Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ευνοϊκά μέρη για διεθνείς επιχειρήσεις. Το κυπριακό χαμηλό φορολογικό καθεστώς, η ικανότητά του να προσφέρει εξελιγμένες δομές σχεδιασμού, η ικανότητά του να δημιουργεί και να διαχειρίζεται σχέδια συλλογικών επενδύσεων, τη θέσπιση του Κυπριακού Νόμου περί Καταπιστευμάτων που προβλέπει τη δημιουργία και τη διαχείριση των κυπριακών διεθνών καταπιστευμάτων ήταν οι βασικοί παράγοντες για την επιτυχία της.

Κυπριακό καταπίστευμα

Κυπριακό καταπίστευμα μπορεί να οριστεί ως μια συμφωνία που έχει την υποχρέωση βάσει της οποίας ένα πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται περιουσία (δηλ. Ο διαχειριστής) δεσμεύεται να ασχοληθεί με το ευεργετικό συμφέρον της περιουσίας με συγκεκριμένο τρόπο υπέρ συγκεκριμένου προσώπου ή προσώπων ή κατηγορία προσώπων (δηλαδή, οι δικαιούχοι). Ο δημιουργός του καταπιστεύματος είναι ο Ιδρυτής. Καταπίστευμα είναι μια συμφωνία και επομένως δεν αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα.

Ένας αλλοδαπός (Ελληνας) που επιθυμεί να ιδρύσει κυπριακό καταπίστευμα έχει τις ακόλουθες επιλογές:

– Δημιουργία κυπριακού καταπιστεύματος, είτε με έγγραφο καταπιστεύματος είτε με διαθήκη.

– Να ιδρύσει κυπριακή εταιρεία ως κάτοχος ή διαχειριστής κινητών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων κινητών αξιών και μετοχών που θα τεθούν σε κυπριακή καταπίστευση στην κυπριακή εταιρεία ή σε ξένη εταιρεία και θα διαχειρίζεται η Κυπριακή Εταιρεία και αντίστροφα;

– Να ιδρύσει κυπριακή θυγατρική εταιρεία ή ένα υποκατάστημα μιας εταιρείας στο εξωτερικό για να κατέχει ή να διαχειρίζεται κινητή περιουσία που έχουν εμπιστευθεί στην κυπριακή θυγατρική ή υποκατάστημα της ξένης εταιρείας;

– Δημιουργία κυπριακού διεθνούς καταπιστεύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κυπριακού Διεθνούς Νόμου περί Καταπιστευμάτων.

Ο σκοπός για τη δημιουργία ενός κυπριακού διεθνούς καταπιστεύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κυπριακού Διεθνούς Νόμου περί Καταπιστευμάτων. 

Τα καταπιστεύματα χρησιμοποιούνται συνήθως από πλούσια άτομα με σκοπό την προστασία της περιουσίας τους από φόρους κληρονομιάς ή υπεραξίες στη χώρα καταγωγής τους. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από ομογενείς που εγκαθίστανται σε καταπίστευμα πριν από τον επαναπατρισμό περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν ενώ εργάζονταν στο εξωτερικό, για την προστασία αυτών των περιουσιακών στοιχείων από το φορολογικό καθεστώς της χώρας καταγωγής τους.

Ο Κυπριακός Νόμος περί Καταπιστευμάτων 

Ο Κυπριακός Νόμος περί Καταπιστευμάτων βασίζεται στον Αγγλικό Νόμο περί Καταπιστευμάτων του 1925. Τον Ιούλιο του 1992, η Κύπρος θέσπισε το Διεθνές Δίκαιο περί Καταπιστευμάτων – Ο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμος του 1992 (Ν. 69(I)/1992), τον οποίο προβλέπει τη δημιουργία και τη διαχείριση των κυπριακών διεθνών καταπιστευμάτων. Ο Κυπριακός νόμος περί Εμπιστευμάτων τροποποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2012. Η Κύπρος είναι επίσης συμβαλλόμενο μέρος στη “Σύμβαση της Χάγης για Καταπιστεύματα”, η οποία επιδιώκει να βελτιώσει την κατάσταση παρέχοντας μια κοινή και εναρμονισμένη επιλογή δικαίου κανόνες για εθελοντικά γραπτά καταπιστεύματα.

Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα

Το κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα είναι ένα πλήρες σύνολο οδηγιών για τη λειτουργία ενός  κυπριακού καταπιστεύματος. Ένα άτομο μπορεί να είναι πολύ ευέλικτο στο σχεδιασμό του κυπριακού καταπιστεύματος του.

Το έγγραφο κυπριακού καταπιστεύματος να καθορίζει τα εξής:

– Εξουσίες,

– Ευθύνες

– Γεωγραφικό πλάτος

– Η κατεύθυνση της πληρωμής του εισοδήματος του κυπριακού καταπιστεύματος στους δικαιούχους και απαριθμεί οδηγίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της τελικής διανομής και τον τερματισμό του κυπριακού καταπιστεύματος.

Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στον σχεδιασμό του κυπριακού καταπιστεύματος έτσι ώστε να επιτυγχάνει τους στόχους του ατόμου που δημιουργεί το κυπριακό καταπίστευμα.

Οποιοσδήποτε τύπος ακινήτου, όπως μετρητά, προσωπική περιουσία ή ακίνητη περιουσία, μπορεί να τοποθετηθεί σε κυπριακό καταπίστευμα. Η απόφαση για το ποια περιουσιακά στοιχεία εμπιστεύεστε θα εξαρτηθεί από το γενικό σχέδιο και τους στόχους σας. Η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων σε καταπίστευμα είναι μια τυπική διαδικασία και τα περιουσιακά στοιχεία του τίτλου πρέπει να αλλάξουν από ατομική ιδιοκτησία σε ιδιοκτησία καταπιστεύματος.

Ένα Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα ορίζει έναν ιδριτή, έναν διαχειριστή και έναν δικαιούχο.

– Ο ιδρυτής που ιδρύει το κυπριακό καταπίστευμα.

– Ο διαχειριστής, ο οποίος δεν επωφελείται από το κυπριακό καταπίστευμα , θα κατέχει περιουσία της οποίας είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες προς όφελος άλλων προσώπων, γνωστών ως «οι δικαιούχοι».

– Οι δικαιούχοι, αυτοί που τελικά θα επωφεληθούν από το κυπριακό καταπίστευμα.

Είναι απαραίτητο οι κάτοικοι και οι δικαιούχοι να μην είναι κάτοικοι Κύπρου το έτος που προηγείται της δημιουργίας του καταπιστεύματος και ότι τουλάχιστον ένας από τους διαχειριστές είναι κάτοικος Κύπρου. Ο όρος «κάτοικος Κύπρου» θα καθοριστεί σύμφωνα με τους Κυπριακούς Φορολογικούς Νόμους. Επομένως, οι ιδρυτές ή οι δικαιούχοι μπορούν να διαμείνουν στην Κύπρο.

Ένα καταπίστευμα μπορεί ακόμη να χαρακτηριστεί ως διεθνές καταπίστευμα για τους σκοπούς του κυπριακού δικαίου, ακόμη και αν ο ιδρυτής, ο διαχειριστής ή οι δικαιούχοι είναι διεθνείς επιχειρηματικές εταιρείες ή διεθνείς συνεταιρισμοί..

Ένα διακριτικό στοιχείο ενός κυπριακού καταπιστεύματος είναι ότι σε ένα διεθνές καταπίστευμα, ο ιδρυτής, ο διαχειριστής ή οποιοσδήποτε ή περισσότεροι από τους δικαιούχους μπορεί να είναι Κυπριακή Εταιρεία. Αυτή η διευκόλυνση μπορεί να προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες στους επενδυτές. Εάν, για παράδειγμα, ο ιδρυτής θέλει να διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο της διαχείρισης του καταπιστεύματος, μπορεί να σχηματίσει Κυπριακή Εταιρεία με τον ίδιο μετοχο και μοναδικό διευθυντή. Η κυπριακή εταιρεία μπορεί στη συνέχεια να ενεργήσει ως ο μοναδικός διαχειριστής του καταπιστεύματος.

