Ο φορολογικός σχεδιασμός στην Κύπρο παραμένει ένας από τους τομείς εξειδίκευσης στην Κύπρο. Φοροτεχνικοί στην Κύπρο και φορολογικοί σύμβουλοι στην Κύπρο συνεχίζουν να ασχολούνται με την ίδρυση κυπριακής εταιρείας στην Κύπρο όπως η ίδρυση κυπριακής εταιρείας χαρτοφυλακίου, η ίδρυση κυπριακής εταιρείας επενδύσεων, η ίδρυση κυπριακής εταιρείας Holding καθώς και με την μεταφορά έδρας στην Κύπρο π.χ. μεταφορά Ελληνικής εταιρείας στην Κύπρο.

Το σταθερό οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου μαζί με το κυπριακό ευνοϊκό φορολογικό σύστημα έχουν καταστήσει την Κύπρο πρωταρχικό προορισμό για ίδρυση κυπριακής εταιρείας και κεντρικών γραφείων στην Κύπρο με στόχο την χρήση της κυπριακής εταιρείας για επενδύσεις στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Το κυπριακό ευνοϊκό φορολογικό σύστημα είναι ένα από τα πιο ελκυστικά και διαφανή φορολογικά συστήματα στην Ευρώπη, το οποίο συμμορφώνεται πλήρως με τους νόμους και τους κανονισμούς της ΕΕ.

Παρέχεται η δυνατότητα στις Ελληνικές εταιρείες να χρησιμοποιήσουν την Κύπρο ως σημείο για την ίδρυση κυπριακής εταιρείας με σκοπό την μεταφορά έδρας της  Ελληνικής εταιρείας στην Κύπρο και κατ’ επέκταση των κεντρικών γραφείων της στην Κύπρο. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, η Κύπρος απολαμβάνει την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων με τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτό συνεπάγεται με τις συναλλαγές να γίνονται χωρίς δασμούς, περίπλοκη γραφειοκρατία, ή ρυθμιστικά εμπόδια.

Εκτός από την ίδρυση κυπριακής εταιρείας με στόχο την μεταφορά έδρας στην Κύπρο και την μεταφορά κεντρικών γραφείων στην Κύπρο, η Κύπρος χρησιμοποιείται επίσης ως πύλη από και προς την ΕΕ για διάφορες εταιρικές υπηρεσίες, όπως πωλήσεις και μάρκετινγκ, διαχείριση έργων, ανάπτυξη λογισμικών και σχεδίων αποκατάστασης λογισμικών, ενοποίηση συστημάτων, υπηρεσίες δοκιμών, εκπαίδευση και ανάπτυξη, επιχειρησιακή συνέχεια, καθώς και κοινή Έρευνα και Ανάπτυξη μεταξύ των χωρών της περιοχής. Διεθνείς κολοσσοί όπως η Microsoft, η Oracle, η SAP και η IBM έχουν την έδρα τους και τα κεντρικά γραφεία τους στην Κύπρο εδώ και πολλά χρόνια, υποστηρίζοντας την τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, γιατί η Κύπρος μέσω ίδρυσης κυπριακής εταιρείας χρησιμοποιείται ως έδρα και ως προορισμός για την ίδρυση κεντρικών γραφείων στην Κύπρο και γιατί η μετεγκατάσταση Κύπρο γενικότερα

Φορολογία εισοδήματος κυπριακής εταιρείας

Η Κύπρος προσφέρει ένα από τα πιο ελκυστικά φορολογικά καθεστώτα στην Ευρώπη. Το κυπριακό φορολογικό καθεστώς συμμορφώνεται πλέον πλήρως με τις απαιτήσεις της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Η Κύπρος έχει έναν από τους χαμηλότερους συντελεστές φορολογίας εταιρειών στην ΕΕ με 12,5%. Ο χαμηλός κυπριακός φορολογικός συντελεστής που αφορά κυπριακές εταιρείες σε συνδυασμό με έναν εκτεταμένο κατάλογο συμβάσεων για αποφυγή διπλής φορολογίας της Κύπρου με τον υπόλοιπο κόσμο και τις υπόλοιπες χώρες τοποθετεί την Κύπρο ψηλά στον κατάλογο των προτιμώμενων χωρών στο χώρο του διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού.

