Όταν υπάρχει σχεδιασμός για την ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο και για επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιχειρηματικές ανάγκες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επιλογή του τύπου της οντότητας που θα ιδρυθεί. Γενικά, η Κύπρος επιτρέπει σε οντότητες να εγγραφούν ως:

 • Κυπριακή εταιρεία με τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης
 • Υποκατάστημα ξένης εταιρείας στην Κύπρο
 • Αντιπροσωπεία ξένης εταιρείας
 • Εταιρεία που μπορεί να λάβει τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας
 • Ατομική επιχείρηση

Η πιο δημοφιλής είναι η ίδρυση κυπριακής εταιρείας με τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης καθώς προσφέρει τη μεγαλύτερη ελευθερία και ευελιξία.

Απαραίτητα για την ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο

Για την ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο απαιτούνται τα ακόλουθα:

1. Ιδρυση Κυπριακής εταιρείας – επωνυμία

Αν και κατά τη διαδικασία για ίδρυση κυπριακής εταιρείας απαιτείται μόνο μία επωνυμία για έγκριση, συνιστούμε να παρέχονται τουλάχιστον 3 ονόματα κατά σειρά προτίμησης. Αυτό γίνεται για να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις σε περίπτωση απόρριψης της πρώτης. Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται συνήθως όπως «Κυπριακή τράπεζα, Ευρωπαίος, Διαχειριστής, Κύπρος, καταπίστευμα, Κυπριακή εταιρεία, Κυπριακό ταμείο, Διεθνής κ.λπ. απαιτούν αιτιολόγηση.

2. Ιδρυση Κυπριακής εταιρείας – Αξιωματούχοι

 • Για τη σύσταση Κυπριακής εταιρείας απαιτείται να διοριστεί τουλάχιστον ένας διευθυντής (ο οποίος μπορεί να είναι και μέτοχος),
 • Για τη σύσταση Κυπριακής εταιρείας απαιτείται τουλάχιστον ένας μέτοχος (ο οποίος μπορεί να είναι και διευθυντής), επιτρέπεται η χρήση εκπροσώπου μετόχου (Nominee Director) και
 • Για τη σύσταση Κυπριακής εταιρείας απαιτείται επίσης να οριστεί γραμματέας.

Για τη σύσταση εταιρείας στην Κύπρο, θα πρέπει να παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία για τους διευθυντές/μετόχους/γραμματέα:

 • Πλήρες όνομα
 • Πλήρης διεύθυνση
 • Επάγγελμα
 • Εθνικότητα
 • % της συμμετοχής σε περίπτωση μετόχου

Απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν για την σύσταση Κυπριακής εταιρείας

Για τη ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο, θα πρέπει να παρέχονται τα ακόλουθα έγγραφα για τους διευθυντές/μετόχους/γραμματέα:

Για ιδιώτες – φυσικά πρόσωπα

 • Επικυρωμένα διαβατήρια ή διαβατήρια πιστοποιημένα από αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή επαγγελματία σύμβουλο στη χώρα καταγωγής ή τη συνήθη χώρα διαμονής
 • Πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφελείας (όχι παλαιότερος των 3 μηνών), π.χ. λογαριασμός σταθερής τηλεφωνικής γραμμής, ηλεκτρικού ρεύματος, λογαριασμών νερού φυσικού αερίου κ.λπ. πιστοποιημένο από αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή επαγγελματία σύμβουλο στη χώρα καταγωγής ή στην κανονική χώρα διαμονής
 • Βιογραφικό (CV)
 • Αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης στη χώρα κατοικίας (συνιστάται)
 • % συμμετοχής στην Κυπριακή εταιρεία

Οταν ζητηθεί, μπορούμε να βοηθήσουμε στην εξεύρεση διευθυντών (οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου), εκπροσώπων μετόχων και γραμματέα.

Για νομικά πρόσωπα

 • Πλήρες σύνολο εγγράφων της οντότητας τα οποία θα πρέπει να είναι πλήρως επικυρωμένα είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα
 • Δομή του Ομίλου υπογεγραμμένη από έναν από τους Διευθυντές της εταιρείας
 • Τραπεζική σύσταση και αποδεικτικό της διεύθυνσης της εταιρείας και των τελικών πραγματικών ιδιοκτητών της (Συνιστάται). Για κάθε τελικό πραγματικό δικαιούχο / μέτοχο θα πρέπει επίσης να παρέχονται πλήρη στοιχεία και πλήρης τεκμηρίωση όπως αναφέρεται παραπάνω
 • Τελευταίες διαθέσιμες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις
 • % συμμετοχής στην Κυπριακή εταιρεία

3. Ιδρυση εταιρείας στην Κύπρο – έδρα

Για την ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο απαιτείται υπόδειξη έρδας / εγγεγραμμένης διεύθυνσης / εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας στην Κύπρο. Κατόπιν αιτήματος, μπορούμε να βοηθήσουμε στην παροχή έδρας / εγγεγραμμένης διεύθυνσης/ εγγεγραμμένου γραφείου της κυπριακής εταιρείας.

4. Ιδρυση κυπριακής εταιρείας – πλήρης περιγραφή των δραστηριοτήτων

Θα πρέπει να παρέχεται πλήρης περιγραφή των δραστηριοτήτων της κυπριακής εταιρείας.

Για την ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο ή για να λάβετε προσφορά για τη σύσταση εταιρείας στην Κύπρο, κατεβάστε και συμπληρώστε το “Εντυπο σύστασης εταιρείας στην Κύπρο” κάνοντας κλικ εδώ ή κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο και προωθήστε το σε εμάς μέσω email στο [email protected]
“Εντυπο σύσταση εταιρείας στην Κύπρο”

Σύσταση εταιρείας στην Κύπρο και σχετικές αρχικές διατυπώσεις – Πρακτικά βήματα

Τα παρακάτω πρακτικά βήματα θα πρέπει να ακολουθούνται για τη σύσταση εταιρείας στην Κύπρο:

1. Για τη σύσταση εταιρείας στην Κύπρο απαιτείται έγκριση της κυπριακής επωνυμίας, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για έγκριση της επωνυμίας της Κυπριακής εταιρείας στο τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Κύπρου. Ο χρόνος για την έγκριση του ονόματος μιας κυπριακής εταιρείας μπορεί να διαρκέσει έως και πέντε εργάσιμες ημέρες. Ως επιλογή, η εταιρεία μας διατηρεί μια λίστα με ήδη εγκεκριμένα ονόματα προς επιλογή. Η επιλογή ενός από τα ονόματα στη λίστα μπορεί να μειώσει το χρόνο για τη σύσταση Εταιρείας στην Κύπρο.

