Κυπριακό Φορολογικό ημερολόγιο του τμήματος φορολογίας

31 Ιανουαρίου

 • Υποβολή δήλωσης λογιζόμενης διανομής μερίσματος (ΤΦ 623) για το φορολογικό έτος 2020.

28 Φεβρουαρίου

 • Για ναυλωτές και ιδιοκτήτες πλοίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, με ξένη σημαία, δήλωση φόρου χωρητικότητας και καταβολή φόρου χωρητικότητας για το έτος 2022

31 Μαρτίου

 • Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος εταιρειών για το 2021  (ΤΦ 4)
 • Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος για το 2021 για άτομα που ετοιμάζουν  ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (κύκλος εργασιών ξεπερνά €70.000).
 • Για ιδιοκτήτες πλοίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, με κυπριακή σημαία, δήλωση φόρου χωρητικότητας κατά την είσοδο στο σύστημα και καταβολή φόρου χωρητικότητας 2022

30 Απριλίου

 • Πληρωμή προσωρινού φόρου ασφαλιστικών εταιρειών ζωής για τη  πρώτη τετραμηνία του 2023.

31 Μάϊου

 • Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εργοδότη. Ηλεκτρονική υποβολή από τους εργοδότες της συνολικής μισθοδοσίας 2022 (Έντυπο ΤΦ 7)

30 Ιουνίου

 • Πληρωμή έκτακτης εισφοράς και ΓΕΣΥ για την άμυνα σε ενοίκια εισπρακτέα για το πρώτο εξάμηνο του 2023 εάν δεν παρακρατείται στην πηγή από μισθωτή και μερίσματα ή τόκους από πηγές εκτός Κύπρου.
 • Καταβολή ετήσιου τέλους στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου ύψους 350 Ευρώ

31 Ιουλίου

 • Υποβολή δήλωσης προσωρινού φόρου εισοδήματος και πληρωμή  πρώτης δόσης για το 2023. (Πρόστιμο 10% για τη διαφορά μεταξύ οφειλόμενου φόρου ανά τελική εκτίμηση και οφειλόμενου φόρου ανά προσωρινή εκτίμηση εάν η διαφορά είναι μικρότερη από 75%)
 • Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικού προσώπου για το έτος 2022 και πληρωμή του φόρου εισοδήματος με την μέθοδο της αυτοφορολογίας από υπαλλήλους και συνταξιούχους, των οποίων τα εισοδήματα δεν περιλαμβάνουν εισόδημα από εμπόριο / επιχείρηση, μισθώματα, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα ή έσοδα που σχετίζονται με συναλλαγές φήμη και πελατεία.

1 Αυγούστου

 • Πληρωμή του τελικού εταιρικού φόρου για εταιρείες με την μέθοδο της αυτοφορολογίας για το έτος 2022.·
 • Πληρωμή του τελικού φόρου εισοδήματος για άτομα που ετοιμάζουν ελεγμένους λογαριασμούς, με την μέθοδο της αυτοφορολογίας για το έτος 2022.

31 Αυγούστου

 • Πληρωμή προσωρινού φόρου ασφαλιστικών εταιρειών ζωής για τη δεύτερη τετραμηνία του 2023.

