Πρόστιμα και τόκοι του τμήματος φορολογίας

  • Η καθυστέρηση πληρωμής προς το τμήμα κοινωνικών ασφαλίσεων έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου 3% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Το συνολικό ποσό του προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 27% του οφειλόμενου ποσού
  • Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο €100 από το τμήμα φορολογίας για καθυστερημένες υποβολές, εγγραφές και για κοινοποίηση αλλαγών. Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο έως €200 τμήμα φορολογίας (ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση) για καθυστερημένη υποβολή είτε φορολογικής δήλωσης είτε δικαιολογητικών που ζητούνται από το τμήμα φορολογίας.
  • Για καθυστερημένη πληρωμή οφειλόμενου φόρου, επιβάλλεται πρόστιμο 5% από το τμήμα φορολογίας στο οφειλόμενο ποσό φόρου. Επιβάλλεται πρόσθετο πρόστιμο 5% εάν ο φόρος παραμείνει απλήρωτος 2 μήνες μετά την προθεσμία πληρωμής.
  • Καθυστερημένη πληρωμή παρακρατούμενου (PAYE) οφειλόμενου φόρου, επιβάλλεται πρόστιμο από το τμήμα φορολογίας 1% ανά μήνα, υπολογιζόμενο με βάση τους συμπληρωμένους μήνες
  • Σε περίπτωση καταδίκης για μη υποβολή, άτομο υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα €17 την ημέρα για όσο διάστημα η μη υποβολή συνεχίζεται ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες ή και τα δύο. Κάθε άτομο που παραλείπει οποιοδήποτε αντικείμενο φόρου θα υπόκειται σε πρόστιμο έως και €3.417 πλέον τον οφειλόμενο φόρο, πλέον ποσό ίσο με το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ του ποσού του φόρου που σωστά επιβάλλεται.
  • Το επιτόκιο που ισχύει για καθυστερημένη πληρωμή φόρων, όπως ορίζεται από το τμήμα φορολογίας, για όλα τα ποσά που οφείλονται για τα έτη 2021 και 2022 είναι 1,75% και μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 είναι 2,25% για όλους τους ολοκληρωμένους μήνες

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.