Εργοδότηση, αποκοπές και συνεισφορές προς στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων

1.  Πίνακας συντελεστών αποκοπών και συνεισφορών προς το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων

Οι εργοδότες, οι υπάλληλοι καθώς επίσης και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι υποχρεούνται να εισφέρουν στα πιο κάτω ταμεία:

Ποσοστά στις απολαβές – Ετος 2024

Ταμείο Εργοδότης Υπάλληλοι Αυτοεργοδοτούμενοι
  % % %
Κοινωνικές Ασφαλίσεις*, ** 8,8 (8,3 – 2023) 8,8 (8,3 – 2023) 16,6 (15,6 – 2023)
Ταμείο κοινωνικής συνοχής*** 2,0
Πλεονάζον προσωπικό 1,2
Ταμείο Ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 0,5
Σύνολο 12,5 (12,0 – 2023) 8,8 (8,3 – 2023) 16,6 (15,6 – 2023)
Αποκοπές και συνεισφορές ΓεΣΥ 2,90 2,65 4
Γενικό σύνολο αποκοπών και συνεισφορών 15,4 (14,9 – 2023) 11,45 (10,95 – 2023) 20,6 (19,6 – 2023)

Ταμείο αδειών (εάν δεν εξαιρείται) 8,0 % (Το ποσοστό ποικίλλει ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας)

* Το ποσοστό 8,8 ισχύει τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον εργαζόμενο από την 1η Ιανουαρίου 2024 και για τα επόμενα πέντε χρόνια. Το ποσοστό αυξάνεται κάθε πέντε χρόνια έως ότου φτάσει το 10,7%.

** Από την 1η Ιανουαρίου 2024 οι εισφορές των αυτοαπασχολούμενων ανέρχονται στο 16,6% του εισοδήματός τους. Το ποσοστό αυξάνεται κατά 1% κάθε πέντε χρόνια έως ότου φτάσει το 19,6%

*** Το ποσό εισφοράς στο ταμείο κοινωνικής συνοχής υπολογίζεται στο σύνολο των αποδοχών χωρίς ανώτατο όριο.

Καθυστερημένη καταβολή αφαιρέσεων και εισφορών προς το τμήμα κοινωνικών ασφαλίσεων, υπόκειται σε πρόστιμο 3% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Το πρόστιμο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 27%

2.  Ανώτατο όριο αποδοχών υπαλλήλων που υπόκειται σε αφαιρέσεις και συνεισφορές

  Εβδομαδιαίο Μηνιαίο Ετήσιο
Εβδομαδιαίοι υπάλληλοι €1,209 (€1,155 – 2023) €62,868 (€60.060 – 2023)
Μηνιαίοι υπάλληλοι €5,239 (€5.005 – 2023) €62,868 (€60.060 – 2023)

Το κατώτατο όριο αποδοχών αυτοτελώς εργαζομένων πάνω στο οποίο μπορούν να εισφέρουν κυμαίνεται με βάση τη δραστηριότητα τους.

3. Κατώτατο όριο αποδοχών υπαλλήλων

Ο κατώτατος μισθός από την 1η Ιανουαρίου 2024 για τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης που καταβάλλονται μηνιαίως είναι 940 € (1 Ιανουαρίου 2023 885 €) μεικτά και μετά από 6 μήνες συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, ο μισθός αυξάνεται σε τουλάχιστον 1.000 € (1 Ιανουαρίου 2023 940 €) μεικτά.

4. Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής

Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει εισφορά στο ταμείο κοινωνικής συνοχής 2% επί του ποσού των αποδοχών των εργαζομένων του χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το ύψος των αποδοχών.

5. Άτομα που απαλλάσσονται από τις αποκοπές και συνεισφορές προς το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων

  • Απασχόληση ατόμου που δεν έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος, στην υπηρεσία εργοδότη, ο οποίος δεν έχει ούτε τη συνήθη διαμονή του ούτε την έδρα του στην Κύπρο ούτε τον τόπο επιχειρηματικής του δραστηριότητας στην Κύπρο.
  • Άλλες εξαιρέσεις που διέπονται από διαφορετικούς νόμους

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων