Μεταβιβαστικά δικαιώματα ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο

1.  Καταβολή και υπολογισμός μεταβιβαστικών δικαιωμάτων ακίνητης ιδιοκτησίας

Τα μεταβιβαστικά τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο καταβάλλονται από τον αγοραστή για την καταχώριση του αποκτηθέντος ακινήτου.

Τα μεταβιβαστικά  τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο υπολογίζονται με βάση την αγοραία αξία του ακινήτου κατά την ημερομηνία αγοράς. Αυτό προϋποθέτει ότι η σύμβαση της πώλησης έχει κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Εάν το συμβόλαιο πώλησης δεν έχει κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τα τέλη μεταβίβασης του ακινήτου θα υπολογίζονται στην εκτιμώμενη αξία του ακινήτου κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης.

Τα πιο κάτω δικαιώματα καταβάλλονται σε μεταβιβάσεις κυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας και βασίζονται στην αγοραία αξία της ιδιοκτησίας όπως αυτή υπολογίζεται από το Κυπριακό κτηματολόγιο.

2.  Μεταβιβαστικά δικαιώματα ακίνητης ιδιοκτησίας – Συντελεστές

Αξία Κυπριακής ακίνητης  ιδιοκτησίας
ΑπόΜέχριΣυντελεστήςΣυσσωρευμένα δικαιώματα
%
085.00032.550
  85.001170.00056.800
170.000Και άνω8 

Σημειώσεις:

  • Δεν καταβάλλονται μεταβιβαστικά τέλη εάν η μεταβίβαση σχετίζεται με συναλλαγή που υπόκειται σε ΦΠΑ (π.χ. νέο ακίνητο – είτε κανονικός είτε μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ).
  • Σε περίπτωση μη καταβολής ΦΠΑ δίδεται εξαίρεση 50% στα μεταβιβαστικά τέλη.
  • Μεταβίβαση περιουσίας δια δωρεάς επιτρέπεται σε πρόσωπα μέχρι 3ου βαθμού συγγένεια. Η αξία του ακινήτου στις περιπτώσεις αυτές είναι την 1 Ιανουαρίου 2013
  • Μεταβίβαση περιουσίας σε καταπίστευμα τα μεταβιβαστικά τέλη ανέρχονται σε 50 Ευρώ.
  • Τα τέλη εγγραφής υποθήκης ανέρχονται σε 1% της αγοραίας αξίας του ακινήτου.
  • Οι μεταβιβάσεις λόγω αναδιάρθρωσης εταιρειών δεν υπόκεινται σε μεταβιβαστικά τέλη και τέλη εγγραφής υποθήκης.
  • Δεν υποβάλλονται μεταβιβαστικά τέλη για μεταβίβαση ακινήτου στον δανειστή στα πλαίσια αναδιάρθρωσης.
  • Δεν καταβάλλονται μεταβιβαστικά δικαιώματα για μεταβίβαση σε περίπτωση αναδιοργάνωσης.
  • Σε περίπτωση που ένα ακίνητο έχει καταχωρηθεί ως μοναδικό ακίνητο σε μια εταιρεία και η συναλλαγή περιλαμβάνει την αγορά αυτής της εταιρείας / ακινήτου, ο αγοραστής λαμβάνει συνολική απαλλαγή από τα τέλη μεταβίβασης.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.