Κυπριακό Φορολογικό ημερολόγιο του τμήματος φορολογίας

31 Ιανουαρίου

 • Υποβολή δήλωσης λογιζόμενης διανομής μερίσματος για το φορολογικό έτος 2021. (Φορολογικό έντυπο ΤΦ623)

28 Φεβρουαρίου

 • Για ναυλωτές και ιδιοκτήτες πλοίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, με ξένη σημαία, δήλωση φόρου χωρητικότητας και καταβολή φόρου χωρητικότητας για το έτος 2023

31 Μαρτίου

 • Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος εταιρειών για το 2022  (Φορολογικό έντυπο ΤΦ4)
 • Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος για το 2022 για άτομα που ετοιμάζουν  ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (κύκλος εργασιών ξεπερνά €70.000). (Φορολογικό έντυπο ΤΦ1)
 • Για ιδιοκτήτες πλοίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, με κυπριακή σημαία, δήλωση φόρου χωρητικότητας κατά την είσοδο στο σύστημα και καταβολή φόρου χωρητικότητας 2023

30 Απριλίου

 • Πληρωμή προσωρινού φόρου ασφαλιστικών εταιρειών ζωής για τη  πρώτη τετραμηνία του 2024. (Φορολογικό έντυπο ΤΦ199)

31 Μάϊου

 • Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εργοδότη. Ηλεκτρονική υποβολή από τους εργοδότες της συνολικής μισθοδοσίας 2023. Eίναι υποχρεωτική η υποβολή όταν η επιχείρηση έχει εργαζόμενους και στην συνέχια δεν έχει (Φορολογικό έντυπο ΤΦ7)

30 Ιουνίου

 • Πληρωμή έκτακτης εισφοράς και ΓΕΣΥ για την άμυνα σε ενοίκια εισπρακτέα για το πρώτο εξάμηνο του 2024 εάν δεν παρακρατείται στην πηγή από μισθωτή και μερίσματα ή τόκους από πηγές εκτός Κύπρου. (Μέσω φορολογικής πύλης στους κωδικούς πληρωμής 604, 612, 613). Πληρωμή EAE (και εισφορές ΓεΣΥ εάν η πληρωμή γίνει σε φυσικό πρόσωπο κάτοικο Κύπρου) που παρακρατήθηκε επί ενοικίου* που καταβλήθηκε για τους πρώτους 6 μήνες του 2024. *Όταν ο μισθωτής είναι κυπριακή εταιρεία, εταιρική σχέση, κυβέρνηση ή τοπική αρχή, υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης ΕΑΕ επί του ποσού του καταβληθέντος ενοικίου (Φορολογικά έντυπα ΤΦ614 (κωδικός πληρωμής 614))

31 Ιουλίου

 • Υποβολή δήλωσης προσωρινού φόρου εισοδήματος και πληρωμή  πρώτης δόσης για το 2024. (Πρόστιμο 10% για τη διαφορά μεταξύ οφειλόμενου φόρου ανά τελική εκτίμηση και οφειλόμενου φόρου ανά προσωρινή εκτίμηση εάν η διαφορά είναι μικρότερη από 75%) (Μέσω φορολογικής πύλης στους κωδικούς πληρωμής 200 και 213 για ελεύθερους επαγγελματίες)
 • Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικού προσώπου για το έτος 2023 και πληρωμή του φόρου εισοδήματος με την μέθοδο της αυτοφορολογίας από υπαλλήλους και συνταξιούχους, των οποίων τα εισοδήματα δεν περιλαμβάνουν εισόδημα από εμπόριο / επιχείρηση, μισθώματα, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα ή έσοδα που σχετίζονται με συναλλαγές φήμη και πελατεία. (Φορολογικό έντυπο ΤΦ1)

1 Αυγούστου

 • Πληρωμή του τελικού εταιρικού φόρου για εταιρείες με την μέθοδο της αυτοφορολογίας για το έτος 2023. (Μέσω φορολογικής πύλης με κωδικό πληρωμής 300)
 • Πληρωμή του τελικού φόρου εισοδήματος για άτομα που ετοιμάζουν ελεγμένους λογαριασμούς, με την μέθοδο της αυτοφορολογίας για το έτος 2023. (Μέσω φορολογικής πύλης με κωδικό πληρωμής 300)

31 Αυγούστου

 • Πληρωμή προσωρινού φόρου ασφαλιστικών εταιρειών ζωής για τη δεύτερη τετραμηνία του 2024. (Φορολογικό έντυπο ΤΦ199)