Ως γενική αρχή το όνομα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μην υπάρχει παρόμοιο όνομα, το όνομα να μην είναι είναι πολύ γενικό και δεν περιέχει λέξεις όπως «Κυπριακή τράπεζα, Ευρωπαίος, Διαχειριστής, Κύπρος, καταπίστευμα, Κυπριακή εταιρεία, Κυπριακό ταμείο, Διεθνές κ.λπ. καθώς θα απαιτηθεί αιτιολόγηση. Εφόσον εγκριθεί το όνομα της κυπριακής εταιρείας, το τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Κύπρου επιτρέπει στον αιτητή την κράτηση / φύλαξη του ονόματος για περίοδο έξι μηνών.

2. Για τη σύσταση εταιρείας στην Κύπρο απαιτείται σύνταξη νόμιμων εγγράφων
Για την σύσταση εταιρείας στην Κύπρο απαιτείται σύνταξη νόμιμων εγγράφων συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτικού και του καταστατικού της κυπριακής εταιρείας στην ελληνική γλώσσα. Για την προετοιμασία των σχετικών εγγράφων και του ιδρυτικού και του καταστατικού της Κυπριακής εταιρείας θα πρέπει να παρέχονται τα ακόλουθα:

 • Το μετοχικό κεφάλαιο της κυπριακής εταιρείας. Για τη σύσταση κυπριακής εταιρείας δεν υπάρχει ελάχιστη ή μέγιστη απαίτηση κεφαλαίου. Συνιστούμε το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο της κυπριακής εταιρείας να είναι €1.000.
 • Οι μέτοχοι της κυπριακής εταιρείας και το μέρος των μετοχών που θα κατέχει κάθε μέτοχος. Κάθε εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν μέτοχο που να κατέχει το 100% των μετοχών της κυπριακής εταιρείας. Εάν οι μέτοχοι είναι περισσότεροι από ένας, θα πρέπει να παρέχεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μετόχου.
 • Διευθυντές. Κάθε εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν διευθυντή. Καθώς όλες οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται στην Κύπρο, συνιστάται η πλειοψηφία των Διευθυντών να κατοικεί και να φορολογείται στην Κύπρο.

3. Για τη σύσταση εταιρείας στην Κύπρο απαιτείται η σύνταξη νόμιμης δήλωση για την σύσταση της εταιρείας από δικηγόρο

Για τη σύσταση εταιρείας στην Κύπρο απαιτείται νόμιμη δήλωση δικηγόρου. Ο δικηγόρος συντάσσει τη νόμιμη δήλωση η οποία υπογράφεται από τον ίδιο και ορκίζεται ενώπιον του δικαστηρίου. Στη συνέχεια, η νόμιμη δήλωση υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα στο τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Κύπρου

4. Για τη σύσταση εταιρείας στην Κύπρο απαιτείται η υποβολή των νόμιμων εγγράφων στο τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Κύπρου

Για τη σύσταση εταιρείας στην Κύπρο, υποβάλλονται στο τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Κύπρου όλα σχετικά συμπληρωμένα έντυπα, το ιδρυτικό και το καταστατικό της Κυπριακής εταιρείας και η νόμιμη δήλωση δικηγόρου για την σύσταση της εταιρείας.

Επικυρωμένη μετάφραση του ιδρυτικού και του καταστατικού της εταιρείας σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, είτε με ένορκη κατάθεση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι απαραίτητη σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη δημιουργίας αρχείου μεταφράσεων για τη λήψη επικυρωμένων αντιγράφων του ιδρυτικού και του καταστατικού της εταιρείας σε ξένη γλώσσα.

5. Δημοσίευση εγγραφής της Κυπριακής Εταιρείας στην Επίσημη Εφημερίδα της Κύπρου και έκδοση πιστοποιητικού σύστασης κυπριακής εταιρείας

Το τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Κύπρου προχωρά στη δημοσίευση της εγγραφής της Κυπριακής Εταιρείας στην Επίσημη Εφημερίδα και ακολουθεί η έκδοση του πιστοποιητικού σύστασης της κυπριακής εταιρείας. Ο αριθμός μητρώου της κυπριακής εταιρείας αναγράφεται στο πιστοποιητικό σύστασης.

6. Τα Πιστοποιητικά Κυπριακής εταιρείας μπορούν να ληφθούν μετά την εγγραφή της κυπριακής εταιρείας

 • Με την ίδρυση της κυπριακής εταιρείας τα ακόλουθα πιστοποιητικά/επικυρωμένα αντίγραφα της Κυπριακής εταιρείας είναι διαθέσιμα και μπορούν να ληφθούν κατόπιν αιτήματος:
 • Πιστοποιητικό Μετόχων Κυπριακής εταιρείας
 • Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα Κυπριακής εταιρείας
 • Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου Κυπριακής Εταιρείας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του Ιδρυτικού και του Καταστατικού της Κυπριακής εταιρείας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ίδρυσης Κυπριακής εταιρείας

7. Εγγραφή Τελικών Πραγματικών Δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων της Κύπρου μετά την εγγραφή εταιρείας στην Κύπρο

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας για ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο, οι Τελικοί Πραγματικοί Δικαιούχοι θα πρέπει να εγγράφονται στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων το οποίο τηρείται από το τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Κύπρου.

Η εγγραφή μπορεί να επιτευχθεί πρώτα με την εγγραφή της κυπριακής εταιρείας στην Κυπριακή Κυβερνητική Πύλη (Αριάδνη). Εγγραφή και ταυτοποίηση εκτελούνται αυτοπροσώπως από τα στελέχη (διευθυντές) της εταιρείας, αναφέροντας το εταιρικό email της εταιρείας. Εάν η ταυτοποίηση των ιδιοκτητών της εταιρείας μπορεί να οδηγήσει σε οποιεσδήποτε αρνητικές συνέπειες, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η ανωνυμία των δεδομένων.

Η αίτηση εγγραφής πρέπει να υποβληθεί εντός 90 ημερών από την ημερομηνία σύστασης της κυπριακής εταιρείας.

8. Σφραγίδα της Κυπριακής Εταιρείας

Με την ολοκλήρωση για την ίδρυση της Εταιρείας στην Κύπρο, θα πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις για Σφραγίδα της Κυπριακής Εταιρείας.

9. Εγγραφή κυπριακής εταιρείας στο Φορολογικό Τμήμα της Κύπρου και λήψη Κυπριακού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου – ΑΦΜ

Με την ολοκλήρωση για την ίδρυση της εταιρείας στην Κύπρο, η Κυπριακή εταιρεία υποχρεούται, εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία σύστασής της, να υποβάλει αίτηση εγγραφής Φορολογούμενου στο Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου και να αποκτήσει Κυπριακό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου – ΑΦΜ.

Για να αποκτήσει μια κυπριακή εταιρεία Αριθμό Φορολογικού Μητρώου – ΑΦΜ, το έντυπο ΤΦ 2001 πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά και να υπογραφεί από έναν από τους διευθυντές. Το έντυπο ΤΦ 2001 θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συνιστούμε να χρησιμοποιείται το email του παρόχου υπηρεσιών στην Κύπρο ώστε να μπορεί να δώσει συνέχεια στην διεκπεραίωση της αίτησης. Το έντυπο ΤΦ 2001 θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

 1. Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα της Κυπριακής Εταιρείας
 2. Πιστοποιητικό σύστασης της κυπριακής εταιρείας
 3. Ταυτότητα / Διαβατήριο του Διευθυντή που υπογράφει την αίτηση

Στη συνέχεια, η κυπριακή εταιρεία εγγράφεται και αποκτά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου – ΑΦΜ. Το φορολογικό τμήμα της Κύπρου ανταποκρίνεται με email παρέχοντας το πιστοποιητικό που αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου – ΑΦΜ μαζί με έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό για επακόλουθη ηλεκτρονική εγγραφή στην πύλη του Τμήματος Φορολογίας.

10. Εγγραφή κυπριακής εταιρείας στην υπηρεσία ΦΠΑ και απόκτηση Αριθμού ΦΠΑ

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή είναι εγγεγραμμένο στην Κύπρο, το οποίο έχει πραγματοποιήσει φορολογητέες παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών εντός των τελευταίων δώδεκα (12) συνεχόμενων μηνών ή θα προβεί σε φορολογητέες παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών άνω των 15.600 ευρώ της επόμενες τριάντα (30) ημέρες, απαιτείται εγγραφή για την απόκτηση Αριθμού ΦΠΑ και υποβολή φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Για την απόκτηση αριθμού ΦΠΑ πρέπει να υποβληθεί το έντυπο ΤΦ 1101 μαζί με σχετικό ερωτηματολόγιο. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί τόσο ηλεκτρονικά όσο και στην αρχική της μορφή. Το Πιστοποιητικό ΦΠΑ Κυπριακής Εταιρείας εκδίδεται ηλεκτρονικά.

11. Εγγραφή κυπριακής εταιρείας ως Εργοδότης

Εάν η κυπριακή εταιρεία πρόκειται να γίνει εργοδότης, κάθε εργοδότης υποχρεούται να εγγραφεί στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση. Η κυπριακή εταιρεία θα πρέπει να εγγραφεί και στην κυβερνητική πύλη «Εργάνη» για την εγγραφή των προσλήψεων και αποχωρήσεων των υπαλλήλων της.

Χρόνος που απαιτείται για τη σύσταση εταιρείας στην Κύπρο και άλλες αρχικές διατυπώσεις

Θα χρειαστούν περίπου μία και δύο εβδομάδες για τη ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο.

Θα χρειαστούν περίπου άλλες μία ή δύο εβδομάδες για τη διευθέτηση της σφραγίδας της κυπριακής εταιρείας, την εγγραφή των Τελικών Πραγματικών Δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και την εγγραφή της κυπριακής εταιρείας με το τμήμα φορολογίας της Κύπρου για απόκτηση των σχετικών Αριθμών Φορολογικού Μητρώου – ΑΦΜ.

Για να λάβετε προσφορά για ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο

Για την ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο ή για να λάβετε προσφορά για τη σύσταση εταιρείας στην Κύπρο, μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώστε το έντυπο «Σύσταση εταιρείας στην Κύπρο» πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο και όπως το αποστείλετε με email στο [email protected]

«Σύσταση εταιρείας στην Κύπρο – Εντυπο»

Πριν τη σύσταση εταιρείας στην Κύπρο, ενδέχεται να υπάρχουν κόστη που μπορεί να μην είναι γνωστά εξ αρχής. Αλλα ζητήματα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν την σύσταση εταιρείας στην Κύπρο

Πριν τη σύσταση εταιρείας στην Κύπρο, ενδέχεται να υπάρχουν κόστη που μπορεί να μην είναι γνωστά εξ αρχής και ενδεχομένως να πρέπει να ληφθούν υπόψη εκ των προτέρων. Μερικά από αυτά είναι:

