Φορολογία ναυτιλιακών εταιρειών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην Κύπρο

Το Κυπριακό φορολογικό σύστημα για την εμπορική ναυτιλία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Μαρτίου 2010, και έχει ανανεωθεί για ακόμα 10 έτη από την 1 Ιανουαρίου 2020 και προνοεί ότι τα κέρδη από την εκμετάλλευση επιλέξιμων πλοίων, από την εκμετάλλευση  επιλέξιμων ναυλωμένων πλοίων, από την παροχή επιλέξιμων υπηρεσιών διαχείρισης πληρώματος ή τεχνικής διαχείρισης, τα μερίσματα που καταβάλλονται άμεσα ή έμμεσα και προέρχονται από τέτοια κέρδη και οι τόκοι από κεφάλαιο κίνησης ή κεφάλαιο που χρησιμοποιείται για σκοπούς διαχείρισης των πλοίων υπόκεινται στο φόρο χωρητικότητας.

1.  Φόρος Χωρητικότητας στην Κύπρο

Ο φορολογία χωρητικότητας στην Κύπρο υπολογίζεται με βάση την καθαρή χωρητικότητα του πλοίου  και στη βάση ενός εύρους κατηγοριών και συντελεστών που καθορίζονται στην νομοθεσία.

Συγκεκριμένα ο φόρος χωρητικότητας στην Κύπρο υπολογίζεται με βάση τους πιο κάτω φορολογικούς συντελεστές:

2.  Πίνακας φορολογικών συντελεστών χωρητικότητας στην Κύπρο

Καθαρή χωρητικότητα

0-1.0001.001-10.00010.001-25.00025.001-40.000> 40.000
€ 36,50 φόρος€ 31.03 φόρος€ 20.08 φόρος€ 12.78 φόρος€ 7.30 φόρος
ανά 100 Μονάδες χωρητικότηταςανά 100 Μονάδες χωρητικότηταςανά 100 Μονάδες χωρητικότηταςανά 100 Μονάδες  χωρητικότηταςανά 100 Μονάδες χωρητικότητας

Σημείωση: Οι φορολογικοί συντελεστές που εφαρμόζονται σε όσους είναι διαχειριστές πλοίων είναι το 25% των πιο πάνω συντελεστών.

3.  Πλοιοκτήτες κυπριακών πλοίων

Πλοιοκτήτες Κυπριακών πλοίων υπόκεινται αυτόματα στο Κυπριακό σύστημα φόρου χωρητικότητας. Οι πλοιοκτήτες κοινοτικών ή αλλοδαπών πλοίων μπορούν να επιλέξουν να φορολογηθούν με το σύστημα φόρου χωρητικότητας της Κύπρου (υπό προϋποθέσεις για τους πλοιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων).

Κάθε πλοιοκτήτης που επιλέγει το σύστημα φόρου χωρητικότητας της Κύπρου πρέπει να παραμένει στο σύστημα τουλάχιστον 10 έτη.

4.  Ναυλωτές πλοίων

Ναυλωτής που ναυλώνει πλοίο δυνάμει γυμνής ναύλωσης, ναύλωσης κατά παραχώρηση, χρονοναύλωσης ή ναύλωσης για ορισμένο ταξίδι είναι επιλέξιμος για το σύστημα φόρου χωρητικότητας της Κύπρου κάτω από προϋποθέσεις.

5.  Διαχειριστές πλοίων

Διαχειριστής πλοίου που προσφέρει επιλέξιμες υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος και / ή υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης θεωρείται επιλέξιμος για το σύστημα φόρου χωρητικότητας της Κύπρου κάτω υπό κάποιες προϋποθέσεις.

6.  Φοροαπαλλαγή για μέλη πληρώματος (ναυτικούς) Κοινοτικών πλοίων

Το σύστημα φόρου χωρητικότητας της Κύπρου εξαιρεί από τη κυπριακή φορολογία εισοδήματα επιλέξιμων μελών πληρώματος τόσο των κυπριακών, όσο και κοινοτικών πλοίων.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.