Έκτακτη αμυντική εισφορά

Η Εκτακτη Εισφορά για την Άμυνα επιβάλλεται στο εισόδημα από μερίσματα, στο εισόδημα από «παθητικούς» τόκους και στα εισοδήματα από ενοίκια που κερδίζουν εταιρείες φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και άτομα που είναι τόσο φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου όσο και κάτοικοι Κύπρου (υπό προυποθέσεις). Οι ακόλουθοι συντελεστές ισχύουν για την Εκτακτη Εισφορά για την Άμυνα:

1.  Συντελεστές έκτακτης αμυντικής εισφοράς

Η έκτακτη αμυντική εισφορά είναι πληρωτέα με βάση τους πιο κάτω συντελεστές:

  Φορολογικός συντελεστής φυσικά πρόσωπα Φορολογικός συντελεστής νομικά πρόσωπα
Έσοδα από μερίσματα από εταιρείες φορολογικούς κατοίκους Κύπρου – από 1/1/2014 17% (2.1) 0% (2.3)
Έσοδα από μερίσματα από εταιρείες μη φορολογικούς κατοίκους Κύπρου 17% (2.1) 0% (2.2)
Έσοδα από τόκους που προκύπτουν από τις συνήθεις δραστηριότητες ή συνδέονται στενά με τις συνήθεις δραστηριότητες επιχείρησης 0% (3.1) 0% (3.1)
Έσοδα από τόκους (παθητικοί τόκοι) (από 29/4/2013) 17% (μέχρι 31/12/2023 30%)  (3.2) 17% (μέχρι 31/12/2023 30%)
Τόκοι που λαμβάνει κάτοικος Κύπρου  από πιστοποιητικά αποταμίευσης και χρεόγραφα αναπτύξεως της Κυπριακής Κυβέρνησης 3% ΔΕ
Τόκοι που αποκτά Εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 3% ΔΕ
Ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια (μειωμένο κατά 25%) 3% 3%

2. Έσοδα από μερίσματα σημειώσεις

  1. Η έκτακτη αμυντική εισφορά υπολογίζεται στα πιο πάνω εισοδήματα που λαμβάνονται από όλους τους φορολογικούς κάτοικους Κύπρου (περιλαμβάνει και Κυπριακές εταιρείες που είναι Κάτοικοι). Δεν εφαρμόζεται για μερίσματα που αναλογούν σε πρόσωπα που δεν είναι κάτοικοι στην Κύπρο. Πριν από την 16 Ιουλίου 2015 τα άτομα υπόκεινταν σε έκτακτη αμυντική εισφορά εάν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου ενώ μετά την 16 Ιουλίου 2015 υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά μόνο εάν έχει και κατοικία (domicile) στην Κύπρο. Τα άτομα έχουν κατοικία – domiciled όταν έχουν την κατοικία καταγωγής τους στην Κύπρο όπως ορίζεται από τον περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμο. Ανεξάρτητα της κατοικίας καταγωγής ένα φυσικό πρόσωπο έχει και κατοικία (domicile) στην Κύπρο όταν για τουλάχιστο 17 από τα τελευταία 20 έτη πριν το υπό εξέταση φορολογικό έτος ήταν φορολογικός κάτοικος στην Κύπρο.
  2. Μερίσματα που λαμβάνει εταιρεία κάτοικος Κύπρου από εταιρεία μη κάτοικο εξαιρούνται. Η εξαίρεση δεν εφαρμόζεται όταν ισχύουν τα πιο κάτω:
    • Οι δραστηριότητες της καταβάλλουσας τα μερίσματα απολήγουν σε εισοδήματα από επενδύσεις που υπερβαίνουν το 50% των συνολικών εισοδημάτων της και
    • η επιβάρυνση του αλλοδαπού φόρου επί του εισοδήματος της Κυπριακής εταιρείας που πληρώνει το μέρισμα θεωρείται σημαντικά χαμηλότερη της επιβάρυνσης στην Κύπρο. Σημαντικά χαμηλότερο σημαίνει χαμηλότερη του 6,25%.
  3. Μερίσματα που λαμβάνονται από εταιρεία φορολογικό κάτοικο Κύπρου από άλλη εταιρεία φορολογικό κάτοικο Κύπρου εξαιρούνται του Φόρου, εκτός αν τα εν λόγω μερίσματα έμμεσα καταβάλλονται μετά το πέρας τεσσάρων ετών από το τέλος του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκαν τα κέρδη από τα οποία τα εν λόγω μερίσματα προέρχονται, στην οποία περίπτωση τα εν λόγω μερίσματα ενδέχεται να υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά 17%. Μερίσματα τα οποία προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από τέτοια μερίσματα στα οποία καταβλήθηκε έκτακτη αμυντική εισφορά απαλλάσσονται.