 • Το κόστος για την ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο μπορεί να μην περιλαμβάνει το κόστος ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο ή το κόστος εγγραφής της κυπριακής εταιρείας στο Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου για απόκτηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου – ΑΦΜ ή Αριθμού ΦΠΑ όπου εφαρμόζεται.
 • Η συνολική αμοιβή για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της κυπριακής εταιρείας μπορεί να μην περιλαμβάνει την ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων, την πλήρη φορολογική συμμόρφωση της Κυπριακής εταιρείας με το Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου και την Ετήσια Εκθεση της κυπριακής εταιρείας που υποβάλλεται στο τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Κύπρου.
 • Πριν τη ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο, θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι έχει αποσαφηνιστεί η έννοια των λογιστικών υπηρεσιών και έχει επιβεβαιωθεί η έννοια της σωστής τήρησης βιβλίων σε κατάλληλο μηχανογραφικό λογιστικό σύστημα, η έννοια της αντιστοίχισης τραπεζικών συναλλαγών με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. τιμολόγια, αποδείξεις , συμβόλαια κ.λπ.) έχει διευκρινιστεί και έχει επαληθευτεί η φύση των συναλλαγών για την ορθή τήρηση βιβλίων.
 • Σε περίπτωση που κυπριακή εταιρεία ενεργεί ως εργοδότης, το κόστος σύστασης εταιρείας στην Κύπρο μπορεί να μην περιλαμβάνει το κόστος δημιουργίας συστήματος μισθοδοσίας. Η ρύθμιση για σύστημα μισθοδοσίας συνήθως περιλαμβάνει:
  • Εγγραφή εταιρείας/εργοδότη στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ)
  • Αίτηση για απαλλαγή της κυπριακής εταιρείας/εργοδότη από το Ταμείο Αδειών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Συνιστάται)
  • Εγγραφή κυπριακής εταιρείας/εργοδότη στο ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών κοινωνικής ασφάλισης
  • Εγγραφή της κυπριακής εταιρείας/εργοδότη στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για ηλεκτρονική δήλωση προσλήψεων, τερματισμού εργαζομένων κ.λπ.
  • Άνοιγμα της κυπριακής εταιρείας σε λογισμικό μισθοδοσίας και αρχική παραμετροποίηση του λογισμικού μισθοδοσίας π.χ. παραμετροποίηση σχετικά με τις εργάσιμες ημέρες των εργαζομένων, τις ώρες εργασίας ημερησίως, τις χορηγούμενες άδειες, τους μισθούς που συμφωνήθηκαν, τις παρακρατήσεις υπαλλήλων κ.λπ.
 • Ο προσωρινός προσδιορισμός φορολογίας της Κυπριακής εταιρείας και η πληρωμή εταιρικής φορολογίας ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο κόστος συντήρησης μιας Κυπριακής εταιρείας. Σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους της Κύπρου, εάν Κυπριακή Εταιρεία προβλέπεται να πραγματοποιήσει φορολογητέα κέρδη κατά τη διάρκεια του έτους θα πρέπει να γίνεται εκτίμηση του ετήσιου εταιρικού φόρου και να καταβάλλεται προσωρινά σε δύο δόσεις, την 1η Ιουλίου και την 31η Δεκεμβρίου αντίστοιχα.
 • Πρόσθετες υποχρεώσεις σε περίπτωση που κυπριακή εταιρεία ενεργεί ως εργοδότης. Στην περίπτωση που κυπριακή εταιρεία ενεργεί ως εργοδότης ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο κόστος συντήρησης οι υπηρεσίες μισθολογίου όπως:
  • Μηνιαία σύνταξη καταστάσεων μισθοδοσίας, καταστάσεων μισθών και εισφορών και σύνταξη μηνιαίων καταστάσεων αποδοχών
  • Μηνιαία σύνταξη δήλωσης παρακράτησης φόρου εργαζομένων, ηλεκτρονική υποβολή μέσω της πύλης του Τμήματος Φορολογίας Κύπρου και έκδοση αριθμού αναφοράς πληρωμής φόρου εισοδήματος για ηλεκτρονική τραπεζική πληρωμή
  • Μηνιαία καταβολή παρακρατήσεων και εισφορών εργαζομένων στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ)
  • Υποβολή ετήσιας δήλωσης εργοδότη προς το τμήμα φορολογίας της Κύπρου μετά το τέλος του έτους

Πριν τη σύσταση εταιρείας στην Κύπρο, άλλα σημαντικά ζητήματα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη

Πριν τη ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο, ενδέχεται να υπάρχουν άλλα σημαντικά ζητήματα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Για παράδειγμα, είναι σημαντικό να εξεταστούν και να αξιολογηθούν οι στρατηγικοί στόχοι και οι λειτουργικές απαιτήσεις μιας κυπριακής εταιρείας καθώς ενδέχεται να επηρεάζονται από συγκεκριμένες νομοθεσίες και κανονισμούς. Οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

