Κύπρος: Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός Προτύπου το οποίο καθορίζει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών (Common Reporting Standard – CRS) μεταξύ των χωρών μελών (συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου ως μέλος). Το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (CRS),  απαιτεί την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που διατηρούνται, άμεσα ή έμμεσα, από κατόχους λογαριασμών που είναι φορολογικοί κάτοικοι χωρών που εφαρμόζουν το (CRS). Ο στόχος της θέσπισης του Κοινού Προτύπου Αναφοράς ήταν να μειωθεί και τελικά να εξαλειφθεί η φοροδιαφυγή απαιτώντας από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μοιράζονται αυτόματα πληροφορίες με τις φορολογικές αρχές κάθε χώρας.

Τι είδους πληροφορίες ανταλλάσσονται

Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περιλαμβάνει τόκους, μερίσματα, υπόλοιπα λογαριασμών, εισόδημα από ορισμένα προϊόντα ασφάλισης, έσοδα από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων και άλλα έσοδα ή πληρωμές

Ποιοι είναι οι υπόχρεοι αρμόδιοι να παρέχουν πληροφορίες

Οι Κυπριακές τράπεζες και υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών, Κυπριακές εταιρείες χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης, Κυπριακά ταμεία συλλογικών επενδύσεων, ασφαλιστικές εταιρείες, καταπιστεύματα χρηματοοικονομικής μορφής κ.α.

Πως γίνεται η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στην Κύπρο και σε άλλα κράτη μέλη

Οι πληροφορίες αποστέλλονται στην φορολογική αρχή της Κύπρου και στην συνέχεια η φορολογική αρχή της Κύπρου αποστέλλει τις πληροφορίες στην φορολογική αρχή της χώρας (φορολογικής) κατοικίας του φυσικού ή νομικού προσώπου

Για ποίους γίνεται η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών

Για οντότητες – νομικά πρόσωπα

–  Για Κυπριακές οντότητες που λαμβάνουν παθητικό εισόδημα όπως μερίσματα, τόκους, δικαιώματα κλπ σε υφιστάμενους λογαριασμούς (με εξαίρεση τις μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες και εισηγμένες εταιρείες). Η αναφορά γίνεται ανεξάρτητα από το οποιοδήποτε ποσό.

Για φυσικά πρόσωπα

Για φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από το οποιοδήποτε ποσό.

Ποιες Κυπριακές οντότητες εξαιρούνται από την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών

–  Οι Κυπριακές οντότητες που διεξάγουν εμπορικές δραστηριότητες όπως η εμπορία προϊόντων, παροχή υπηρεσιών κλπ συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων οι οποίες κατέχουν μετοχές σε θυγατρικές εταιρίες οι οποίες διεξάγουν εμπορικές δραστηριότητες

–  Οι Κυπριακές οντότητες που το λιγότερο από 50% των εσόδων τους προέρχονται από παθητικά εισοδήματα και λιγότερο από 50% των περιουσιακών στοιχειών τους είναι περιουσιακά στοιχεία που παράγουν παθητικό εισόδημα, οι μετοχές τους διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια και οντότητες που ανήκουν σε συγκροτήματα υπό ορισμένες προϋποθέσεις,

–  Οι Κυπριακές οντότητες που έχουν ως δικαιούχους οι οποίοι κατέχουν ή ελέγχουν ίσο ή λιγότερο του 25%

Σημείωση: Τα άτομα των ΗΠΑ δεν υπόκεινται στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς. Οι ΗΠΑ υιοθέτησαν το FATCA το οποίο λειτουργεί σε παρόμοια βάση

Πως γίνεται η πιστοποίηση των λογαριασμών

Για φυσικά πρόσωπα

Γίνεται αυτοπιστοποίηση από τον ίδιο τον κάτοχο του λογαριασμού και είναι έγκυρη μόνο αν είναι υπογραμμένη (ή αλλιώς θετικά επιβεβαιωθεί) από τον κάτοχο λογαριασμού, και περιέχει: το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, το κράτος της φορολογικής κατοικίας του, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την ημερομηνία γέννησης

Για Κυπριακές οντότητες ιδιωτικού δικαίου

Η αυτοπιστοποίησης γίνεται από πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό και από πρόσωπο το οποίο έχει την δυνατότητα να εξασκεί έλεγχο στην οντότητα και είναι έγκυρη μόνο αν είναι υπογραμμένη (ή αλλιώς θετικά επιβεβαιωθεί) από το πρόσωπο αυτό ή από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του ιδίου και περιέχει: το όνομα, τη διεύθυνση, το κράτος φορολογικής κατοικίας, τον αριθμό φορολογικής κατοικίας και την ημερομηνία γέννησης

Πληροφορίες προσώπων που δίδονται σε άλλα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ

Για φυσικά πρόσωπα και πρόσωπα τα οποία έχουν την δυνατότητα να εξασκούν έλεγχο σε οντότητα αναφέρονται τα στοιχεία της αυτοπιστοποίησης

Για Κυπριακές οντότητες με δραστηριότητες παθητικού εισοδήματος, το κράτος της φορολογικής κατοικίας και τον αριθμό φορολογικού μητρώου. Για οντότητες με δραστηριότητες παθητικού εισοδήματος γίνεται αναφορά και στα φυσικά πρόσωπα τα οποία εξασκούν έλεγχο ακόμη και αν κατοικούν στην ίδια χώρα που εδρεύει η οντότητα

Άλλοι τρόποι ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών

–  Συνθήκες αποφυγής διπλής φορολόγησης μεταξύ κρατών έπειτα από ειδικό αίτημα της άλλης φορολογικής αρχής. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών υπερβαίνει τα προβλεπόμενα στις συμβάσεις αυτές

–  Διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών για ανταλλαγή πληροφοριών έπειτα από ειδικό αίτημα της άλλης φορολογικής αρχής

–  Οδηγία της ΕΕ για Διοικητική Συνεργασία στον τομέα της φορολογίας για κράτη μέλη και έχει ως βάση τον τρόπο που γίνεται η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.