρια μητρική εταιρεία ενός συγκροτήματος που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου και διορίζεται από το συγκρότημα ως οντότητα αναφοράς για σκοπούς αναφοράς – έκθεση ανά χώρα (CbC)
4.  Σημαντικές εκτιμήσεις κυπριακών εταιρειών / κυπριακών οντοτήτων σχετικά με την έκτακτη αμυντική εισφορά
 • Τα ακόλουθα έσοδα κυπριακής εταιρφείας υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά
  • Μερίσματα 17% (εξαιρούνται εάν οι δραστηριότητες της εταιρείας που πληρώνει οδηγούν σε εισόδημα από επενδύσεις που είναι μικρότερο του 50% του συνολικού εισοδήματος ή ο ξένος φόρος είναι σημαντικά υψηλότερος από τον φόρο στην Κύπρο. Σημαντικά υψηλότερο σημαίνει υψηλότερο από 6,25%. Ξένος φόρος που καταβάλλεται για εισόδημα που υπόκειται σε έκτακτη αμυντική εισφορά μπορεί να πιστωθεί έναντι της έκτατης αμυντικής είσφοράς που καταβάλλεται για τέτοια έσοδα ανεξάρτητα από την ύπαρξη σύμβασης για αποφυγή διπλής φορολόγησης
  • Μη επιχειρηματικοί τόκοι 30%
  • Ενοικιάσεις (μείον 25%) 3%
 • Μερίσματα που εισπράττονται από εταιρεία φορολογικό κάτοικο Κύπρου από άλλες εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου δεν φορολογούνται, εκτός εάν δηλώνονται μετά την πάροδο τεσσάρων ετών
 • Η έκτακτη αμυντική εισφορά επί της λογιζόμενης διανομής μερίσματος ισχύει για τους μετόχους που είναι κάτοικοι Κύπρου, εάν μια εταιρεία που είναι κάτοικος Κύπρου δεν διανέμει μερίσματα σε άλλη εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου εντός 4 ετών από την ημερομηνία του σχετικού φορολογικού έτους
 • Αφαιρέσεις από το κέρδος κυπριακής εταιρείας για σκοπούς έκτακτης αμυντικής εισφοράς
  • πρόσθετες απόσβεσης λόγω επανεκτίμησης
  • πρόσθετη επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων
  • πώληση μετοχών
  • αναπροσαρμογές εύλογης αξίας
 • Κυπριακές εταιρείες θεωρούνται ότι έχουν διανείμει, με τη μορφή μερισμάτων, το 70% των λογιστικών κερδών τους μετά την αφαίρεση του κυπριακού εταιρικού φόρου (Κυπριακός εταιρικός φόρος σημαίνει φόρος εισοδήματος, φόρος υπεραξίας, έκτακτη αμυντική εισφορά και ξένοι φόροι), από το τέλος του δεύτερου έτους του έτους
 • Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κυπριακής εταιρείας υπόκειται σε έκτακτη αμυντική εισφορά για τους μετόχους που είναι κάτοικοι Κύπρου, στο βαθμό που η μείωση σχετίζεται με μη καταβληθέντα κέρδη. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που δημιουργήθηκε προηγουμένως από αποθεματικό επανεκτίμησης ενδέχεται να μην υπόκειται σε έκτακτη αμυντική εισφορά.
 • Διάλυση κυπριακής εταιρείας. Το σύνολο των κερδών των τελευταίων πέντε ετών που προηγούνται της εκκαθάρισης που δεν έχουν διανεμηθεί από την κυπριακή εταιρεία, θεωρούνται ότι διανέμονται κατά την εκκαθάριση της κυπριακής εταιρείας και υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά. Οι πρόνοιες της λογιζόμενης διανομής μερισμάτων για κυπριακές εταιρείες δεν εφαρμόζονται σε λογιστικά κέρδη που προκύπτουν κατά τη διάλυση ή εκκαθάριση, εάν τα περιουσιακά στοιχεία της κυπριακής εταιρείας δεν επαρκούν για την αποπληρωμή των πιστωτών της και δεν υπάρχει διαθέσιμο ποσό για διανομή στους μετόχους της.
 • Διάθεση περιουσιακού στοιχείου σε μέτοχο ή στους συγγενείς του σε τιμή μικρότερη από την αγοραία αξία, υπόκειται σε έκτακτη αμυντική εισφορά. Δεν ισχύει για περιουσιακά στοιχεία που προσφέρονται από μεμονωμένο μέτοχο ή συγγενή δευτέρου βαθμού ή συζύγου.
 • Αποποίηση / διαγραφή υπολοίπου οφειλόμενο σε κυπριακή εταιρεία από τον Διευθυντή / μέτοχο ή συγγενή έως δευτέρου βαθμού ή σύζυγο
5.  Σημαντικές εκτιμήσεις σχετικά με υπεραξίες κυπριακής εταιρείας / κυπριακής οντότητας
 • Επιβάλλεται φόρος στα κεφαλαιουχικά κέρδη κυπριακής εταιρείας από την πώληση ακινήτων που βρίσκονται στην Κύπρο με συντελεστή 20%, καθώς και στα κέρδη από τη διάθεση μετοχών σε κυπριακές εταιρείες που κατέχουν ακίνητα.