 1. Πριν την ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο, θα πρέπει να εξετάζονται οι μελλοντικοί πιθανοί φορολογικοί κίνδυνοι που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει η κυπριακή εταιρεία. Οι δραστηριότητες της Κυπριακής Εταιρείας ως προς την πολυπλοκότητα και την απαιτούμενη τεχνογνωσία ενδέχεται να μην διευκρινιστούν από την αρχή. Το πρόσθετο κόστος που μπορεί να προκύψει στο μέλλον σχετικά με τις απαιτησεις αυτές μπορεί να αφορά:
  1. Το Κυπριακό φορολογικό σύστημα, το καθεστώς φορολογικής κατοικίας της Κυπριακής εταιρείας, και εάν η διαχείριση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων της κυπριακής εταιρείας διεξάγονται στην Κύπρο
  2. Οι συμβάσεις για αποφυγή διπλής φορολόγησης της Κύπρου με τον υπόλοιπο κόσμο και οι οδηγίες της ΕΕ για μητρικές/θυγατρικές και οι οδηγίες της ΕΕ για τόκους και δικαιώματα εκμετάλλευσης που ενδέχεται να ισχύουν για την κυπριακή εταιρεία
  3. Κυπριακή νομοθεσία και πρακτικές ΦΠΑ σχετικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και την υποχρέωση εγγραφής και υποβολής δηλώσεων VIES
  4. Το κοινό πρότυπο αναφοράς (CRS) και απαιτήσεις αναφοράς της Κυπριακής Εταιρείας προς το τμήμα φορολογίας της Κύπρου ειδικότερα στις περιπτώσεις που η κυπριακή εταιρεία ενδέχεται να παράγει παθητικό εισόδημα.
  5. Τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML)
  6. Την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις δηλούμενες διασυνοριακές ρυθμίσεις εντός ΕΕ όπου εφαρμόζεται (DAC 6)
  7. Την επερχόμενη τρίτη Ευρωπαϊκή οδηγία κατά της φοροαποφυγής (Third Anti-tax Avoidance Directive – ATAD 3) για την πρόληψη της κατάχρησης οντοτήτων κελύφους (Shell companies) για φορολογικούς σκοπούς. Η επερχόμενη τρίτη Ευρωπαϊκή οδηγία κατά της φοροαποφυγής (Third Anti-tax Avoidance Directive – ATAD 3) απαιτεί από τις οντότητες να έχουν εμπορική ουσία και πραγματική υπόσταση.
 2. Πριν την ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο, θα πρέπει να γίνεται πρόβλεψη και αξιολόγηση των φορολογικών επιπτώσεων των εσόδων/ εξόδων της κυπριακής εταιρείας, των μελλοντικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών εντός του ομίλου, (ενδοομιλικές συναλλαγές) καθώς και των εσόδων από τόκους και μερίσματα.
 3. Πριν την ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο, θα πρέπει να προβλέπονται οι μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις της Κυπριακής εταιρείας αναφορικά με ζητήματα ΦΠΑ
 4. Πριν την ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες απαιτήσεις φυσικής παρουσίας, υπόστασης και εμπορικής ουσίας της κυπριακής εταιρείας
 5. Πριν την ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν απαιτήσεις προσωπικού και υποχρεώσεων μισθοδοσίας
 6. Πριν την ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο, θα πρέπει να εξετάζονται οι προϋποθέσεις για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο ή στην Ευρώπη και οι απαιτήσεις για την συντήρηση ενός τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο ή στην Ευρώπη. Μερικά από τα ζητήματα που ενδεχομένως να λαμβάνονται υπόψη κατά το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο ή στην Ευρώπη είναι:
  1. Διευκρινίσεις για τις πηγές εισερχόμενων π.χ. εισοδήματα, κεφάλαια κλπ.
  2. Διευκρινίσεις εξερχόμενων π.χ. πληρωμές προμηθευτών, εξόδων, μερισμάτων κλπ.
  3. Η διασφάλιση της διατήρησης του τραπεζικού λογαριασμού λαμβάνοντας υπόψη το ρυθμιστικό περιβάλλον των τραπεζών
  4. Η διασφάλιση της διατήρησης του τραπεζικού λογαριασμού στις περιπτώσεις αλλαγών π.χ. στις αλλαγές προσβάσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς κλπ.
  5. Η διασφάλιση σωστής επιχειρηματικής σχέσης με τις τράπεζες. Κατά καιρούς οι Ευρωπαϊκές τράπεζες ζητούν επικαιροποίηση – τεκμηρίωση στοιχείων. Η τεκμηρίωση μπορεί να περιλαμβάνει την προσκόμιση ανανεωμένων διαβατηρίων / ταυτότητες μετόχων και διευθυντών, την προσκόμιση στοιχείων στην περίπτωση αλλαγής δραστηριοτήτων της εταιρείας, ενημέρωση για πιθανές αλλαγές της δομής του ομίλου κ.λπ.
 7. Πριν τη ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο για δημιουργία ενός ολοκληρωμένου γραφείου στην Κύπρο.
 8. Πριν τη ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο για παροχή βοήθειας στη σύνταξη συμβάσεων όπως συμβάσεις μεταξύ των μετόχων όπου απαιτείται, συμβάσεις υπαλλήλων κ.λπ.

Διατήρηση – συντήρηση εταιρείας στην Κύπρο, υποχρεώσεις και προθεσμίες

Πριν από τη σύσταση εταιρείας στην Κύπρο, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα συντήρησης, οι σχετικές υποχρεώσεις καθώς και προθεσμίες.

Κυπριακή εταιρεία έχει τις ακόλουθες επαναλαμβανόμενες υποχρεώσεις και ποοθεσμίες:

 1. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων κυπριακής εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης ανεξάρτητου ελεγκτή – μετά το τέλος κάθε έτους
 2. Ετήσια φορολογική δήλωση κυπριακής εταιρείας (ΤΦ 4) – μετά το τέλος κάθε έτους
 3. Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης της κυπριακής εταιρείας και υποβολή προς το τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Κύπρου μαζί με αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων – μετά το τέλος κάθε έτους
 4. Για κερδοφόρες κυπριακές εταιρείες, προσωρινοί υπολογισμοί εταιρικής φορολογίας – έως τις 31 Ιουλίου και 31 Δεκεμβρίου κάθε τρέχοντος έτους αντίστοιχα
 5. Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ – μετά το τέλος κάθε τριμήνου
 6. Για κυπριακές εταιρείες που παρέχουν φορολογητέες παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών σε χώρες της ΕΕ, ετοιμασία και υποβολή δήλωσης VIES – μετά το τέλος κάθε μήνα
 7. Για κυπριακές εταιρείες που ενεργούν ως εργοδότες:
  1. Ετοιμασία δήλωσης παρακράτησης φόρου εργαζομένων, ηλεκτρονική υποβολή στην ηλεκτρονική πύλη του Τμήματος Φορολογίας Κύπρου και έκδοση αριθμού αναφοράς πληρωμής φόρου για ηλεκτρονική τραπεζική πληρωμή – μετά το τέλος κάθε μήνα.
  2. Καταβολή παρακρατήσεων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης (ΥΚΑ) της Κύπρου – μετά το τέλος κάθε μήνα
  3. Υποβολή φορολογικής δήλωσης εργοδότη και δήλωση δεδομένων εργαζομένων, εισόδημα εσωτερικού – εξωτερικού, αποκοπές, κρατήσεις, ασφάλιση ζωής, αποκοπές φόρου μισθού, αποκοπές ΓεΣΥ, παροχές σε είδος (υπολογιζόμενες σε πιθανά χρεωστικά υπόλοιπα μετόχων / διευθυντών Κυπριακής εταιρείας), ημερομηνίες έναρξης απασχόλησης, ημερομηνίες τερματισμού κ.λπ. – τέλος κάθε έτους
 8. Για κυπριακές εταιρείες που ενεργούν ως μισθωτές ενοικιαζόμενων ακινήτων που ανήκουν σε ιδιώτες –
  1. Μηνιαίες πληρωμές έκτακτης εισφοράς για την άμυνα και γενικού συστήματος υγείας οι οποίες παρακρατούνται από τα μηνιαία ενοίκια και πληρώνονται από την εταιρεία εκ μέρους του ιδιώτη – μετά το τέλος κάθε μήνα
  2. Υποβολή δήλωσης ενοικίου (Τ.Φ. 614) για την καταβολή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα και γενικού συστήματος υγείας που παρακρατείται από μηνιαία μισθώματα – μετά το τέλος κάθε εξαμήνου του τρέχοντος έτους.
 9. Για κυπριακές εταιρείες που λαμβάνουν τόκους μη εμπορικού χαρακτήρα –
  1. Εξάμηνες πληρωμές έκτακτης εισφοράς για την άμυνα επί των τόκων που εισπράχθηκαν – μετά το τέλος κάθε εξαμήνου
  2. Υποβολή δήλωσης έκτακτης εισφοράς για την άμυνα που παρακρατείται από τόκους που εισπράττονται (Τ.Φ.602) – μετά το τέλος κάθε εξαμήνου.
 10. Για κυπριακές εταιρείες οι οποίες καταβάλλουν μερίσματα προς στους μετόχους τους –
  1. Υποβολή δήλωσης μερισμάτων
  2. Πληρωμή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα που παρακρατείται από μερίσματα (εφαρμόζεται για κατοίκους Κύπρου) (Τ.Φ.603) – ο επόμενος μήνας πληρωμής του μερίσματος.

