Φορολογία ναυτιλιακών εταιρειών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην Κύπρο

Το Κυπριακό φορολογικό σύστημα για την εμπορική ναυτιλία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Μαρτίου 2010, και έχει ανανεωθεί για ακόμα 10 έτη από την 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2029 και προνοεί ότι τα κέρδη από την εκμετάλλευση επιλέξιμων πλοίων, από την εκμετάλλευση  επιλέξιμων ναυλωμένων πλοίων, από την παροχή επιλέξιμων υπηρεσιών διαχείρισης πληρώματος ή τεχνικής διαχείρισης, τα μερίσματα που καταβάλλονται άμεσα ή έμμεσα και προέρχονται από τέτοια κέρδη και οι τόκοι από κεφάλαιο κίνησης ή κεφάλαιο που χρησιμοποιείται για σκοπούς διαχείρισης των πλοίων και τα κέρδη από τη διάθεση επιλέξιμων πλοίων και τα κέρδη από τη διάθεση των πλοιοκτήτριων εταιρειών και τη διανομή τους υπόκεινται στο φόρο χωρητικότητας.

1.  Πλοιοκτήτες κυπριακών πλοίων

Πλοιοκτήτες Κυπριακών πλοίων υπόκεινται αυτόματα στο Κυπριακό σύστημα φόρου χωρητικότητας. Οι πλοιοκτήτες κοινοτικών ή αλλοδαπών πλοίων μπορούν να επιλέξουν να φορολογηθούν με το σύστημα φόρου χωρητικότητας της Κύπρου (υπό προϋποθέσεις για τους πλοιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων).

Κάθε πλοιοκτήτης που επιλέγει το σύστημα φόρου χωρητικότητας της Κύπρου πρέπει να παραμένει στο σύστημα τουλάχιστον 10 έτη.

2.  Ναυλωτές πλοίων

Ναυλωτής που ναυλώνει πλοίο δυνάμει γυμνής ναύλωσης, ναύλωσης κατά παραχώρηση, χρονοναύλωσης ή ναύλωσης για ορισμένο ταξίδι και φέρουν την κυπριακή σημαία υπό παράλληλη εγγραφή είναι επιλέξιμος για το σύστημα φόρου χωρητικότητας της Κύπρου κάτω από προϋποθέσεις.

3.  Διαχειριστές πλοίων

Διαχειριστής πλοίου που προσφέρει επιλέξιμες υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος και / ή υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης θεωρείται επιλέξιμος για το σύστημα φόρου χωρητικότητας της Κύπρου κάτω υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Διατηρούν πλήρες γραφείο στην Κύπρο με επαρκές προσωπικό σε αριθμό και προσόντα
  • Τουλάχιστον το 51% του συνόλου του χερσαίου προσωπικού πρέπει να είναι πολίτες της κοινότητας
  • Τουλάχιστον τα 2/3 της συνολικής υπό διαχείριση χωρητικότητας πρέπει να ελέγχονται εντός της κοινότητας (οποιαδήποτε υπέρβαση του 1/3 φορολογείται βάσει εταιρικού φόρου)

Η εφαρμογή του συστήματος φόρου χωρητικότητας είναι υποχρεωτική για ιδιοκτήτες πλοίων κυπριακής σημαίας και προαιρετική για ιδιοκτήτες πλοίων εκτός Κύπρου, ναυλωτές και διαχειριστές πλοίων. Όσοι επιλέγουν να εισέλθουν στο καθεστώς Φόρου Χωρητικότητας πρέπει να παραμείνουν στο σύστημα για τουλάχιστον 10 χρόνια, εκτός εάν είχαν βάσιμο λόγο να αποχωρήσουν, όπως η διάθεση των σκαφών τους και η διακοπή των δραστηριοτήτων τους.

4.  Φοροαπαλλαγή για μέλη πληρώματος (ναυτικούς) Κοινοτικών πλοίων

Το σύστημα φόρου χωρητικότητας της Κύπρου εξαιρεί από τη κυπριακή φορολογία εισοδήματα επιλέξιμων μελών πληρώματος τόσο των κυπριακών, όσο και κοινοτικών πλοίων.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.