31 Δεκεμβρίου

 • Πληρωμή της δεύτερης προσωρινής δόσης φορολογίας (με την προϋπόθεση μη αναθεώρησης προσωρινής φορολογίας δηλαδή σύμφωνα με την αρχική προσωρινή φορολογία). Ο φόρος καταβάλεται εντός ενός μηνός από την προθεσμία πληρωμής (δηλαδή έως τις 31 Ιανουαρίου 2024) χωρίς τόκους ή πρόστιμα.
 • Υποβολή αναθεωρημένης προσωρινής φορολογίας για το 2023 εάν κριθεί απαραίτητο και προθεσμία καταβολής της δεύτερης προσωρινής δόσης φόρου για το 2023. Στην περίπτωση ανοδικής αναθεώρησης του προσωρινού φορολογητέου εισοδήματος που δηλώθηκε αρχικά, επιβάλεται τόκος (τρέχον επιτόκιο) στο πρόσθετο ποσό της πρώτης προσωρινής δόσης. Η ανοδική αναθεώρηση γίνεται ηλετρονικά καταχωρόντας στο πεδίο «Τελικό Φορολογητέο Εισόδημα», το Αναθεωρημένο Φορολογητέο Εισόδημα ολόκληρου του έτους και κατχωρόντας στο πεδίο «Φόρος Πληρωτέος» ΜΟΝΟ το ποσό της αύξησης. Σε περίπτωση μείωσης αναθεώρησης του προσωρινού φορολογητέου εισοδήματος που δηλώθηκε αρχικά η καταχώρηση γίνεται στο πεδίο «Τελικό Φορολογητέο Εισόδημα», το Αναθεωρημένο Φορολογητέο Εισόδημα ολόκληρου του έτους και στο πεδίο «Φόρος Πληρωτέος» ΜΟΝΟ το ποσό της μείωσης με αρνητικό πρόσημο.
 • Για μισθωτούς και συνταξιούχους των οποίων οι αποδοχές είναι μεγαλύτερες από τα άλλα εισοδήματά τους και δεν έχουν πληρώσει το φόρο που αφορά τουλάχιστον το 75% του συνολικού εισοδήματος μέσω παρακράτησης από τον εργοδότη (σύμφωνα με το σύστημα PAYE), επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 10%.
 • Πληρωμή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα και ΓΕΣΥ σε ενοίκια εισπρακτέα για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 εάν δεν παρακρατείται στην πηγή από μισθωτή και μερίσματα ή τόκους από πηγές εκτός Κύπρου
 • Πληρωμή προσωρινού φόρου ασφαλιστικών εταιρειών ζωής για τη τρίτη τετραμηνία του 2023.

Τέλος κάθε μήνα

 • Πληρωμή φόρου, έκτακτης εισφοράς, κοινωνικές ασφαλίσεις και ΓΕΣΥ που αποκόπτεται από τους μισθούς των υπαλλήλων του προηγούμενου μήνα.
 • Πληρωμή Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς και ΓΕΣΥ που παρακρατήθηκε από ενοίκια πληρωτέα, από εταιρεία, συνεταιρισμό, το κράτος ή αρχή τοπικής διοίκησης, του προηγούμενου μήνα.
 • Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς και ΓΕΣΥ (όπου εφαρμόζεται) για μερίσματα και τόκους προηγούμενου μήνα που πληρώθηκαν σε μη κάτοικους Κύπρου

Εντός 30 ημερών

 • Πληρωμή των αποκοπών και εισφορών για το Γενικό Σχέδιο Υγείας
 • Πληρωμή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών

Εντός 60 ημερών

 • Λήψη αριθμού φορολογικού μητρώου από την ημερομηνία εγγραφής Εταιρείας
 • Ειδοποίηση αλλαγών Εταιρείας προς στο Φορολογικό Τμήμα της Κύπρου (δηλ. Εγγεγραμμένο γραφείο, δραστηριότητες, ελεγκτές κ.λπ.)

Στο τέλος της περιόδου

 • Απογραφή αποθεμάτων

Τέλος του επόμενου μήνα μετά τον μήνα κοινοποίησης

 • Υποβολή πληροφοριών που ζητούνται γραπτώς από το Φορολογικό Τμήμα της Κύπρου. (Γενικός κανόνας)

Καθυστερημένη πληρωμή φόρων

 • Η καθυστερημένη πληρωμή φόρων υπόκειται σε τόκους με το τρέχον επιτόκιο συν πρόστιμο 5% επί του οφειλόμενου φόρου. Επιπρόσθετο πρόστιμο 5% μπορεί να επιβληθεί από το τμήμα φορολογίας, εάν ο φόρος παραμείνει απλήρωτος δύο μήνες μετά την ημερομηνία λήξης.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.