Για να δείτε όλο το φορολογικό ημερολόγιο σχετικά με τις υποχρεώσεις και τις προθεσμίες μιας κυπριακής εταιρείας, κάντε κλικ εδώ

Σημαντικά φορολογικά χαρακτηριστικά κυπριακής εταιρείας

 1. Τα κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τόκους από λειτουργικές δραστηριότητες υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος 12,5%. Τα μερίσματα που καταβάλλονται σε μετόχους μη κατοίκους της Κύπρου απαλλάσσονται από οποιουσδήποτε περαιτέρω κυπριακούς φόρους υπό προϋποθέσεις
 2. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στην παρακράτηση κερδών μιας κυπριακής εταιρείας.
 3. Τα έσοδα από μερίσματα υπό προϋποθέσεις και η πώληση μετοχών, τίτλων και χρηματοοικονομικών μέσων (υπό προϋποθέσεις) δεν υπόκεινται σε φορολογία στην Κύπρο.
 4. Κανένας φόρος υπεραξίας ή φόρος εισοδήματος από τη διάθεση μετοχών ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Εξαιρούνται οι κυπριακές εταιρείες που είναι ιδιοκτήτριες ακινήτων στην Κύπρο.
 5. Πρόσβαση σε Ευρωπαϊκές Οδηγίες όπως η Ευρωπαϊκή Οδηγία για μητρικές/θυγατρικές εταιρείες και Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τόκους και έσοδα από διανοητική ιδιοκτησία. Η οδηγία της ΕΕ για μητρικές/θυγατρικές εταιρείες χρησιμοποιείται ευρέως εντός της ΕΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας, οποιαδήποτε πληρωμή π.χ. μερίσματος από ένα κράτος μέλος σε άλλο είναι απαλλαγμένο από παρακράτηση φόρου υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία του κράτους μέλους. Για κυπριακές εταιρείες δεν υπάρχουν περιορισμοι για ελάχιστη περίοδο συμμετοχής και συγκεκριμένου ποσοστού κατοχης.
 6. Η Κύπρος έχει εκτεταμένο δίκτυο συμβάσεων για αποφυγή διπλής φορολόγησης.
 7. Η Κύπρος διατηρεί ειδικό καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας με φορολογίες μικρότερες του 3%
 8. Κυπριακές εταιρείες που χρηματοδοτούνται από ίδια κεφάλαια έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν Λογιζόμενη Εκπτωση Τόκου (ΛΕΤ). Αυτό σημαίνει μείωση του συνολικού πραγματικού φορολογικού συντελεστή φορολογίας ανάλογα με το επίπεδο κεφαλαιοποίησης της Κυπριακής Εταιρείας.
  Δεν υπάρχει φόρος κληρονομιάς στην Κύπρο

Αλλα σημαντικά φορολογικά χαρακτηριστικά κυπριακής εταιρείας και σημαντικά φορολογικά χαρακτηριστικά κυπριακής εταιρείας – επεξηγηματική ανάλυση.

1. Φορολόγηση Κυπριακής εταιρείας

Κυπριακή εταιρεία εάν είναι επίσης εταιρεία φορολογικός κάτοικος Κύπρου, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος για το παγκόσμιο εισόδημά της. Οι εταιρείες μη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος μόνο για κέρδη που πραγματοποιούνται στην Κύπρο. Εταιρείες φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου είναι εκείνες οι εταιρείες των οποίων η διαχείριση και ο έλεγχος ασκείται από την Κύπρο ή/και έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο.

2. Εμπορικά κέρδη

Κυπριακή Εταιρεία εάν είναι εταιρεία φορολογικός κάτοικος Κύπρου πληρώνει φόρους στα καθαρά φορολογητέα κέρδη της. Αυτά καθορίζονται με τη συγκέντρωση του παγκόσμιου εισοδήματός της και την αφαίρεση των επιτρεπόμενων/εκπιπτόμενων εξόδων, επιβαρύνσεων και κεφαλαιουχικών εκπτώσεων. Οι εταιρείες μη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου πληρώνουν φόρους μόνο για εισοδήματα που πραγματοποιούνται στην Κύπρο.