Τύποι καταπιστευμάτων στην Κύπρο

Μερικοί από τους κύριους τύπους καταπιστευμάτων στην Κύπρο είναι:

– Διακριτικό καταπίστευμα

Όπου οι διαχειριστές μπορούν, κατά την κρίση τους, να καθορίσουν ποιο μερίδιο ή συμφέρον της ιδιοκτησίας καταπιστεύματος πρέπει να έχει το κάθε μέλος μιας κατηγορίας δικαιούχων.

– Σταθερά καταπιστεύματα

Όταν το μερίδιο ή το συμφέρον των δικαιούχων στην περιουσία του καταπιστεύματος καθορίζεται από τον ιδρυτή·

– Φιλανθρωπικά καταπιστεύματα

Συνήθως, δημιουργείται καταπίστευμα για την ανακούφιση της φτώχειας, την πρόοδο της εκπαίδευσης ή της θρησκείας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που είναι ωφέλιμος για την κοινότητα. Συγκεκριμένα, δημιουργούνται για ορισμένους δημόσιους σκοπούς. Επιβάλλονται μετά από εντολή του Γενικού Εισαγγελέα που ενεργεί για λογαριασμό του κράτους.

Κυπριακό καταπίστευμα φορολόγηση

Ο Κυπριακός Φορολογικός Νόμος απαλλάσσει τέτοιου είδους καταπιστεύματα από φόρο εισοδήματος, φόρο υπεραξίας και φόρο ακίνητης περιουσίας, καθιστώντας το κυπριακό καταπίστευμα ένα πολύ ελκυστικό φορολογικό εργαλείο για επενδυτές μη κατοίκους. Πιο συγκεκριμένα:

– Όλα τα έσοδα ενός κυπριακού διεθνούς καταπιστεύματος δεν υπόκεινται στη φορολογία της Κύπρου. Τα μερίσματα, οι τόκοι ή άλλα έσοδα που εισπράττονται από καταπίστευμα από μια διεθνή επιχειρηματική οντότητα στην Κύπρο επίσης δεν φορολογούνται ούτε υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου  και

– Δεν υπάρχει φόρος κεφαλαιουχικών κερδών για τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων ενός κυπριακού διεθνούς καταπιστεύματος.

– Οι ξένοι που δημιούργησαν κυπριακό διεθνές καταπίστευμα και οι οποίοι συνταξιοδοτούνται στην Κύπρο απαλλάσσονται από τον κυπριακό φόρο εάν όλα τα ακίνητα είναι διακανονισμένα μαζί με το εισόδημα που αποκτάται είναι στο εξωτερικό.

Ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο

Δεν υπάρχει απαγόρευση στους δικαιούχους φορολογικούς κατοίκους Κύπρου να κατέχουν ακίνητα στην Κύπρο

Αλλοδαποί Νόμοι και άλλες σχετικές τροποποιήσεις,  (Ο τροποποιητικός Νόμος του 2012)

– Τα θέματα που προκύπτουν σχετικά με την εγκυρότητα ή τη διαχείριση ενός κυπριακού διεθνούς καταπιστεύματος καθορίζονται από τους νόμους της Κύπρου, χωρίς την ανάγκη αναφοράς σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία.

– Η εγκυρότητα του κυπριακού διεθνούς καταπιστεύματος ή οποιαδήποτε μεταβίβαση ή διάθεση περιουσίας σε αυτό, δεν θα επηρεαστεί με κανέναν τρόπο από το νόμο που αφορά την κληρονομιά ή τη διαδοχή που ισχύει στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα

– Το κυπριακό δίκαιο διέπει αποκλειστικά τις εμπιστευτικές εξουσίες και τα καθήκοντα των καταπιστευματοδόχων, καθώς και τις εξουσίες και τα καθήκοντα κάθε προστάτη των καταπιστευμάτων.

– Οι διαθέσεις σε κυπριακό καταπίστευμα δεν μπορούν να αμφισβητηθούν με την αιτιολογία ότι είναι ασυμβίβαστες με τους νόμους άλλης δικαιοδοσίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν υπάρχει πρόκληση με την αιτιολογία ότι οι άλλες δικαιοδοσίες δεν αναγνωρίζουν την έννοια των καταπιστευμάτων

– Το διεθνές καταπίστευμα, εάν περιέχει ρήτρα υπέρ του κυπριακού δικαίου, προστατεύεται πλήρως από αβάσιμες ξένες δικαστικές αξιώσεις ως θέμα δημόσιας τάξης.