Διάφορα κυπριακά φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το κυπριακό φορολογικό καθεστώς στις κυπριακές εταιρείες και επιχειρήσεις καθώς και σε εκείνες τις επιχειρήσεις που επιλέγουν την Κύπρο ως τόπο έδρας και ίδρυσης κεντρικών γραφείων.

Η Κύπρος, για όσους επιλέγουν την Κύπρο ως τόπο έδρας και ίδρυσης κεντρικών γραφείων μέσω ίδρυσης κυπριακής εταιρείας προσφέρει διάφορα φορολογικά πλεονεκτήματα λόγω του φορολογικού της συστήματος.

 1. Η Κυπριακή Εταιρεία απολαμβάνει ένα απλό, διαφανές και εναρμονισμένο φορολογικό σύστημα της ΕΕ σύμφωνα με τις πρακτικές του ΟΟΣΑ
 2. Οι Κυπριακές Εταιρείες απολαμβάνουν τα φορολογικά πλεονεκτήματα των οδηγιών της ΕΕ (οδηγία της ΕΕ για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες, οδηγία της ΕΕ για τις συγχωνεύσεις και οδηγία για τους τόκους και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης)
 3. Κυπριακές εταιρείες απολαμβάνουν έναν εκτεταμένο κατάλογο συμβάσεων για αποφυγή διπλής φορολογίας της Κύπρου με τον υπόλοιπο κόσμο και τις υπόλοιπες χώρες. Η Κύπρος μέχρι τώρα έχει συνάψει συμβάσεις για αποφυγή διπλής φορολόγησης με 65 χώρες.
 4. Το καθεστώς του φορολογικού κυπριακού πλεονεκτήματος της Λογιζόμενης Έκπτωσης Τόκου (ΛΕΤ) για κυπριακές εταιρείες οι οποίες λαμβάνουν νέα χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια. Το φορολογικό κυπριακό πλεονέκτημα (φοροαπαλλαγή) που παρέχει η Λογιζόμενη Έκπτωση Τόκου (ΛΕΤ) μπορεί να φτάσει έως και το 80% της φορολογίας εισοδήματος της Κυπριακής Εταιρείας που παράγεται από τα νέα ίδια κεφάλαια. Δηλαδή κέρδη μπορούν να απαλλαγούν από την φορολογία εισοδήματος κυπριακής εταιρείας μέχρι και 80% δηλαδή χρησιμοποιώντας το φορολογικό κυπριακό πλεονέκτημα της Λογιζόμενης Έκπτωσης Τόκου (ΛΕΤ) η κυπριακή φορολογία εισοδήματος μπορεί να φθάσει στο 2,5%.
 5. Κυπριακό φορολογικό καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας. Το κυπριακό φορολογικό καθεστώς φορολογίας εισοδήματος πνευματικής ιδιοκτησίας παρέχει στις κυπριακές εταιρείες μια βάση που επιτρέπει 80% έκπτωση επί των επιλέξιμων κερδών από την επιχειρηματική χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η απαλλαγή των τεσσάρων πέμπτων των κερδών της κυπριακής εταιρείας σημαίνει ότι μόνο το 20% των εσόδων της πνευματικής ιδιοκτησίας φορολογούνται. Με άλλα λόγια, κυπριακή εταιρεία η οποία κατέχει και διαχειρίζεται πνευματική ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα μπορεί να απολαύσει έναν πραγματικό τελικό κυπριακό φορολογικό συντελεστή φορολογίας τις τάξεως του 2,5% – ο οποίος είναι ο χαμηλότερος συντελεστής φορολογίας στην Ευρώπη. Η Κύπρος προσφέρει ισχυρή προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω της εθνικής νομοθεσίας και μέσω ενός εκτεταμένου καταλόγου συμβάσεων με τον υπόλοιπο κόσμο.
 6. Ελκυστικό καθεστώς φόρου χωρητικότητας (TT) της Κύπρου για πλοιοκτήτες, διαχειριστές και ναυλωτές
 7. Το ελκυστικό ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς της Κύπρου σχετικά με τα εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία καθώς και το ελκυστικό φορολογικό καθεστώς της Κύπρου για τους διαχειριστές εναλλακτικών επενδυτικών ταμείων.
 8. Τα κεφαλαιακά κέρδη, κέρδη από πώληση μετοχών καθώς και κέρδη από πώληση αξιών γενικότερα απαλλάσσονται από την κυπριακή φορολογία εισοδήματος (εξαιρουμένων των κεφαλαιακών κερδών που προκύπτουν από την πώληση μετοχών σε κυπριακές εταιρείες οι οποίες κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο)
 9. Κέρδη αλλοδαπής Μόνιμης Εγκατάστασης απαλλάσσονται από το φόρο.
 10. Τα έσοδα από συναλλαγές τίτλων – αξιών (μετοχές, ομόλογα και ορισμένα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα) απαλλάσσονται από τον κυπριακό φόρο και την φορολογία εισοδήματος στην Κύπρο.
 11. Μονομερής πιστωτική έκπτωση – ελάφρυνση χορηγείται σε κυπριακές εταιρείες για ξένους φόρους στην Κύπρο
 12. Καμία παρακράτηση φόρου επί του μερίσματος που καταβάλλεται από κυπριακή εταιρεία, καταβολή τόκων ή δικαιωμάτων (για χρήση δικαιωμάτων εκτός Κύπρου) που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό.
 13. Δεν υπάρχουν φόροι κατά την είσοδο εταιρειών στην Κύπρο λόγω αναδιοργανώσεων
 14. Κυπριακές εταιρείες μπορούν να μεταφέρουν φορολογικές ζημιές για πέντε έτη.
 15. Δεν υπάρχει φόρος κληρονομιάς στην Κύπρο
 16. Δεν υπάρχει φόρος ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο

Ενεργειακές ευκαιρίες

Η ενέργεια είναι ένας από τους πιο ελπιδοφόρους τομείς της Κύπρου, με πολλές επενδυτικές ευκαιρίες σε νέα και υφιστάμενα έργα, τόσο στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου όσο και στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ηλεκτρικής ενέργειας.

Κυπριακή κινηματογραφική βιομηχανία

Η επίσημη έναρξη του πολυαναμενόμενου πλαισίου κινήτρων το 2018 κατέστησε την Κύπρο ως νέο προορισμό για την παραγωγή ταινιών.

Κύπρος Διεθνή καταπιστεύματα

Το διεθνές καθεστώς αναφορικά με τα διεθνή κυπριακά καταπιστεύματα είναι ένας μοναδικός συνδυασμός αγγλικού και κυπριακού δικαίου. Αν και ορισμένα από τα κυπριακά φορολογικά οφέλη που συνδέονται με τα κυπριακά διεθνή καταπιστεύματα έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, τα κυπριακά διεθνή καταπιστεύματα εξακολουθούν να προσφέρουν μεγάλα οφέλη – ειδικά για άτομα που αλλάζουν ή σχεδιάζουν να αλλάξουν τη χώρα διαμονής τους, για άτομα με οικογένειες που ζουν στο εξωτερικό, για εκείνους που αναζητούν προστασία αναφορικά με τα  περιουσιακά τους στοιχεία και για όσους επιθυμούν να διαθέσουν την περιουσία τους μετά τον θάνατο ελεύθερα και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.

Κυπριακά επενδυτικά κεφάλαια – Κυπριακά εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια

Ο κλάδος των κυπριακών εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων εξέπληξε την παγκόσμια κοινότητα διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων – εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων με την ταχεία ανάπτυξή του. Μια χώρα που ήταν σχεδόν ανύπαρκτη πριν από μερικά χρόνια, η Κύπρος αναγνωρίστηκε με την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου αναφορικά με τα κυπριακά εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια. Τα υπό διαχείριση κυπριακά εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία τριπλασιάστηκαν αποδεικνύοντας ότι η Κύπρος είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τους πιο παραδοσιακούς προορισμούς εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων στην Ευρώπη.

Άλλα κίνητρα που παρέχονται στην Κύπρο για δημιουργία κυπριακής εταιρείας και κατ’ επέκταση για δημιουργία έδρας και κεντρικών γραφείων στην Κύπρο.