Επιτρεπόμενα/εκπιπτόμενα έξοδα

Κατά γενικό κανόνα, τα έξοδα που σχετίζονται με την παραγωγή – κτήση εισοδήματος θεωρούνται ως επιτρεπόμενα/εκπιπτόμενα έξοδα για σκοπούς προσδιορισμού των καθαρών φορολογητέων κερδών μιας Κυπριακής εταιρείας. Παραδείγματα επιτρεπόμενων/εκπιπτόμενων δαπανών:

 • Λογιστικές και ελεγκτικές αμοιβές
 • Έξοδα τόκων, συναλλαγματικές ζημίες,
 • Καταβλητέο ενοίκιο
 • Έξοδα ψυχαγωγίας / μεταφοράς
 • Ταξίδια στο εξωτερικό
 • Μισθοί και ημερομίσθια συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών
 • Σχετικές προμήθειες
 • Απόσβεση εξοπλισμού (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κ.λπ.)

3. Φόρος υπεραξίας

Κέρδη από πώληση ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην Κύπρο (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών εταιρείας της οποίας τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν ακίνητη περιουσία) υπόκεινται σε Φόρο υπεραξίας – Φόρο κεφαλαιουχικών κερδών. Τόσο οι κάτοικοι όσο και οι μη κάτοικοι της Κύπρου υπόκεινται σε φόρο υπεραξίας εάν κατέχουν ακίνητη περιουσία στην Κύπρο. Ο συντελεστής φορολογίας επί του φορολογητέου εισοδήματος ανέρχεται στο 20%. Δεν επιβάλλεται φορολογία για ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στο εξωτερικό. Δεν επιβάλλεται φορολογία επί των υπεραξιών από κέρδη από διάθεση μετοχών κυπριακών εταιρειών στην περίπτωση που δεν κατέχουν ακίνητη περιουσία στην Κύπρο.

4. Φόρος επί των πωλήσεων / Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Κυπριακός ΦΠΑ επιβάλλεται γενικά σε φορολογητέες παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών με τον κανονικό συντελεστή 19%. Ορισμένες προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών χρεώνονται με μειωμένους συντελεστές 3% – 9%. Άλλες παραδόσεις έχουν μηδενικό συντελεστή φορολογίας, ιδίως υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων. Ορισμένες παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών απαλλάσσονται από τον Κυπριακό ΦΠΑ: Συγκεκριμένα, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, ασφάλειες και εκπαίδευση. Το ετήσιο όριο εγγραφής ΦΠΑ στην Κύπρο είναι 15.600 ευρώ. Η Κύπρος έχει υιοθετήσει τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ της ΕΕ με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2010. Οι εξαγωγές αγαθών ή οι εξαγωγές υπηρεσιών προς πρόσωπα που ανήκουν ή δεν ανήκουν σε χώρες της ΕΕ υπόκεινται σε 0%.

5. Ζημιές
Οι ζημίες από εμπορικές δραστηριότητες κυπριακής εταιρείας μπορούν να μεταφερθούν για περίοδο έως πέντε ετών. Οι ζημίες από δραστηριότητες στο εξωτερικό μπορούν να συμψηφιστούν με το φορολογητέο εισόδημα για το έτος και μπορούν να μεταφερθούν υπό την επιφύλαξη του ορίου των πέντε ετών.

6. Αναδιοργανώσεις εταιρειών

Η νομοθεσία περί αναδιοργανώσεων εταιρειών είναι σύμφωνη με την οδηγία της ΕΕ για τις συγχωνεύσεις η οποία εκτείνεται και σε εταιρείες σε χώρες εκτός ΕΕ.

7. Υπόλοιπα συνδεδεμένων μερών (ενδοομιλικά υπόλοιπα) τα οποία προέρχονται από συναλλαγές χρηματοδότησης

Στην Κύπρο τα υπόλοιπα συνδεδεμένων μερών (ενδοομιλικά υπόλοιπα) τα οποία προέρχονται από συναλλαγές χρηματοδότησης γίνονται βάσει της αρχής των εμπορικών συναλλαγών. Για τα υπόλοιπα συνδεδεμένων μερών (ενδοομιλικά υπόλοιπα) τα οποία προέρχονται από συναλλαγές χρηματοδότησης δεν απαιτείται αναμόρφωση για σκοπούς φορολόγησης, εφόσον οι συναλλαγές γίνονται με βάσει τους κανονισμούς ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο. Η Κύπρος εισήγαγε νομοθεσία για υπόλοιπα συνδεδεμένων μερών (ενδοομιλικά υπόλοιπα) που προέρχονται από συναλλαγές χρηματοδότησης για τις Κυπριακές Εταιρείες οι οποία ακολουθεί τις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ.

8. Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις

Για φορολογικής σκοπούς και για σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου κέρδους μιας κυπριακής εταιρείας, ως έξοδα επιτρέπονται οι ετήσιες κεφαλαιουχικές εκπτώσεις σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων, εξαρτημάτων, εμπορικών οχημάτων, ξενοδοχείων, εμπορικών κτιρίων, βιομηχανικών κτιρίων, υπολογιστών και λογισμικών και εργαλείων. Οι ετήσιες κεφαλαιουχικές εκπτώσεις κυμαίνονται από 3% έως 33% ετησίως αναλόγως της κατηγορίας του περιουσιακού στοιχείου. Δεν επιτρέπονται ετήσιες κεφαλαιουχικές εκπτώσεις για αυτοκίνητα σαλούν.

9. Αποσβέσεις

Οι αποσβέσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις των κυπριακών εταιρειών δεν επιτρέπονται για φορολογικούς σκοπούς, καθώς αντ’ αυτού παραχωρούνται κεφαλαιακές εκπτώσεις. Για λογιστικούς σκοπούς, οι συντελεστές απόσβεσης που εφαρμόζονται είναι εκείνοι που διαγράφουν τα περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.

10. Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολόγησης μεταξύ της Κύπρου και διαφόρων χωρών του κόσμου

Η Κύπρος παρέχει ένα εκτεταμένο δίκτυο συμβάσεων για αποφυγή διπλής φορολόγησης με διάφορες χώρες του κόσμου. Μπορείτε να βρείτε περίληψη των ισχυόντων συντελεστών παρακράτησης φόρου για εισοδήματα μεταξύ των χωρών που έχουν σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολόγησης με την Κύπρο κάνοντας κλικ εδώ.