– Οι διατάξεις δίνουν εξουσία στους διαχειριστές να υποβάλλουν αίτηση στο κυπριακό δικαστήριο για οδηγίες και αλλαγές.

Οι εξουσίες και τα συμφέροντα του Ιδρυτή καθώς και άλλες σχετικές τροποποιήσεις (Ο Νόμος περί κυπριακών εμπιστευμάτων τροποποιητικός του 2012)

Ο κυπριακός νόμος επιτρέπει στον ιδρυτή τις ακόλουθες επιλογές:

– Να κρατήσει τις εξουσίες του καταπιστεύματος

– Να διατηρεί ευεργετικό ενδιαφέρον-όφελος για το καταπίστευμα που ανήκει στο ακίνητο

– Να λειτουργεί ως προστάτης ή εκτελεστής του καταπιστεύματος

– Ανάκληση ή τροποποίηση των όρων του καταπιστεύματος

– Να εφαρμόζει οποιοδήποτε εισόδημα ή κεφάλαιο της ιδιοκτησίας καταπιστεύματος

– Να λειτουργεί ως διευθυντής ή αξιωματικός οποιασδήποτε εταιρείας που ανήκει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στο καταπίστευμα

– Να δίνει δεσμευτικές οδηγίες στον διαχειριστή σε σχέση με την περιουσία που ανήκει στο καταπίστευμα

– Να διορίζει ή απομακρύνει οποιοδήποτε διαχειριστή, εκτελεστή, προστάτη ή δικαιούχου

Επιπλέον, ο ιδρυτής μπορεί να επιβάλει γενική προϋπόθεση ότι οι εξουσίες των διαχειριστών ασκούνται μόνο με τη συγκατάθεση του ιδρυτή ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που καθορίζεται στους όρους του καταπιστεύματος. Ο ιδρυτής μπορεί επίσης να διατηρήσει την εξουσία να αλλάξει τον ισχύοντα νόμο του καταπιστεύματος.

Όμως εάν πρόκειται να επιφυλαχθούν εξουσίες από τον ιδιοκτήτη, υπάρχει κίνδυνος το κυπριακό καταπίστευμα να θεωρηθεί πλαστό και κατά συνέπεια άκυρο. Πιθανή και προτιμώμενη λύση θα ήταν να οριστεί προστάτης. Μια εναλλακτική και προτιμώμενη επιλογή είναι να διοριστεί προστάτης και να εκχωρηστούν αυτές οι εξουσίες στον προστάτη. Με αυτόν τον τρόπο, ο ιδιοκτήτης αποστασιοποιείται από τη διαχείριση του καταπιστεύματος και εξαλείφει τη δυνατότητα να θεωρηθεί το κυπριακό καταπίστευμα ως εικονικό. Το πιο πάνω είναι σημαντικό αφού το κυπριακό καταπίστευμα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προσβολής από πιστωτές του ιδρυτή  ή να υπόκειται σε υποχρεωτικούς νόμους κληρονομιάς και διαδοχής.

Η διάρκεια ενός κυπριακού καταπιστεύματος

Δεν υπάρχει μέγιστος περιορισμός στη διάρκεια των κυπριακών καταπιστευμάτων, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους όρους του καταπιστεύματος. Ένα κυπριακό καταπίστευμα μπορεί να εξακολουθήσει να είναι έγκυρο και εκτελεστό, και κανένας κανόνας κατά του μη τερματισμού του δεν θα ισχύει ή για οποιαδήποτε προαγωγή, διορισμό, πληρωμή ή εφαρμογή εισοδήματος ή κεφαλαίου.