31 Δεκεμβρίου

 • Πληρωμή της δεύτερης προσωρινής δόσης φορολογίας (με την προϋπόθεση μη αναθεώρησης προσωρινής φορολογίας δηλαδή σύμφωνα με την αρχική προσωρινή φορολογία). Ο φόρος καταβάλεται εντός ενός μηνός από την προθεσμία πληρωμής (δηλαδή έως τις 31 Ιανουαρίου 2025) χωρίς τόκους ή πρόστιμα.
 • Υποβολή αναθεωρημένης προσωρινής φορολογίας για το 2024 εάν κριθεί απαραίτητο και προθεσμία καταβολής της δεύτερης προσωρινής δόσης φόρου για το 2024. Στην περίπτωση ανοδικής αναθεώρησης του προσωρινού φορολογητέου εισοδήματος που δηλώθηκε αρχικά, επιβάλεται τόκος (τρέχον επιτόκιο) στο πρόσθετο ποσό της πρώτης προσωρινής δόσης. Η ανοδική αναθεώρηση γίνεται ηλετρονικά μέσω της φορολογικής πύλης στους κωδικούς πληρωμής 604, 612 613 καταχωρόντας στο πεδίο «Τελικό Φορολογητέο Εισόδημα», το Αναθεωρημένο Φορολογητέο Εισόδημα ολόκληρου του έτους και κατχωρόντας στο πεδίο «Φόρος Πληρωτέος» ΜΟΝΟ το ποσό της αύξησης. Σε περίπτωση μείωσης αναθεώρησης του προσωρινού φορολογητέου εισοδήματος που δηλώθηκε αρχικά η καταχώρηση γίνεται στο πεδίο «Τελικό Φορολογητέο Εισόδημα», το Αναθεωρημένο Φορολογητέο Εισόδημα ολόκληρου του έτους και στο πεδίο «Φόρος Πληρωτέος» ΜΟΝΟ το ποσό της μείωσης με αρνητικό πρόσημο.
 • Για μισθωτούς και συνταξιούχους των οποίων οι αποδοχές είναι μεγαλύτερες από τα άλλα εισοδήματά τους και δεν έχουν πληρώσει το φόρο που αφορά τουλάχιστον το 75% του συνολικού εισοδήματος μέσω παρακράτησης από τον εργοδότη (σύμφωνα με το σύστημα PAYE), επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 10%.
 • Πληρωμή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα και ΓεΣΥ σε ενοίκια εισπρακτέα για το δεύτερο εξάμηνο του 2024 εάν δεν παρακρατείται στην πηγή από μισθωτή και μερίσματα ή τόκους από πηγές εκτός Κύπρου. (Φορολογικό έντυπο TD614) (κωδικός πληρωμής 614)
 • Πληρωμή προσωρινού φόρου ασφαλιστικών εταιρειών ζωής για τη τρίτη τετραμηνία του 2024. (Φορολογικό έντυπο ΤΦ199)

Τέλος κάθε μήνα

 • Πληρωμή φόρου, έκτακτης εισφοράς, κοινωνικές ασφαλίσεις και ΓΕΣΥ που αποκόπτεται από τους μισθούς των υπαλλήλων του προηγούμενου μήνα. (Φορολογικό έντυπο ΤΦ61)
 • Πληρωμή Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς και ΓΕΣΥ που παρακρατήθηκε από ενοίκια πληρωτέα, από εταιρεία, συνεταιρισμό, το κράτος ή αρχή τοπικής διοίκησης, του προηγούμενου μήνα. (Φορολογικό έντυπο ΤΦ11)
 • Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς και ΓΕΣΥ (όπου εφαρμόζεται) για μερίσματα και τόκους προηγούμενου μήνα που πληρώθηκαν σε μη κάτοικους Κύπρου (Φορολογικά έντυπα ΤΦ603, ΤΦ602)

Εντός 30 ημερών

 • Πληρωμή των αποκοπών και εισφορών για το Γενικό Σχέδιο Υγείας
 • Πληρωμή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών

Εντός 60 ημερών

 • Λήψη αριθμού φορολογικού μητρώου από την ημερομηνία εγγραφής Εταιρείας
 • Ειδοποίηση αλλαγών Εταιρείας προς στο Φορολογικό Τμήμα της Κύπρου (δηλ. Εγγεγραμμένο γραφείο, δραστηριότητες, ελεγκτές κ.λπ.)

Στο τέλος της περιόδου

 • Απογραφή αποθεμάτων

Τέλος του επόμενου μήνα μετά τον μήνα κοινοποίησης

 • Υποβολή πληροφοριών που ζητούνται γραπτώς από το Φορολογικό Τμήμα της Κύπρου. (Γενικός κανόνας)

Καθυστερημένη πληρωμή φόρων

 • Η καθυστερημένη πληρωμή φόρων υπόκειται σε τόκους με το τρέχον επιτόκιο συν πρόστιμο 5% επί του οφειλόμενου φόρου. Επιπρόσθετο πρόστιμο 5% μπορεί να επιβληθεί από το τμήμα φορολογίας, εάν ο φόρος παραμείνει απλήρωτος δύο μήνες μετά την ημερομηνία λήξης.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.