 • Κεφαλαιουχικό κέρδος από την πώληση μετοχών κυπριακής εταιρείας που κατέχει έμμεσα ακίνητη περιουσία στην Κύπρο, υπόκειται σε φόρο υπεραξίας στην Κύπρο, υπό την προϋπόθεση ότι η αγοραία αξία αυτού του ακινήτου υπερβαίνει το 50% της αγοραίας αξίας των μετοχών.
 • Στην περίπτωση μεταβίβασης – πώλησης – τοποθέτησης μετοχών σε κυπριακή εταιρεία που κατέχει ακίνητα, το ακίνητο της κυπριακής εταιρείας για σκοπούς φορολογίας αποξενώνεται και καθορίζεται η αγοραία αξία του κατά την ημερομηνία πώλησης των μετοχών. Το κόστος προσδιορίζεται με αναφορά στην αξία την 1/1/1980 ή την ημερομηνία απόκτησης του ακινήτου ή την ημερομηνία απόκτησης των μετοχών από τον κάτοχο, οποιαδήποτε ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.
6.  Σημαντικές εκτιμήσεις ΦΠΑ για την επίτευξη του φορολογητέου κέρδους / ζημίας κυπριακής εταιρείας / κυπριακής οντότητας Σημαντικά ζητήματα ΦΠΑ στην Κυπρο
 • Εάν κυπριακή εταιρεία / κυπριακή οντότητα είναι απαραίτητη να εγγραφεί για σκοπούς ΦΠΑ
 • Φορολογητέες παραδόσεις κατάλληλες κατηγοριοποιημένες ως προς
  • Την χρέωση ορθών φορολογικών συντελεστών ΦΠΑ στην Κύπρο
  • Ενοικίαση (συμπεριλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης εκμισθωμένης γης) με ΦΠΑ
  • Ακίνητη ιδιοκτησία (συμπεριλαμβανομένης της μη αναπτυσσόμενης γης που προορίζεται για κατασκευή) που υπόκειται ή δεν υπόκειται σε ΦΠΑ 5% ή 19%, ή σε περίπτωση απαλλαγής κτιρίου, εάν μεταβιβάζεται μετά την πρώτη χρήση.
  • Παραδόσεις εκτός ΕΕ που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ΦΠΑ
  • Ενδοκοινοτικές παραδόσεις εκτός πεδίου εφαρμογής ΦΠΑ
  • Εισόδημα χωρίς ΦΠΑ
 • Εισαγωγή υπηρεσιών από χώρες εκτός ΕΕ που υπόκεινται σε αντίστροφη χρέωση ΦΠΑ
 • Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις με αντίστροφη χρέωση ΦΠΑ
 • Εγχώριες παραδόσης με αντίστροφη χρέωση ΦΠΑ
  • Αυτά που περιγράφονται στα Μέρη Ι και ΙΙ του Δέκατου τρίτου Παραρτήματος του Κυπριακού νόμου ΦΠΑ, δηλαδή, σε προμήθειες εγκατάστασης, υπηρεσίες που σχετίζονται με ακίνητα, μεταφορά επιβατών, μεταφορά αγαθών, υπηρεσίες που σχετίζονται με την ενοικίαση αγαθών υπό όρους, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, και βραχυπρόθεσμη πρόσληψη μέσων μεταφοράς.