Εξουσίες διαχειριστών σε επενδύσεις

Οι διατάξεις σχετικά με τις εξουσίες των διαχειριστών σε επενδύσεις είναι παρόμοιες με αυτές ενός διαχειριστή στην Αγγλία και την Ουαλία και με εκείνες που έχουν ακολουθήσει το αγγλικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Μάλτας. Ο παλιός νόμος έδινε στους διαχειριστές ελευθερία όσον αφορά τις επενδυτικές εξουσίες, απλώς απαιτούσε να ασκούνται αυτές οι εξουσίες σύμφωνα με το καταπίστευμα με επιμέλεια και σύνεση καθώς και εξουσίες όμοιες με αυτές ενός απόλυτου ιδιοκτήτη, επιτρέποντάς τους να επενδύουν σε ένα ευρύτερο φάσμα επενδύσεων για το καλύτερο συμφέρον των δικαιούχων. Ο τροποποιητικός νόμος διευκρινίζει περαιτέρω ότι οι διαχειριστές μπορούν τώρα να επενδύουν στην Κύπρο σε κινητά και ακίνητα που βρίσκονται τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων μετοχών εταιρειών που έχουν συσταθεί στην Κύπρο.

 Μεταβιβασιμότητα

Ένα κυπριακό καταπίστευμα μπορεί να μεταφερθεί στη δικαιοδοσία άλλης χώρας και ταυτόχρονα μπορεί να μεταφερθεί στην Κύπρο καταπίστευμα το οποίο έχει συσταθεί σε άλλη δικαιοδοσία.

Προστασία περιουσιακών στοιχείων κυπριακού καταπιστεύματος.

Μια σημαντική πτυχή είναι ότι το κυπριακό καταπίστευμα «δεν θα είναι άκυρο σε περίπτωση πτώχευσης ή εκκαθάρισης του ιδρυτή ή σε οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία κατά του ιδρυτή » Ο νόμος συνεχίζει και αναφέρει ότι δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι το κυπριακό καταπίστευμα γίνεται προς όφελος του ίδιου του ιδρυτή, του συζύγου του ή των παιδιών του.

Η μόνη κατάσταση όπου ένα κυπριακό καταπίστευμα μπορεί να ακυρωθεί είναι όταν αποδεικνύεται προς ικανοποίηση του Δικαστηρίου ότι το κυπριακό καταπίστευμα έγινε με σκοπό την εξαπάτηση των πιστωτών του ιδρυτή τη στιγμή που έγινε η πληρωμή ή η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων στο καταπίστευμα. Το βάρος της απόδειξης για τον καθορισμό της πρόθεσης απάτης βαρύνει κάθε πιστωτή που επιδιώκει να ακυρώσει το κυπριακό καταπίστευμα. Ο κυπριακός Νόμος, αναφέρει ότι μια τέτοια ενέργεια πρέπει να ξεκινήσει εντός δύο ετών από τη μεταβίβαση ή τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων στο καταπίστευμα.

Η παραπάνω διάταξη καθιστά την Κύπρο ως «καθεστώς εμπιστοσύνης για την προστασία περιουσιακών στοιχείων». Τα περιουσιακά στοιχεία ενός καταπιστεύματος προστατεύονται έναντι πιστωτών και επίσης η νομοθεσία περιορίζει ουσιαστικά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να υποβληθεί αίτηση στο Δικαστήριο. Το διετές χρονικό πλαίσιο για τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο νόμο παρέχει πρόσθετη ασφάλεια όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία. Από τη στιγμή που τα περιουσιακά στοιχεία μεταφέρονται στο καταπίστευμα, αυτό ενεργοποιεί αμέσως τη διετή περίοδο παραγραφής.

Τέλος χαρτοσήμου

Ένα διεθνές κυπριακό καταπίστευμα υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου. Εάν η πράξη ενός διεθνούς κυπριακού καταπιστεύματος σφραγιστεί ως ιδρυθέν κυπριακό καταπίστευμα μετά το πέρας των τριάντα ημερών από την ημερομηνία δημιουργίας του, τότε επιβάλλονται πρόσθετα πρόστιμα. Το ύψος του προστίμου καθυστέρησης πληρωμής εξαρτάται από τη διάρκεια της καθυστέρησης.