3.  Τόκοι σημειώσεις

  1. Τόκοι που αποκτούνται από τη συνήθη διεξαγωγή μιας επιχείρησης στην Κύπρο περιλαμβανομένων τόκων που συνδέονται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης και τόκων που αποκτούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια, δεν θεωρούνται τόκοι για σκοπούς Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς (ΕΑΕ), και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε Έκτακτη Αμυντική Εισφοράς (ΕΑΕ).
  2. Άτομο του οποίου το συνολικό ετήσιο εισόδημα, περιλαμβανομένων και των τόκων, δεν υπερβαίνει τις €12.000 έχει δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς που παρακρατήθηκε πέραν του ποσοστού που αντιστοιχεί στο 3%.

4.  Λογιζόμενη διανομή μερισμάτων

Από το έτος 2003, οι εταιρείες κάτοικοι Κύπρου λογίζεται ότι έχουν διανέμει ως μερίσματα 70% των λογιστικών κερδών τους μετά την αφαίρεση του Κυπριακού εταιρικού φόρου (Κυπριακός εταιρικός φόρος σημαίνει το φόρο εισοδήματος, το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, την έκτακτη αμυντική εισφορά και αλλοδαπούς φόρους), κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Η λογιζόμενη διανομή μειώνεται από οποιαδήποτε πραγματικά μερίσματα έχουν διανεμηθεί.

Με βάση τον τροποποιητικό νόμο του 2012 η Λογιζόμενη διανομή δεν εφαρμόζεται αναφορικά με κέρδη ετών 2012, 2013 και 2014 στο βαθμό που η εταιρεία αποκτά εγκαταστάσεις, μηχανήματα και κτίρια. Οι αποκτήσεις εγκαταστάσεων , μηχανημάτων και κτιρίων από την 1/1/2015 και μετά δεν μειώνουν το λογιστικό κέρδος για σκοπούς λογιζόμενης διανομής.

Αν και εφόσον πληρωθεί πραγματικό μέρισμα μετά τη λογιζόμενη διανομή επιβάλλεται έκτακτη αμυντική εισφορά μόνο στο μέρισμα πέραν εκείνου το οποίο λογίσθηκε ότι διανεμήθηκε.

Ζημιές προηγούμενων ετών, συμψηφισμός ζημιών καθώς και οποιαδήποτε ποσά που προέρχονται από την επανεκτίμηση κινητών και ακί­νητων αξιών, περιλαμβανομένων και πρόσθετων αποσβέσεων, αγνοούνται.

Η λογιζόμενη διανομή δεν εφαρμόζεται σε κέρδη που προκύπτουν είτε στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείων, με προϋποθέσεις, είτε στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης εταιρειών.

Επιπρόσθετα, οι πρόνοιες για λογιζόμενη διανομή μερίσματος δεν εφαρμόζονται σε λογιστικά κέρδη που προκύπτουν στα έτη 2017 μέχρι 2020 λόγω διαγραφής μέρους ή του συνόλου δανείου το οποίο αποτελούσε μη εξυπηρετούμενο δάνειο κατά ή πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Οι διατάξεις της λογιζόμενης διανομής δεν ισχύουν για τα κέρδη εταιρείας που ανήκει άμεσα ή έμμεσα σε μη φορολογικούς κατοίκους Κύπρου ή κατοίκους που δεν έχουν την διαμονή τους στην Κύπρο.

5.  Μείωση κεφαλαίου κυπριακής εταιρείας

Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου κυπριακής εταιρείας, ποσά τα οποία πληρώνονται ή είναι πληρωτέα στους μετόχους πέραν του κεφαλαίου το οποίο καταβλήθηκε, λογίζονται ως διανεμηθέν μέρισμα και θα υπόκειται σε έκτακτη αμυντική εισφορά νοουμένου ότι ο τελικός μέτοχος είναι άτομο φορολογικός κάτοικος Κύπρου με κατοικία (domicile) στη Κύπρο.

Η εξαργύρωση μεριδίου ή μετοχής σε συλλογικό επενδυτικό σχέδιο δεν συνιστά μείωση κεφαλαίου και δεν υπόκειται σε EAE.

7.  Διάλυση κυπριακής εταιρείας

Το σύνολο των κερδών των τελευταίων πέντε ετών πριν την διάλυση τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί ή δεν έχουν λογισθεί διανεμηθέντα, θα λογίζονται ότι διανέμονται κατά τη διάλυση της κυπριακής εταιρείας και θα υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά.

