Κυπριακά Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια και φορολογία κυπριακών Εναλλακτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων

1.  Τύποι Κυπριακών Εναλλακτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων

Υπάρχουν τρεις τύποι για τα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια στην Κύπρο σύμφωνα με τον κυπριακό νόμο.

 • Ταμεία εναλλακτικών επενδύσεων με περιορισμένο αριθμό ατόμων (έως 50)
 • Ταμεία εναλλακτικών επενδύσεων με απεριόριστο αριθμό ατόμων
 • Εγγεγραμμένα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια

Οι διάφοροι τύποι Κυπριακών Εναλλακτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων μπορούν περαιτέρω να έχουν τη μορφή:

Για Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια με περιορισμένο αριθμό ατόμων (έως 50):

 • Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
 • Εταιρεία Επενδύσεων Σταθερού Κεφαλαίου
 • Συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης

Για Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια με απεριόριστο αριθμό ατόμων και Εγγεγραμμένα Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια:

 • Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
 • Εταιρεία Επενδύσεων Σταθερού Κεφαλαίου
 • Κοινά Κεφάλαια
 • Συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης

2.  Φορολογία για Κυπριακά Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια

 • Τα Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια που διαχειρίζονται και ελέγχονται στην Κύπρο φορολογούνται στην Κύπρο και υπόκεινται στις γενικές διατάξεις του Κυπριακού φόρου.
 • Στην περίπτωση κυπριακών Εναλλακτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων που διαχωρίζονται σε τμήματα, κάθε τμήμα φορολογείται ξεχωριστά.
 • Υπό την επιφύλαξη προϋποθέσεων και ανάλογα με τη νομική μορφή του κάθε κυπριακού Εναλλακτικού Επενδυτικού Κεφαλαίου, ορισμένα Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια ενδέχεται να είναι διαφανή για φορολογικούς σκοπούς.
 • Δεν υπάρχει κυπριακός φόρος κεφαλαιουχικών κερδών στα κέρδη που προκύπτουν από τη διάθεση ή εξαγορά μεριδίων σε κυπριακά Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια, εκτός εάν το κυπριακό Εναλλακτικό Επενδυτικό Κεφάλαιο κατέχει ακίνητη περιουσία στην Κύπρο. Σε περιπτώσεις που τα Κυπριακά Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια κατέχουν ακίνητα, δεν προκύπτει κυπριακός φόρος κεφαλαιουχικών κερδών εάν τα κυπριακά Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια είναι εισηγμένα σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια.
 • Με βάση τη φορολογική νομοθεσία της Κύπρου, καμία μόνιμη εγκατάσταση της Κύπρου δεν θεωρείται ότι προκύπτει:
  • Για επενδυτές που δεν είναι κάτοικοι Κύπρου ως αποτέλεσμα της επένδυσης σε κυπριακά Εναλλακτικά
  • Επενδυτικά Κεφάλαια που είναι διαφανή για σκοπούς φορολογίαςΩς συνέπεια της διαχείρισης από την Κύπρο επενδυτικών κεφαλαίων εκτός Κύπρου.
 • Το τέλος διαχείρισης που χρεώνεται για την παροχή υπηρεσιών σε κυπριακά Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ, υπό τον όρο ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Ορισμένοι υπάλληλοι και στελέχη ορισμένων εταιρειών διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων ή εσωτερικά διαχειριζόμενων επενδυτικών κεφαλαίων μπορούν να επιλέξουν διαφορετικό τύπο προσωπικής φορολογίας υπό όρους. Η μεταβλητή αμοιβή απασχόλησής τους που συνδέεται με την διαχειριστική εταιρεία μπορεί, μέσω ετήσιας επιλογής, να υπόκειται σε Κυπριακό φόρο με σταθερό 8%, με ελάχιστη φορολογική υποχρέωση 10.000 ευρώ ετησίως. Ο ειδικός τύπος φορολογίας ισχύει για περίοδο 10 ετών

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.