Η Κύπρος έχει εισαγάγει κίνητρα για να προσελκύσει ξένες εταιρείες να δημιουργήσουν κυπριακές εταιρείες με σκοπό την δημιουργία της έδρας τους στην Κύπρο καθώς και των κεντρικών τους γραφείων στην Κύπρο. Τα κίνητρα αυτά αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας και προϊόντων υψηλών δεξιοτήτων. Μερικά από αυτά είναι:

 1. Χωρίς δασμούς και ειδικούς φόρους κατανάλωσης για δραστηριότητες στη βιομηχανική περιοχή ελεύθερη ζώνης
 2. Επιδοτούμενα προγράμματα βιομηχανικής κατάρτισης
 3. Επιδοτούμενες βιομηχανικές περιοχές
 4. Επιχορηγήσεις και άλλες χρηματοδοτικές ενισχύσεις σε επενδυτές, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της βιομηχανικής ανάπτυξης, της τεχνολογίας της έρευνας και της καινοτομίας.

Η Κύπρος ως πρώην βρετανική αποικία και το νομικό πλαίσιο της Κύπρου

Ως πρώην βρετανική αποικία, η Κύπρος έχει επίσης αποδειχθεί μια βολική εναλλακτική λύση για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται ανά τον κόσμο μετά το Brexit. Το ισχύον και το μελλοντικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που βασίζεται στις αρχές του κοινού δικαίου παρέχει στις κυπριακές εταιρείες το πλεονέκτημα να συνεχίζουν να λειτουργούν υπό το καθεστώς της ΕΕ με ένα οικείο νομικό πλαίσιο

Κυπριακός τραπεζικός τομέας

Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τη νομοθεσία και τις οδηγίες της ΕΕ. Οι κανονισμοί και οι πρακτικές του εμπορικού τραπεζικού τομέα ακολουθούν το βρετανικό μοντέλο και σήμερα υπάρχουν πάνω από 30 κυπριακές και διεθνείς τράπεζες που λειτουργούν στην Κύπρο. Όλες οι τράπεζες διατηρούν αντίστοιχα δίκτυα σε όλο τον κόσμο και είναι σε θέση να πραγματοποιούν παραδοσιακές και εξειδικευμένες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

Φορολογικά πλεονεκτήματα της Κύπρου για άτομα και Έλληνες οι οποίοι θέλουν να μετεγκατασταθούν στην Κύπρο

Τα άτομα και οι Έλληνες που δεν ήταν κύπριοι φορολογικοί κάτοικοι πριν την μετεγκατάσταση τους στην Κύπρο, αλλά γίνονται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου στην συνέχεια, δικαιούνται απαλλαγή 50% από την φορολογία εισοδήματος της Κύπρου, εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Αν η αμοιβή από εργασίες που εκτελούνται στην Κύπρο υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ ετησίως και
 2. Δεν ήταν οι Κύπριοι φορολογικοί κάτοικοι για τα τρία από τα πέντε τελευταία χρόνια πριν από την έναρξη της απασχόλησής τους στην Κύπρο και δεν ήταν Κάτοικοι Κύπρου κατά το έτος που προηγείται της απασχόλησής τους. Η απαλλαγή είναι διαθέσιμη από το πρώτο έτος απασχόλησης και μπορεί να γίνει για περίοδο δέκα ετών. Τα άτομα με ετήσιο μισθό κάτω των 100.000 ευρώ που δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου κατά το έτος που προηγείται της απασχόλησής τους, αλλά γίνονται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου στη συνέχεια, δικαιούνται απαλλαγή φόρου εισοδήματος 20% για κάθε έτος με μέγιστο ποσό απαλλαγής 8.550 ευρώ ετησίως. Η απαλλαγή είναι διαθέσιμη από την 1η Ιανουαρίου μετά το έτος έναρξης της απασχόλησης.
 3. Τα έσοδα από μερίσματα και τόκους εξαιρούνται από την Έκτακτη Αμυντική Εισφορά – ΕΑΕ αναφορικά με άτομα που δεν είχαν την συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο (non domicile) όμως τώρα είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου
 4. Δυνατότητα απόκτησης φορολογικής κατοικίας στην Κύπρο με διαμονή μόνο 60 ημερών στην Κύπρο – υπό όρους

Μετεγκατάσταση Ελλήνων και φορολογικών κατοίκων Ελλάδας στην Κύπρο, άδεια εργασίας στην Κύπρο και άδεια παραμονής στην Κύπρο

Η Κύπρος ως μέλος της ΕΕ, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, οι υπήκοοι της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να εισέλθουν στην Κύπρο με δελτίο ταυτότητας ή έγκυρο διαβατήριο και να αναζητήσουν εργασία στην Κύπρο. Για τους υπηκόους τρίτων χωρών, οι άδειες εργασίας της Κύπρου πρέπει να λαμβάνονται πριν από την είσοδό τους στην Κύπρο. Οι πολίτες πολλών χωρών εκτός ΕΕ δεν χρειάζονται βίζα για να εισέλθουν στην Κύπρο για διαμονή μικρότερη των τριών μηνών.