  • 11 B – Υποκείμενοι στον φόρο σε σχέση με την κατασκευή – εκτείνεται σε προμηθευτές που δεν είναι εγγεγραμμένοι για σκοπούς ΦΠΑ στην Κύπρο
  • 11 Γ – Εμπόριο ειδικών αγαθών (δηλ. Θραύσματα (scrab) μετάλλων)
  • 11 Δ – Διάθεση ακινήτων και οικόπεδων στον δανειολήπτη στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης δανείων
  • 11 E – Παραδόσεις ορισμένων ηλεκτρονικών συσκευών, κινητών τηλεφώνων, μηχανισμών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, κονσόλων παιχνιδιών, tablet και φορητών υπολογιστών
 • Αναγκαιότητα για υποχρέωση εγγραφής για σκοπούς Intrastat
 • Αναγκαιότητα για υποχρέωση εγγραφής για σκοπούς VIES
7.  Ορθός χειρισμός ΦΠΑ εισροών στην Κύπρο
 • Γενικά το ΦΠΑ δεν εκπίπτει για έξοδα που δεν χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς
Το ΦΠΑ δεν εκπίπτει για:
 • Αγορά παγίων στοιχείων
 • Αγορά ή μίσθωση αυτοκινήτων σαλούν
 • Αγορά βενζίνης για αυτοκίνητα σαλούν που δεν χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς
 • Έξοδα ψυχαγωγίας, φιλοξενίας, ξενοδοχειακών και ταξιδιωτικών εξόδων που δεν σχετίζονται με διευθυντές και υπαλλήλους
 • Τιμολόγια που δεν εκδίδονται στο όνομα της επιχείρησης
 • Εσφαλμένη χρέωση ΦΠΑ στην επιχείρηση
 • Κυπριακές εταιρείες χαρτοφυλακίου χωρίς επιχειρηματικές δραστηριότητες
 • Σε κυπριακές εταιρείες χρηματοδότησης
 • Σε κυπριακές εταιρείες χρηματοδότησης που παρέχουν υπηρεσίες εκτός ΕΕ
 • Κατά την κατανομή μεταξύ διαφόρων τύπων δραστηριοτήτων, εταιρείες χαρτοφυλακίου, απαλλασσόμενες προμήθειες, φορολογητέες προμήθειες
 • Σε επισφαλείς απαιτήσεις υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ΦΠΑ στη συναλλαγή, έχει παρέλθει περίοδος 12 μηνών, η αξίωση υποβάλλεται εντός τεσσάρων ετών, ο υποκείμενος στον φόρο απέδειξε ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού, ο πελάτης είναι υποκείμενος στον φόρο πρόσωπο και ο προμηθευτής ενημερώνει τον πελάτη για την υποβολή της απαίτησης εντός επτά ημερών από την ημερομηνία υποβολής της απαίτησης.
 • Ανάκτηση ΦΠΑ για την περίοδο πριν από την εγγραφή κυπριακής εταιρείας,
  • μέχρι τρία έτη για αγαθά (εκτός εάν τα αγαθά καταναλώθηκαν πριν από την ημερομηνία εγγραφής) και
  • μέχρι έξι μήνες για υπηρεσίες.
8.  Αναφορές ενδοκοινοτικών συναλλαγών για σκοπούς ΦΠΑ και άλλα σημαντικά ζητήματα ΦΠΑ Για αποκτήσεις:
 • Intrastat-αφίξεις
 • Συμπεριλάβετε στην δήλωση ΦΠΑ (σύνολο)
Για παραδόσεις:
 • Αποστολές Intrastat
 • Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών (VIES)
 • Περιλαμβάνεται στην δήλωση ΦΠΑ (σύνολο με 0%)
VIES Υποκείμενοι στον φόρο που παραδίδουν αγαθά ή / και υπηρεσίες σε πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ΦΠΑ άλλου κράτους μέλους Intrastat Στην Κύπρο επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, δηλαδή αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών από / προς κράτη μέλη της ΕΕ υπόκεινται στο Intrastat. Όρια 2020: Αφίξεις: Όριο απαλλαγής: €230.000 Όριο απλούστευμένης απαλλαγής: €2.700.000 Αποστολές: Όριο απαλλαγής: €75.000 Όριο απλούστευμένης απαλλαγής: €5.800.000 9.  Αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ στην Κύπρο Οι αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ στην Κύπρο δεν μπορούν να υποβληθούν μετά από έξι χρόνια από το τέλος της σχετικής φορολογικής περιόδου. Τυχόν αιτήματα που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της εξαετούς περιόδου θα εξεταστούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του τμήματος φορολογίας. 10. Κυπριακή νομοθεσία ΦΠΑ σχετικά με τις τιμολογήσεις Όπου ισχύει, ένα τιμολόγιο πρέπει να περιλαμβάνει, επαρκή περιγραφή για τον προσδιορισμό αγαθών ή υπηρεσιών, το ποσό τυχόν παρεχόμενης έκπτωσης σε μετρητά, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό μητρώου ΦΠΑ, αναφορά ΦΠΑ για αντιστροφή χρέωση ΦΠΑ ή εάν το ΦΠΑ καταβάλλεται από τον λήπτη, συμπερίληψη του αριθμού ΦΠΑ του παρόχου, για σκοπούς αντίστροφης χρέωσης ΦΠΑ στην Κύπρο αναφορά στου σχετικούς νόμους της Κύπρου για ΦΠΑ, δηλαδή αναφορά στα άρθρα 11, 11Α, 11Β, 11Γ, 11Δ και 11Ε, αναφορά σε τριγωνική συναλλαγή όταν το τιμολόγιο εκδίδεται από ενδιάμεσο σε τριγωνισμό. Το τιμολόγιο εκδίδεται εντός τριάντα ημερών από την ημέρα της παράδοσης ή το φορολογικό σημείο μπορεί, στις περισσότερες περιπτώσεις να θεωρείται το νωρίτερο από τα πιο κάτω:
 • ημερομηνία παράδοσης αγαθών/παροχής υπηρεσιών
 • έκδοσης τιμολογίου
 • ημερομηνία λήψης πληρωμής
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα Στοιχεία επικοινωνίας Tel. No.:+357 22 340000
Email: [email protected] Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης. Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.