Ειδικοί Τρόποι Φορολογίας στην Κύπρο

1.  Ασφαλιστικές επιχειρήσεις κλάδου ζωής

Οι Ασφαλιστικές επιχειρήσεις κλάδου ζωής υπόκεινται σε ελάχιστο φόρο 1.5% πάνω στα ακαθάριστα ασφάλιστρα. Το εισόδημα από τόκους θεωρείται εισόδημα από τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης και συνεπώς εκλαμβάνεται ως φορολογητέο εισόδημα παρά εισόδημα από τόκους.

2.  Συντάξεις εξωτερικού

Εισόδημα κατοίκου Κύπρου που προέρχεται από συντάξεις εξωτερικού μέχρι €3.420 ετησίως εξαιρείται και οποιοδήποτε ποσό υπερβαίνει τις €3.420 φορολογείται με συντελεστή 5%.

Ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμα του να φορολογηθεί με βάση τους κανονικούς Κυπριακούς συντελεστές αν του είναι πιο συμφέρον.

3.  Μεταβλητή αμοιβή ατόμων που εργοδοτούνται στον Τομέα των Κυπριακών Επενδυτικών Ταμείων

Η μεταβλητή αμοιβή υπαλλήλων που εργοδοτούνται από:

Διαχειριστή Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ), ή εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ, ή

Eταιρεία διαχείρισης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσε­ων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ)

και η οποία συνιστά συμμετοχή επί της δημιουργίας υπερα­ξίας του ΟΕΕ, δύναται να φορολογείται με συντελεστή 8%, με ελάχιστη φορολογική υποχρέωση €10.000 το χρόνο (υπό προϋποθέσεις). Η επιλογή είναι διαθέσιμη σε ετήσια βάση για περίοδο 10 ετών. Σε περίπτωση που δικαιούχος υπάλλη­λος δεν επιλέξει τον ειδικό τρόπο φορολόγησης, θα φορολο­γηθεί σύμφωνα με τους κανονικούς συντελεστές του φόρου εισοδήματος

4.  Κέρδη επαγγελματιών, καλλιτεχνών και αθλητών

Το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά οποιοδήποτε άτομο μη κάτοικος Κύπρου από την άσκηση στη Κύπρο οποιουδήποτε επαγγέλματος ή επιτηδεύματος υπόκειται σε παρακράτηση Κυπριακού φόρου 10% που αφαιρείται στη πηγή (εκτός εάν η σχετική σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας προβλέπει χαμηλότερο φορο­λογικό συντελεστή).

5.  Εισόδημα από τεχνική βοήθεια

Το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτάται από πηγές εντός της Κύπρου, ως αντιπαροχή για τεχνική βοήθεια που παρέχεται από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν είναι κάτοικος Κύπρου, υπόκειται σε παρακράτηση 10%. Τέτοιο εισόδημα δεν υπόκειται σε φόρο παρακράτησης εφό­σον η τεχνική βοήθεια παρέχεται από μόνιμη εγκατάσταση στη Κύπρο.

6.  Μισθώματα ταινιών

Το ακαθάριστο εισόδημα που προκύπτει από προβολή ταινιών στην Κύπρο και λαμβάνεται από μη κάτοικο της Κύπρου υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%. (εκτός εάν η σχετική συμφωνία για αποφυγή διπλής φορολογίας προ­βλέπει χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή).

Μισθώματα που αποκτά συνδεδεμένη εταιρεία κράτους μέ­λους της ΕΕ απαλλάσσονται της φορολογίας (με προϋποθέ­σεις).

7.  Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το ακαθάριστο ποσό οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματι­κής ιδιοκτησίας, άλλων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, αποζη­μίωσης ή άλλου εισοδήματος που αποκτάται από πηγές εντός Κύπρου από πρόσωπο το οποίο δεν είναι κάτοικος Κύπρου και δεν πηγάζει από μόνιμη εγκατάσταση στη Κύπρο, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (εκτός εάν η σχετική σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολο­γίας προβλέπει χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή).

Δικαιώματα που αποκτά συνδεδεμένη εταιρεία κράτους μέ­λους της ΕΕ απαλλάσσονται της φορολογίας (με προϋποθέ­σεις).

Δικαιώματα που εκχωρούνται για χρήση εκτός της Κύπρου δεν υπόκεινται σε παρακράτηση.

8.  Φυσικοί πόροι

Το μεικτό ποσό εισόδημα προσώπων που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι και δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στη Κύπρο αναφορικά με εξόρυξη, εξερεύνηση ή εκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδας, του υπεδάφους καθώς και την εγκατάσταση και εκμετάλλευση αγωγών και άλλων εγκαταστάσεων στο έδαφος ή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, υπόκειται σε 5% παρακράτηση Κυπριακού φόρου (εκτός εάν η σχετική σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας προβλέπει χαμηλότερο φορο­λογικό συντελεστή).

9.  Καταβολή του φόρου

Ο φόρος που παρακρατείται από πληρωμές σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι κάτοικος στη Κύπρο καταβάλλεται μέ­χρι το τέλος του επόμενου μήνα

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.