Εγγραφή

Η Κυπριακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (CySec) θα τηρεί μητρώο καταπιστευμάτων για την Κύπρο και ως εκ τούτου οι Διαχειριστές θα πρέπει να καταχωρήσουν το κυπριακό καταπίστευμα στο εποπτικό αυτό όργανο. Επίσης, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς περί νόμου για την πρόληψη και την καταστολή δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Κύπρο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – CySec τηρεί μητρώο καταπιστευμάτων Κύπρου.

Κυπριακοί πάροχοι υπηρεσιών με άδεια εγγραφής και διαχείρισης κυπριακών διεθνών καταπιστευμάτων

Η δημιουργία και η διαχείριση των κυπριακών καταπιστευμάτων είναι ρυθμιζόμενες δραστηριότητες που υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου που ρυθμίζει τις επιχειρήσεις που παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες και συναφή θέματα (Νόμος του 2012). Ο νόμος αυτός απαιτεί όπως οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται μόνο από αδειοδοτημένα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με άδεια που χορηγείται είτε από τη ρυθμιστική αρχή που είναι το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου είτε από δικηγόρους οι οποίοι είναι μέλη του δικηγορικού συλλόγου της Κύπρου είτε από λογιστές που είναι μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Κατά τη σύσταση ενός Κυπριακού Καταπιστεύματος, οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου –  CySEC:

 • Το όνομα του κυπριακού καταπιστεύματος.
 • Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των διαχειριστών.
 • Ημερομηνία ίδρυσης του κυπριακού καταπιστεύματος.
 • Η ημερομηνία αλλαγής του νόμου του καταπιστεύματος, εάν υπάρχει. και
 • Η ημερομηνία λήξης του κυπριακού καταπιστεύματος μόλις λάβει χώρα.

Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι ανοιχτές στο κοινό, αλλά τις βλέπουν μόνο οι ρυθμιστικές αρχές. Επιπλέον, δεν δίνονται πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της πράξης του κυπριακού καταπιστεύματος  ή του ιδιοκτήτη ή των δικαιούχων.

Κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες καταπιστευματοδόχου και διαχειρίζεται καταπιστεύματα, πρέπει να συλλέγει και να διαθέτει ανά πάσα στιγμή στην Κύπρο για πιθανή αποκάλυψη στη σχετική ρυθμιστική αρχή, τις ακόλουθες πληροφορίες, όπου απαιτείται:

 • την ταυτότητα όλων των διαχειριστών ·
 • την ταυτότητα όλων των διαχειριστών ·
 • την ταυτότητα όλων των ιδρυτών ή πληροφορίες σχετικά με την κατηγορία των δικαιούχων ·
 • την ταυτότητα του προστάτη (εάν υπάρχει) ·
 • την ταυτότητα του διαχειριστή κεφαλαίου, λογιστή, φορολογικού συμβούλου (εάν υπάρχει) ·
 • τις δραστηριότητες του καταπιστεύματος · και,
 • Η ταυτότητα οποιουδήποτε άλλου ατόμου που ασκεί έλεγχο στο καταπίστευμα ·

Κυπριακό μητρώο τελικών πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και καταπιστευμάτων.

Σε περίπτωση που ο μέτοχος μιας εταιρείας είναι κυπριακό καταπίστευμα ή παρόμοιο, το όνομα του καταπιστεύματος καταχωρείται στο Κυπριακό μητρώο τελικών πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και ανάλογα με τον τόπο διοικησης του, τα στοιχεία του θα κατατίθενται επίσης στο μητρώο καταπιστευμάτων πραγματικών τελικών δικαιούχων εταιρειών Κύπρου. Κυπριακό Καταπίστευμα ή παρόμοιο πρέπει να είναι εγγεγραμμένο σε αυτό το μητρώο υπό την προϋπόθεση ότι: (α) ο διαχειριστής του βρίσκεται ή κατοικεί στην Κύπρο, ή, (β) οι διαχειριστές του οι οποίοι βρίσκονται εκτός Κύπρου δημιουργούν επιχειρηματική σχέση ή αποκτά ακίνητη περιουσία για λογαριασμό του καταπιστεύματος στην Κύπρο.

Πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν στο κυπριακό μητρώο πραγματικών τελικών δικαιούχων για καταπιστεύματα. 