Σε περίπτωση έγκρισης ψηφίσματος από κυπριακή εταιρεία για εκούσια διάλυση ή εκκαθάριση της κυπριακής εταιρείας, θα πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία της έγκρισης του ψηφίσματος, δήλωση του λογιζόμενου μερίσματος και καταβολής της έκτακτης εισφοράς σε σχέση με αυτή, αναφορικά με το λογιζόμενο μέρισμα επί των κερδών του φορολογικού έτους και των κερδών των αμέσως δύο προηγούμενων φορολογικών ετών.

Οι πρόνοιες για λογιζόμενη διανομή δεν εφαρμόζονται στα λογιστικά κέρδη που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διάλυσης ή εκκαθάρισης εταιρείας, όταν τα περιουσιακά της στοιχεία δεν επαρκούν για την εξόφληση των πιστωτών της και κανένα ποσό δεν μπορεί να διανεμηθεί ή να καταβληθεί στους μετόχους της.

Σε οποιαδήποτε διανομή περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους εταιρείας στα πλαίσια της διάλυσης ή εκκαθάρισης της, λογίζεται ως μέρισμα η αγοραία αξία, μετά τη μείωση της με οποιοδήποτε τυχόν φόρο κεφαλαιουχικών κερδών που πληρώθηκε και μετά την αφαίρεση του κόστους απόκτησης των στοιχείων αυτών από την εταιρεία.

Σε περίπτωση πραγματοποίησης κερδών κατά τη διάρκεια εκούσιας διάλυσης ή εκκαθάρισης κυπριακής εταιρείας, η λογιζόμενη διανομή μερίσματος επί των κερδών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό ή την αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν στους μετόχους.

Η διάταξη αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση διάλυσης κυπριακής εταιρείας για σκοπούς αναδιοργάνωσης σύμφωνα με τέτοιες προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται σε κανονισμούς ή στις περιπτώσεις που οι μετόχοι δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου ή δεν έχουν κατοικία (domicile) στη Κύπρο.

7.  Διάθεση περιουσιακού στοιχείου εταιρείας προς το μέτοχο της σε τιμή κατώτερη της αγοραίας

Κυπριακή εταιρεία η οποία διαθέτει περιουσιακό της στοιχείο σε μέτοχο της που είναι άτομο ή σε συγγενή του ή σύζυγο του σε μια τιμή μικρότερη από την αγοραία του αξία τότε θα λογίζεται ότι η εταιρεία έχει διανέμει μέρισμα στο μέτοχο το οποίο θα ισούται με τη διαφορά της αγοραίας τιμής και της αντιπαροχής. Εννοείται ότι αυτή η πρόνοια δεν εφαρμόζεται σε εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο αποκτήθηκε από την εταιρεία με δωρεά από άτομο μέτοχο της ή από συγγενή μέχρι 2ου βαθμού ή από σύζυγο αυτού.

8.  Αναδιαρθρώσεις τραπεζικών δανείων

Με σκοπό τη διευκόλυνση των αναδιαρθρώσεων δανείων όπου μια τέτοια αναδιάρθρωση περιλαμβάνει τη μεταβίβαση ακινήτου προς το δανειστή έναντι των υποχρεώσεων του δανειολήπτη, έχουν δοθεί φορολογικές ελαφρύνσεις (υπό προϋποθέσεις).

Εάν επιστραφεί οποιοδήποτε μέρος του ποσού της διάθεσης στον δανειολήπτη, τότε αυτό υπόκειται σε Φόρο Εισοδήματος, Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών και Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα, οι οποίες φορολογίες αποκόπτονται και πληρώνονται από τον δανειστή. Ως κόστος κτίσης θεωρείται το ποσό αναδιάρθρωσης.

9.  Πίστωση από κυπριακή εταιρεία για φόρο που πληρώθηκε στο εξωτερικό

Φόρος εξωτερικού που καταβλήθηκε πάνω σε εισόδημα το οποίο υπόκειται σε Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα μπορεί να παραχωρείται ως πίστωση έναντι της πληρωτέας Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη σύμβασης για αποφυγή διπλής φορολογίας.

10. Επιστροφή λογιζόμενης διανομής σε περίπτωση προσώπου μη κάτοικου Κύπρου

Σε περίπτωση προσώπου, μη κατοίκου Κύπρου, που λαμβάνει μερίσματα από εταιρεία, στην Κύπρο που καταβλήθηκαν από κέρδη τα οποία σε οποιοδήποτε στάδιο υποβλήθηκαν σε λογιζόμενη διανομή, το ποσό που πληρώθηκε για λογιζόμενη διανομή επιστρέφεται.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.