Πρόστιμα και τόκοι του τμήματος φορολογίας

  • Η καθυστέρηση πληρωμής προς το τμήμα κοινωνικών ασφαλίσεων έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου 3% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Το συνολικό ποσό του προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 27% του οφειλόμενου ποσού
  • Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο €100 από το τμήμα φορολογίας για καθυστερημένες υποβολές, εγγραφές και για κοινοποίηση αλλαγών. Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο έως €200 τμήμα φορολογίας (ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση) για καθυστερημένη υποβολή είτε φορολογικής δήλωσης είτε δικαιολογητικών που ζητούνται από το τμήμα φορολογίας.
  • Για καθυστερημένη πληρωμή οφειλόμενου φόρου, επιβάλλεται πρόστιμο 5% από το τμήμα φορολογίας στο οφειλόμενο ποσό φόρου. Επιβάλλεται πρόσθετο πρόστιμο 5% εάν ο φόρος παραμείνει απλήρωτος 2 μήνες μετά την προθεσμία πληρωμής.
  • Καθυστερημένη πληρωμή παρακρατούμενου (PAYE) οφειλόμενου φόρου, επιβάλλεται πρόστιμο από το τμήμα φορολογίας 1% ανά μήνα, υπολογιζόμενο με βάση τους συμπληρωμένους μήνες
  • Σε περίπτωση καταδίκης για μη υποβολή, άτομο υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα €17 την ημέρα για όσο διάστημα η μη υποβολή συνεχίζεται ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες ή και τα δύο. Κάθε άτομο που παραλείπει οποιοδήποτε αντικείμενο φόρου θα υπόκειται σε πρόστιμο έως και €3.417 πλέον τον οφειλόμενο φόρο, πλέον ποσό ίσο με το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ του ποσού του φόρου που σωστά επιβάλλεται.
  • Το επιτόκιο που ισχύει για καθυστερημένη πληρωμή φόρων, όπως ορίζεται από το τμήμα φορολογίας, για όλα τα ποσά που οφείλονται για όλους τους ολοκληρωμένους μήνες
Έτος Τόκος
Μέχρι 31/12/2006
9,00%
1/1/2007 -31/12/2009
8,00%
1/1/2010-31/12/2010
5,35%
1/1/2011-31/12/2012
5,00%
1/1/2013-31/12/2013
4,75%
1/1/2014-31/12/2014
4,50%
1/1/2015-31/12/2016
4,00%
1/1/2017-31/12/2018
3,50%
1/1/2019-31/12/2019
2,00%
1/1/2020 -31/12/2022
1,75%
1/1/2023 – 31/12/2023
2,25%
1/1/2024 – σήμερα
5,00%

 

Σημαντικές σημειώσεις:

  • Υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ακαθάριστο εισόδημα που εμπίπτει στο άρθρο 5 του περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει διατάγματα στα οποία καθορίζονται οι κατηγορίες φορολογουμένων με συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα κάτω του φορολογητέου ορίου των 19.500 € που θα εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή και ενδέχεται να παρέχουν παρατάσεις στην προθεσμία υποβολής.
  • Από το φορολογικό έτος 2018 και μετά μπορεί να υποβληθεί αναθεωρημένη φορολογική δήλωση εντός τριετίας από την προθεσμία υποβολής της σχετικής φορολογικής δήλωσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι εκπρόθεσμες αναθεωρημένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος μπορούν να γίνουν δεκτές από το Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις (Εγκύκλιος 9/2023). Η υποβολή αναθεωρημένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος γίνεται μόνο με την υποβολή των Εντύπων Τ.Δ.001ΑΝ2020 (Ιδιώτες) και Τ.Δ.004ΑΝ2020 (Εταιρείες).

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.