Χώροι γραφείων στην Κύπρο και σχετικές δαπάνες

Ο χώρος γραφείων στην Κύπρο και στη Λευκωσία, την πρωτεύουσα και το σημαντικότερο επιχειρηματικό κέντρο, είναι σχετικά φθηνός σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Τηλεπικοινωνίες

Η Κύπρος παρέχει υψηλής ποιότητας καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Ο κυπριακός κλάδος τηλεπικοινωνιών έχει πλέον επικεντρωθεί στην κατασκευή υψηλής ποιότητας οπτικών ινών για την παροχή ενός πλήρους φάσματος υπηρεσιών, για κυπριακές επιχειρήσεις και παντού.

Τεράστια δεξαμενή ταλαντούχων επαγγελματιών σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στους τομείς των επαγγελματικών υπηρεσιών

Ως επιτυχημένο διεθνές επιχειρηματικό κέντρο εδώ και πολλές δεκαετίες, η Κύπρος διαθέτει μια τεράστια δεξαμενή ταλαντούχων επαγγελματιών ειδικότερα στους τομείς της λογιστικής και της νομικής. Η Κύπρος έχει περίπου 10.000 εγγεγραμμένους επαγγελματίες λογιστές και δικηγόρους.

Ευρωζώνη

Ως κράτος μέλος της ΕΕ εντός της Ευρωζώνης, η Κύπρος προσφέρει άμεση πρόσβαση στην εσωτερική αγορά της ΕΕ άνω των 500 εκατομμυρίων ανθρώπων. Μετά την προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, οι επιχειρήσεις ήταν σε θέση να ιδρύσουν κυπριακές εταιρείες με στόχο διαμέσου αυτών να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε οποιαδήποτε χώρα εντός και εκτός της ΕΕ.

Διαμονή σε ξενοδοχείο

Για όσους επισκέπτονται την Κύπρο, η Κύπρος προσφέρει κάθε δυνατό τύπο διαμονής και για κάθε προϋπολογισμό, ξεκινώντας από ξενοδοχεία δύο και τριών αστέρων και φθάνοντας μέχρι τα πολυτελή ξενοδοχεία των πέντε αστέρων.

Υγεία

Η Κύπρος κατατάσσεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως μία από τις καλύτερες χώρες της Μεσογείου, η Κύπρος διαθέτει ένα εξαιρετικό σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχεται τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα. Η Κύπρος εισήγαγε πρόσφατα ένα σύστημα υγείας – το Γενικό Σύστημα Υγείας σε όλη την Κύπρο, το οποίο καλύπτει τόσο τη νοσοκομειακή όσο και την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και είναι διαθέσιμο σε όλους τους πολίτες και τους κατοίκους της Κύπρου. Οι πολίτες της ΕΕ που επισκέπτονται την Κύπρο μπορούν να λάβουν δωρεάν νοσήλια χρησιμοποιώντας την ευρωπαϊκή κάρτα υγείας που εκδίδεται από την αρχή στη χώρα προέλευσής τους.

Εκπαίδευση

Υπάρχουν πολλά ιδιωτικά σχολεία στην Κύπρο, τα περισσότερα από τα οποία είναι αγγλόφωνα, αλλά υπάρχουν επίσης γαλλικά, ρωσικά και ελληνικά ιδιωτικά σχολεία. Τα δίδακτρα είναι γενικά χαμηλότερα από ότι για την αντίστοιχη εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα δημόσια σχολεία είναι δωρεάν και η διδασκαλία διεξάγεται στα ελληνικά. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται από τα έξι πανεπιστήμια της Κύπρου καθώς και από πολλά άλλα κολέγια που προσφέρουν μια ποικιλία επαγγελματικών και ακαδημαϊκών μαθημάτων.

Κυπριακό έγκλημα

Η Κύπρος, με ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας στην ΕΕ, κατατάσσεται ως μία από τις πέντε ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.