Α. Για κυπριακά καταπιστεύματα ή παρόμοια

 • Ονομα.
 • Χώρα και ημερομηνία δημιουργίας ή/και ίδρυσης.
 • Εφαρμόσιμος νόμος.
 • Ημερομηνία λήξης (εάν ισχύει).
 • Σε περίπτωση παρόμοιας νομικής ρύθμισης, το είδος μιας τέτοιας ρύθμισης.
 • Πληροφορίες σχετικά με τη χώρα εγκατάστασης ή κατοικίας του διαχειριστή, καθώς και τη διεύθυνσή του ·
 • Σε περίπτωση που ο διαχειριστής βρίσκεται εκτός της ΕΕ και δημιουργεί μια επιχειρηματική σχέση στη Δημοκρατία, την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής σχέσης, το όνομα του προσώπου στο οποίο έχει δημιουργηθεί μια τέτοια επιχειρηματική σχέση και το έγγραφο που ρυθμίζει τη σχέση αυτή.
 • Σε περιπτώσεις όπου ο διαχειριστής βρίσκεται εκτός ΕΕ και αποκτά ακίνητη περιουσία για λογαριασμό ρητού καταπιστεύματος στη Κύπρο , ο αριθμός μητρώου αυτής της ακίνητης περιουσίας και ο τίτλος της.
 • Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή/και τεκμηρίωση που ζητείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου –  CySEC για σκοπούς αναγνώρισης.

Β. Για τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους του Κυπριακού Καταπιστεύματος (Διαχειριστής, Ιδρυτής, Δικαιούχοι, οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο που ασκεί τον τελικό έλεγχο του καταπιστεύματος μέσω άμεσης ή έμμεσης ιδιοκτησίας ή με άλλα μέσα)

 • Ονομα και επιθετο;
 • Όνομα πατέρα;
 • Ημερομηνια γεννησης;
 • Τόπος γέννησης;
 • Εθνικότητα ή εθνικότητες.
 • Διεύθυνση κατοικίας;
 • Αριθμός, Τύπος και Χώρα έκδοσης του εγγράφου αναγνώρισης.
 • Ημερομηνία θανάτου (όπου ισχύει).
 • Ημερομηνία κατά την οποία ο πραγματικός τελικός δικαιούχος έγινε ο πραγματικός ιδιοκτήτης.
 • Τη φύση και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ο πραγματικός δικαιούχος ·
 • Ο ρόλος του πραγματικού δικαιούχου στο καταπίστευμα ή σε παρόμοια νομική ρύθμιση.
 • Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή/και τεκμηρίωση που ζητείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου – CySEC για σκοπούς αναγνώρισης.

Πρόσβαση

Κυπριακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – CySEC μπορεί να παρέχει πρόσβαση στο μητρώο τελικών πραγματικών δικαιούχων για κυπριακά καταπιστεύματα στους ακόλουθους:

 • Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Τμήμα Φορολογίας Κύπρου, Τμήμα Τελωνείων Κύπρου και Αστυνομία Κύπρου χωρίς περιορισμούς.
 • Κάθε υπεύθυνη οντότητα, στο πλαίσιο της δέουσας επιμέλειας και των μέτρων ταυτοποίησης για τον πελάτη της ·
 • Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μπορεί να επιδείξει έννομο συμφέρον. Αυτό θα υπόκειται σε αποδοχή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. και
 • Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ελεγκτικό συμφέρον σε εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα, μεταξύ άλλων, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ή μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα. Αυτό θα υπόκειται σε αποδοχή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Εάν χορηγηθεί πρόσβαση, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα έχει πρόσβαση στο όνομα, τον μήνα και το έτος γέννησης, τη χώρα διαμονής και την ιθαγένεια των ατόμων που εμπλέκονται στο καταπίστευμα, καθώς και τον τύπο και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν στο καταπίστευμα. Οι πληροφορίες στο μητρώο καταπιστευμάτων τελικών πραγματικών δικαιούχων δεν θα είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό (σε αντίθεση με το μητρώο εταιρειών τελικών πραγματικών δικαιούχων) αλλά θα είναι διαθέσιμες μόνο σε ορισμένες αρχές και / ή άτομα που δείχνουν έννομο ενδιαφέρον.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.