11. Φορολογικές γνωματεύσεις από το τμήμα φορολογίας της Κύπρου

Το τμήμα φορολογίας της Κύπρου εκδίδει σημαντικό αριθμό γραπτών γνωματεύσεων για τους φορολογούμενους – κυπριακές εταιρείες παρέχοντάς τους βεβαιότητα σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των υποθέσεών τους.

Σημαντικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κύπρου

 1. Η σύσταση εταιρείας στην Κύπρο είναι εφικτή χωρίς την ανάγκη παρουσίας στην Κύπρο.
 2. Κατά τη σύσταση εταιρείας στην Κύπρο δεν υπάρχουν απαιτήσεις κατάθεσης μετοχικού κεφαλαίου.
 3. Για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του πελάτη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο, περιττά έξοδα, ταλαιπωρία και ταξίδια στην Κύπρο.
 4. Δυνατότητα ανοίγματος εταιρικού και προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο και ανάληψης χρημάτων από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Τα έξοδα λειτουργίας της Κυπριακής εταιρείας μπορούν να πληρωθούν με τραπεζική κάρτα από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, για παράδειγμα, έξοδα μετακίνησης κ.λπ.
 5. Για εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες ως εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, η ευθύνη δεν μετακυλίεται στους μετόχους.
 6. Κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης προσφέρει προστασία περιουσιακών στοιχείων.
 7. Το καθεστώς του Κυπριακού διεθνούς καταπιστεύματος δίνει τη δυνατότητα στους ιδρυτές και τους δικαιούχους να απολαμβάνουν τον υψηλότερο δυνατό βαθμό προστασίας διεθνώς. Θέματα που προκύπτουν σχετικά με την εγκυρότητα ή τη διαχείριση ενός κυπριακού διεθνούς καταπιστεύματος καθορίζονται από τους νόμους της Κύπρου, χωρίς να απαιτείται αναφορά σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία. Οι διαθέσεις σε ένα καταπίστευμα δεν μπορούν να αμφισβητηθούν με την αιτιολογία ότι δεν συνάδουν με τους νόμους άλλης δικαιοδοσίας. Ο νόμος επιτρέπει στον ιδρυτή ενός καταπιστεύματος να διατηρεί τις εξουσίες του καταπιστεύματος, να διατηρεί ευεργετικά συμφέροντα, να ενεργεί ως προστάτης, να ανακαλεί ή να τροποποιεί τους όρους του καταπιστεύματος και γενικά να δίνει δεσμευτικές οδηγίες στον διαχειριστή. Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι ότι το καταπίστευμα «δεν θα είναι άκυρο ή ακυρώσιμο σε περίπτωση πτώχευσης ή εκκαθάρισης του Ιδρυτή ή σε οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία κατά του ιδρυτή.
 8. Η κυπριακή νομοθεσία για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις σε συνδυασμό με τη μεταφορά έδρας εταιρειών (ξένων εταιρειών που έχουν μεταφέρει την έδρα τους στην Κύπρο) αποδείχθηκαν ευνοϊκές για σκοπούς αναδιάρθρωσης.

Σημαντικά γενικά χαρακτηριστικά της Κύπρου

 1. Η Κύπρος δεν είναι χώρα φορολογικού παραδείσου. Η Κύπρος είναι μέλος της ΕΕ με διαφανές νομικό πλαίσιο και φορολογικό σύστημα πλήρως συμβατό με τις οδηγίες της ΕΕ
 2. Ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ της Κύπρου και των υπόλοιπων χωρών του κόσμου
 3. Η Κύπρος παρέχει ευέλικτους και εφαρμόσιμους εταιρικούς νόμους και νόμους περί καταπιστευμάτων οι οποίοι βασίζονται στο νομικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου
 4. Η κυπριακή επιχειρηματική γλώσσα είναι η αγγλική
 5. Παρέχονται άδειες παραμονής, βίζες και άδειες εργασίας για το προσωπικό, τα στελέχη και το διευθυντικό προσωπικό μιας κυπριακής εταιρείας
 6. Η Κύπρος παρέχει μορφωμένο ανθρώπινο δυναμικό για σκοπούς απασχόλησης
 7. Η Κύπρος παρέχει υψηλή ποιότητα Επαγγελματικών Υπηρεσιών. Οι περισσότεροι δικηγόροι και οι λογιστές της Κύπρου έχουν ως επί το πλείστον εκπαίδευση Ηνωμένου Βασιλείου. Στην πλειονότητα τους οι δικηγόροι και οι λογιστές της Κύπρου είναι μέλη οργανισμών που διέπονται από κώδικες δεοντολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου ή διεθνών οργανισμών, π.χ. UK ACCA, UK ACA κ.λπ
 8. Η διαβίωση στην Κύπρο είναι υψηλού επιπέδου
 9. Το κλίμα της Κύπρου είναι μεσογειακό με ζεστό καλοκαίρι και ήπιο σχετικά βροχερό χειμώνα. Η Κύπρος παρέχει από 300 έως 340 ημέρες ηλιοφάνειας το χρόνο
 10. Οι πολυτελείς μαρίνες της Κύπρου προσφέρουν έναν μοναδικό τρόπο ζωής στην Κύπρο. Οι αποκλειστικές παραθαλάσσιες αναπτύξεις με αποκλειστικά εστιατόρια και καταστήματα προσφέρουν έναν μοναδικό τρόπο ζωής για όσους θέλουν να ζήσουν πάνω στη θάλασσα.

Είστε έτοιμοι να κάνετε επιχειρήσεις στην Κύπρο;

Είστε έτοιμοι να αδράξετε τις απαράμιλλες ευκαιρίες της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κύπρο; Ανακαλύψτε την ευκολία δημιουργίας της εταιρείας σας, ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο και περιήγησης στο επιχειρηματικό τοπίο με σιγουριά.Ξεκινήστε σήμερα!

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.